ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ

Ключові слова: банк, кредит, кредитна діяльність банків, реальний ВВП, кредити нефінансовим корпораціям, кредити домашнім господарствам, проблемні кредити

Анотація

Статтю присвячено виявленню причин ускладнення кредитної діяльності банків та стримування банківського кредитування в Україні на сучасному етапі. Кредитна діяльність розглядається як основна діяльність банків із розміщення залучених коштів, тому що доходи від цієї діяльності є основним джерелом одержання прибутку банку. Функціонування ефективної кредитної діяльності сприяє появі нових підприємств, збільшенню кількості робочих місць, поліпшує соціально-економічний розвиток держави, гарантує економічне зростання та стабільність. У статті здійснено комплексний аналіз стану кредитної діяльності вітчизняних банків за період 2013–2020 рр. Проаналізовано та графічно зображено структуру активів та кредитного портфеля банків. Зазначено основні проблеми, що виникли в банківській системі України під час кредитування як суб’єктів господарювання, так і фізичних осіб, досліджено гальмівні чинники розвитку банківського кредитування. Розглянуто основні шляхи вирішення зазначених проблем.

Посилання

Житар М.О. Аналіз сучасного стану кредитної діяльності банків України. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2017. № 1. С. 94–105.

Макаренко Ю.П., Самойлова Д.О. Теоретичні аспекти управління кредитним портфелем банківської установи. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 87–91.

Семенча І.Є. Ефективне управління кредитною діяльністю банку: системний погляд професійного менеджера. Інфраструктура ринку. 2019. № 34. С. 291–297.

Бержанір І.А. Банківське кредитування: сучасний стан та перспективи розвитку. Modern Economics. 2020. № 20. URL: https://modecon.mnau.edu.ua (дата звернення: 03.03.2020).

Толстошеєва А.В. Забезпечення безпеки кредитної діяльності банків : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08. Київ, 2015. 22 с.

Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gоv.ua/ (дата звернення: 19.03.2020).

Гладких Д.М. Пріоритети активізації банківського кредитування в Україні. Національний інститут стратегічних досліджень. 2020. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-08/bankivske-kredytuvannya-1_0.pdf (дата звернення: 11.03.2020).

Zhytar M. O. (2017) Analiz suchasnoho stanu kredytnoyi diyalʹnosti bankiv Ukrayiny [Analysis of the current state of credit activity of Ukrainian banks]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Universytetu derzhavnoyi fiskalʹnoyi sluzhby Ukrayiny, no. 1, pp. 94-105.

Makarenko Yu. P., Samoylova D. O. (2020) Teoretychni aspekty upravlinnya kredytnym portfelem bankivsʹkoyi ustanovy [Theoretical aspects of loan portfolio management of a banking institution]. Ekonomika ta derzhava, no. 6, pp. 87-91.

Semencha I. Ye. (2019) Efektyvne upravlinnya kredytnoyu diyalʹnistyu banku: systemnyy pohlyad profesiynoho menedzhera [Effective management of credit activities of the bank: a systematic view of a professional manager]. Infrastruktura rynku, no. 34, pp. 291-297.

Berzhanir I. A. (2020) Bankivsʹke kredytuvannya: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku [Bank lending: current status and development prospects]. Modern Economics, no. 20. URL: https: //modecon.mnau.edu.ua (accessed 03 March 2020).

Tolstosheyeva A.V. (2015) Zabezpechennya bezpeky kredytnoyi diyalʹnosti bankiv [Ensuring the security of credit activities of banks]. Kyiv.

Ofitsiynyy sayt NBU. URL: https: //bank.gov.ua/ (accessed 19 March 2020).

Hladkykh D.M. Priorytety aktivizatsiyi bankivsʹkoho kredytuvannya v Ukrayini. Natsionalʹnyy instytut stratehichnikh DOSLIDZHENʹ. 2020. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-08/bankivske-kredytuvannya-1_0.pdf / (accessed 11 March 2020).

Переглядів статті: 384
Завантажень PDF: 318
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Кретов, Д. (2021). ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (6), 97-104. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.6.11
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ