РИНОК ЗЕМЛІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • О.А. Шульга Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
Ключові слова: аграрний сектор, аграрні відносини, аграрна політика, концептуальна модель, ринок землі

Анотація

У статті запропоновано алгоритм розроблення аграрної політики та визначено її складники. Автором обстоюється теза, що базовими складниками такої політики є відповідні інституційні механізми прямого впливу держави, які за гармонізованої взаємодії з ринковими механізмами саморегулювання створюють сприятливі умови для ефективного розвитку аграрного сектору, поєднуючи приватні та суспільні інтереси. Розроблено концептуальну модель аграрної політики та визначено її ключовий принцип, який може бути сформульований так: оскільки земля є власністю народу, то права власності на неї мають обмежуватися на користь суспільства (тенденція до соціалізації економіки). Обґрунтовується позиція, що запровадження цивілізованого ринку земель сільськогосподарського призначення – це потенційна можливість не лише розв’язати суперечності приватної власності на землю, а й виправити допущені помилки у процесі ринкової трансформації аграрного сектору. Автором доводиться, що сьогодні в Україні відсутні інституційні та макроекономічні передумови для запровадження вільного ринку земель сільськогосподарського призначення, тому його запровадження має відбутися за умови формування нових та модернізації діючих інститутів, які дадуть змогу підвищити ефективність діючих форм господарювання. Обґрунтовується доцільність запровадження в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення у два етапи (на першому етапі має відбуватися поширення оренди та кооперації, а на другому етапі, за умови формування відповідних інституційних та макроекономічних умов, можливим стане запуск ринку земель сільськогосподарського призначення).

Посилання

Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні. Київ : Інформаційні системи, 2015. 448 с.

Ільченко В. «Монетизація» землі. URL: https://zn.ua/ukr/ariculture/monetizaciya-zemli-343975_.html (дата звернення: 01.09.2020).

Перед продажем земель мусимо запустити кредитну кооперацію для селян. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3241607-lubov-moldavan-doktor-ekonomicnih-nauk.html (дата звернення: 10.05.2021).

Розвиток сільських територій. Земельна реформа : збірник наукових праць економістів-аграрників / В.В. Юрчишин та ін. ; за ред. П.М. Музики. Львів : СПОЛОМ, 2012. 288 с.

Саблук П.Т. Економічний інтерес у розвитку аграрного виробництва : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 356 с.

Haydutskyy P.I. (2015) Ahrarna reforma L.D. Kuchmy v Ukrayini [Agrarian reform of L.D. Kuchma in Ukraine]. Kyiv: TOV «Informatsiyni systemy». (in Ukrainian)

Ilchenko V. (2020) «Monetyzatsiya» zemli [«Monetization» of land]. URL: https://zn.ua/ukr/ariculture/monetizaciya-zemli-343975_.html (accessed 01 September 2020). (in Ukrainian)

Pered prodazhem zemelmusymo zapustyty kredytnu kooperatsiyu dlya selyan [Before selling the land, we must launch a credit union for the peasants] (2021). URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3241607-lubov-moldavan-doktor-ekonomicnih-nauk.html (accessed 10 May 2021). (in Ukrainian)

Rozvytok silskykh terytoriy. Zemelna reforma [Development of rural areas. Land reform](2012): zb. nauk. prats ekonomistiv-ahrarnykiv / V.V. Yurchyshyn, R.I. Hrynko, Yu.E. Hubeni ta in.; za red. holovy Lvivskoyi ahrarnoyi palaty, d.e.n., profesora Muzyky P.M. Lviv: SPOLOM. (in Ukrainian)

Sabluk P.T. (2014) Ekonomichnyy interes u rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva [Economic interest in the development of agricultural production]: monohr. Kyiv: NNTS «IAE». (in Ukrainian)

Переглядів статті: 107
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Шульга, О. (2021). РИНОК ЗЕМЛІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 7-16. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.1
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ