РЕЙДЕРСТВО ЯК КОНФЛІКТНА ФОРМА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

  • Л.С. Яструбецька Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: фінансова безпека суб'єктів підприємництва, рейдерство, захист прав власності, міжнародний індекс захисту прав власності, індекс захисту прав фізичної власності, індекс захисту прав інтелектуальної власності, методи протидії рейдерству

Анотація

У складних умовах ведення бізнесу в Україні, що характеризуються економічною кризою та політичною нестабільністю, суттєво поглибленими пандемією COVID-19 та гібридною агресією Російської Федерації, стрімко розвиваються деструктивні процеси, пов’язані з порушенням прав власності. У цьому контексті у статті обґрунтовано гостру потребу перегляду механізмів управління суб'єктами підприємництва, серед яких пріоритетне місце посідає формування їхньої фінансової безпеки, зокрема розроблення дієвих методів протидії рейдерству. Автором проілюстровано негативні тенденції у сфері захисту прав власності в Україні на основі оцінки динаміки міжнародних індексів захисту прав власності. Здійснено дослідження стану та динаміки поширення протиправних захоплень підприємств в Україні впродовж останніх років, у тому числі в регіональному розрізі. Окрім того, проаналізовано динаміку кримінальних проваджень за найбільш поширеними злочинами, відповідно до яких рейдери притягуються до відповідальності. На основі проведеного дослідження запропоновано методи протидії незаконному захопленню бізнесу в Україні.

Посилання

Аналітичний звіт Альянсу з майнових прав. URL: https://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/ukraine (дата звернення: 02.04.2021).

Економічна безпека підприємства в умовах рейдерських загроз : колективна монографія / О.А. Бурбело та ін. ; за наук. ред. О.А. Бурбело, С.К. Рамазанова. Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. 285 с. URL: http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2014/03/maket-1.pdf (дата звернення: 30.03.2021).

Островська О., Гавриленко Ю. Індекс IPRI в оцінці ризику поглинання компаній. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 34. С. 283–290. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/34_2019_ukr/43.pdf (дата звернення: 01.04.2021).

Сервіс моніторингу відкритих даних. URL: http://opendatabot.ua/open/raiders (дата звернення: 27.03.2021).

Статистична інформація Офісу Генерального прокурора. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/1stat (дата звернення: 28.03.2021).

Фінансова безпека суб’єктів господарювання : підручник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 320 с.

Analitychnyy zvit Alʹyansu z maynovykh prav (2020) [Analytical report of the Alliance on Property Rights]. Available at: https://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/ukraine (accessed 02 April 2021).

Burbelo O.A., Ramazanova S.K., Zaiets O.M., Hudima T.S., Kuzmenko O.M. (2015) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva v umovakh reiderskykh zahroz [Economic security of the enterprise in the face of raider threats] Sievierodonetsk : SNU im. V. Dalia. Available at: http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2014/03/ (accessed 30 March 2021).

Ostrovsʹka O., Havrylenko Yu. (2019) Indeks IPRI v otsintsi ryzyku pohlynannya kompaniy [The IPRI index in assessing the risk of takeovers of companies]. Infrastruktura rynku, vol. 34, pp. 283–290. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/34_2019_ukr/43.pdf (accessed 01 April 2021).

Servis monitorynhu vidkrytykh danykh (2021) [Open data monitoring service]. Available at: http://opendatabot.ua/open/raiders (accessed 27 March 2021).

Statystychna informatsiya Ofisu Heneralʹnoho prokurora (2021) [Statistical information of the Office of the Prosecutor General]. Available at: https://www.gp.gov.ua/ua/1stat (accessed 28 March 2021).

Finansova bezpeka subʺyektiv hospodaryuvannya (2018) [Financial security of business entities]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 308
Завантажень PDF: 284
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Яструбецька, Л. (2021). РЕЙДЕРСТВО ЯК КОНФЛІКТНА ФОРМА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (6), 105-112. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.6.12
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ