ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

Ключові слова: цифрова платформа, діджиталізація, цифрова економіка, цифрова трансформація, світова економіка

Анотація

У статті розглянуто особливості розвитку цифрових платформ та їх вплив на світову економіку. У роботі надається аналіз підходів до визначення терміну «цифрова платформа» та визначено, що у основі цифрових платформ лежать механізми алгоритмізації, взаємовигоди сторін, наявність єдиного інформаційного середовища та ефект у вигляді зниження транзакційних витрат. Цифрові платформи можна класифікувати за рядом ознак, наприклад, за призначенням (транзакційні, інноваційні, інтегровані, інвестиційні) та за рівнем централізації (децентралізована, централізована, гібридна). У роботі виявлено зміни у складі компаній-лідерів за рівнем капіталізації, серед топ-10 у 2020 році вісім з них є платформного типу. У статті також надається аналіз популярності цифрових платформ у залежності від кількості відвідувань в місяць. На основі аналізу розміщення ста найбільших цифрових платформ було виявлено цифровий розрив – близько 95 відсотків провідних платформ знаходяться у Північній Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Отже, окрім переваг у вигляді зниження витрат та збільшення рівню спільного користування, цифрові платформи несуть певні ризики для світової економіки. Однак, за умови подолання «цифрового розриву», розробки актуальної нормативно-правової бази, ефективній роботі антимонопольних комитетів, цифрові платформи можуть посприяти розвитку світової економіки.

Посилання

Січкаренко, К.О. "Цифрові платформи: підходи до класифікації та визначення ролі в економічному розвитку. «Причорноморські економічні студії» 35 (2). 2018.С. 28-32.

Вишневський О. С. Цифрові платформи як ядро цифровізації економіки. Цифрова економіка : матеріали Нац. наук.-метод. конф., 4–5 жовтня 2018 р. Київ, 2018. С. 63–66.

Лісова Р.М. Цифрові платформи як інструмент діджиталізації економічної системи. Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті та практиці: Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (наукове видання), 17-18 листопада 2020 р.: у 2 ч. Київ: НТУ, 2020. Ч.1. С. 208-2010.

Кораблінова І.А. Роль телекомунікаційних компаній у розвитку платформних бізнес-структур. Ефективна економіка. 2019. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7265 (дата звернення: 11.06.2021).

Колешня Я.О. Цифрові платформи як ефективна бізнес-модель. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи. 2021. С. 80-81.

Ляшенко В.І. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 252 с.

Europe fit for the Digital Age: Commission proposes new rules for digital platforms. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2347 (дата звернення: 11.06.2021).

McKee, D. "The platform economy: natural, neutral, consensual and efficient?." Transnational Legal Theory 8.4 (2017): 455-495.

Evans, P., Gawer, A. The Rise of the Platform Enterprise: A Global Survey. The Center for Global Enterprise, 2016. P. 29

Kenney M. The rise of the platform economy /M. Kenney, J. Zysman . Issues in Science and Technology. 2016. Vol. 32. Issue 3. pp. 61–69.

J. Ondrus, A. Gannamaneni, K. Lyytinen The impact of openness on the market potential of multi-sided platforms: A case study of mobile payment platforms Journal of Information Technology, 30 (3) (2015), pp. 260-275

R. Perren, R.V. Kozinets. Lateral exchange markets: How social platforms operate in a networked economy Journal of Marketing, 82 (1) (2018), pp. 20-36

BCG. Hopping Aboard the Sharing Economy. 2017. URL: https://www.bcg.com/publications/2017/strategy-accelerating-growth-consumer-products-hopping-aboard-sharing-economy.aspx (дата звернення: 11.06.2021)

A. Tiwana, B. Konsynski, A. Bush. Platform evolution: coevolution of architecture. Governance, and environmental dynamics, Information systems research. 21(4) (2010) 675–687.

ТОП 10 самых дорогих компаний мира в 2021 году. URL: https://ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-kompanij-mira (дата звернення: 11.06.2021).

Доклад о цифровой экономике 2019. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_ru.pdf (дата звернення: 11.06.2021).

The World’s Top Online Marketplaces 2021. URL: https://www.webretailer.com/b/online-marketplaces/ (дата звернення: 11.06.2021).

Plattform-Ökonomie. URL: https://www.netzoekonom.de/plattform-oekonomie/ (дата звернення: 11.06.2021).

Weber S. (2017). Data, development, and growth. Business and Politics. 19 (3). 397-423.

Восстановление по принципу «лучше, чем было»: использование платформ для обеспечения обмена опытом и достижения прогресса в развитии циркуляционной экономики. URL: https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE_CECI_2021_4_2103954R.pdf (дата звернення: 11.06.2021).

Sichkarenko, K.O.(2018) "Tsyfrovi platformy: pidkhody do klasyfikatsii ta vyznachennia roli v ekonomichnomu rozvytku. «Prychornomorski ekonomichni studii» 35 (2). pp. 28-32.

Vyshnevskyi O.S. (2018) Tsyfrovi platformy yak yadro tsyfrovizatsii ekonomiky. Tsyfrova ekonomika : materialy Nats. nauk.-metod. konf., 4–5 zhovtnia 2018 r. Kyiv. pp. 63–66.

Lisova R.M.(2020) Tsyfrovi platformy yak instrument didzhytalizatsii ekonomichnoi systemy. Innovatsiini rishennia v suchasnii nautsi, osviti ta praktytsi: Materialy I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (naukove vydannia), 17-18 lystopada 2020 r.: u 2 ch. Kyiv: NTU. Ch.1. pp. 208-2010.

Korablinova I.A.(2019) Rol telekomunikatsiinykh kompanii u rozvytku platformnykh biznes-struktur. Efektyvna ekonomika. № 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7265 (accessed 11 June 2021).

Koleshnia Ya.O.(2021) Tsyfrovi platformy yak efektyvna biznes-model .Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy. pp. 80-81.

Liashenko V.I.(2018) Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy yak mozhlyvist proryvnoho rozvytku: monohrafiia. V.I. Liashenko, O.S. Vyshnevskyi; NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti. Kyiv, 2018. 252 p.

Europe fit for the Digital Age: Commission proposes new rules for digital platforms. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2347 (accessed 11 June 2021).

McKee, D. (2017) "The platform economy: natural, neutral, consensual and efficient?." Transnational Legal Theory 8.4. pp. 455-495.

Evans, P., Gawer, A. (2016) The Rise of the Platform Enterprise: A Global Survey. The Center for Global Enterprise. P. 29.

Kenney M. (2016) The rise of the platform economy /M. Kenney, J. Zysman . Issues in Science and Technology. Vol. 32. Issue 3. pp. 61–69.

J. Ondrus, A. Gannamaneni, K. Lyytinen/ (2015). The impact of openness on the market potential of multi-sided platforms: A case study of mobile payment platforms Journal of Information Technology, 30 (3). pp. 260-275.

R. Perren, R.V. Kozinets. (2018) Lateral exchange markets: How social platforms operate in a networked economy Journal of Marketing, 82 (1) pp. 20-36.

BCG. Hopping Aboard the Sharing Economy. 2017. Available at: https://www.bcg.com/publications/2017/strategy-accelerating-growth-consumer-products-hopping-aboard-sharing-economy.aspx (accessed 11 June 2021).

A. Tiwana, B. Konsynski, A. Bush. (2010) Platform evolution: coevolution of architecture. Governance, and environmental dynamics, Information systems research. 21(4) 675–687.

TOP 10 samyih dorogih kompaniy mira v 2021 godu. Available at: https://ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-kompanij-mira (accessed 11 June 2021).

Doklad o tsifrovoy ekonomike 2019. Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_ru.pdf (accessed 11 June 2021).

The World’s Top Online Marketplaces 2021. Available at: https://www.webretailer.com/b/online-marketplaces/ (accessed 11 June 2021).

Plattform-Ökonomie. Available at: https://www.netzoekonom.de/plattform-oekonomie/ (accessed 11 June 2021).

Weber S. (2017). Data, development, and growth. Business and Politics. 19 (3). 397-423.

Vosstanovlenie po printsipu «luchshe, chem byilo»: ispolzovanie platform dlya obespecheniya obmena opyitom i dostizheniya progressa v razvitii tsirkulyatsionnoy ekonomiki. Available at: https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE_CECI_2021_4_2103954R.pdf (accessed 11 June 2021).

Переглядів статті: 150
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Дубель, М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 17-26. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.2
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ