ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ВІДВІДУВАНОСТІ ДЛЯ ІВЕНТ-ЗАХОДІВ

Ключові слова: виїзні заходи, захід, івент, івент-планування, кількість відвідувачів, менеджмент, подія, прогнозування, формалізація

Анотація

У статті розглянуто формалізацію показників відвідуваності для івент-заходів та виокремлено їхні характерні ознаки. Концептуальні, теоретико-методологічні та методико-прикладні засади івент-заходів розглянуто вітчизняними та іноземними науковцями здебільшого фрагментарно, що актуалізує необхідність вирішення у цьому контексті широкого спектру завдань. Формалізовано визначення таких показників: середня тривалість перебування, середня кількість відвідувачів, відносна тривалість перебування, мультиплікатор відвідувачів, коефіцієнт змінюваності, пікове використання місткості, середнє використання місткості, частка використання місткості. Це дасть змогу суб’єктам івент-менеджменту та керівникам підприємств корегувати необхідне ресурсне забезпечення, процедури, індикатори, критерії тощо для ефективнішої реалізації івент-заходів.

Посилання

4 Goals to Set for Your Event Planning Business This Year, 2017. URL: https://www.qceventplanning.com/blog/2017/12/4-goals-set-event-planning-business-year/ (дата звернення: 03.02.2021).

7 Characteristics of a Successful Event. Attendee Events, 2016. URL: https://attendee.events/7-characteristics- successful-event/ (дата звернення: 07.02.2021).

The 10 Event Management Skills Event Managers Need. Eventbrite. URL: https://www.eventbrite.co.uk/ blog/qualities-successful-event-managers-ds00/ (дата звернення: 12.02.2021).

The Different Types of Events: A Comprehensive List. Eventbrite. URL: https://www.eventbrite.co.uk/blog/the- different-types-of-events-ds00/ (дата звернення: 19.02.2021).

Федоренко В.Г. Менеджмент : підручник. Київ : Алерта, 2015. 492 с.

Follett M.P. Dynamic Administration: The Collected Papers of Mary Parker Follett. Eastford : Martino Fine Books. 2014.

Eventbrite. The 10 Event Management Skills Event Managers Need. 2019. URL: https://www.eventbrite.co.uk/blog/qualities-successful-event-managersds00 (дата звернення: 26.02.2021).

Кузьмін О., Мельник О. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навчальний посібник. Львів : Львівська політехніка ; Інтелект-Захід, 2007. 384 с.

Lampel J., Shamsie J., Shapira Z. Experiencing the improbable: Rare events and organizational learning. Organization Science. 2009. № 20. P. 835–845.

Griffin L.J. Temporality, events and explanation in historical sociology: An intro-duction. Sociological Methods & Research. 1992. № 20. P. 403–427.

Nigam A., Ocasio W. Event attention, environmental sense making, and change in institutional logics: An inductive analysis of the effects of public attention to Clinton’s Health Care Reform Initiative. Organization Science. 2010. № 21. P. 823–841.

Oliver A.L., Montgomery K. Using field-configuring events for sense-making: A cognitive network approach. Journal of Management Studies. 2008. № 45. P. 1147–1167.

Getz D., Andersson T. Editorial to the special issue on festival management. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 2009. № 9. P. 109–111.

Титова Н. Діловий туризм в Україні: основні проблеми розвитку та шляхи їхнього вирішення. Економіка і менеджмент культури. 2013. № 1. С. 67–74.

Вовк Л. Перспективи розвитку ділового туризму в Україні. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Умань : Візаві, 2017. С. 270–271.

Попович С. Індустрія міжнародного туризму та його розвиток за сучасних умов. Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». 2008. № 24. С. 252–255.

4 Goals to Set for Your Event Planning Business This Year, 2017. Available at: https://www.qceventplanning.com/blog/2017/12/4-goals-set-event-planning-business-year/ (accessed 3 February 2021).

7 Characteristics of a Successful Event. Attendee Events, 2016. Available at: https://attendee.events/7- characteristics-successful-event/ (accessed 7 February 2021).

The 10 Event Management Skills Event Managers Need. Eventbrite. Available at: https://www.eventbrite.co.uk/blog/qualities-successful-event-managers-ds00/ (accessed 12 February 2021).

The Different Types of Events: A Comprehensive List. Eventbrite. Available at: https://www.eventbrite.co.uk/blog/the-different-types-of-events-ds00/ (accessed 19 February 2021).

Fedorenko V. G. (2015). Management [Management]. Кyiv: Alerta. (in Ukrainian)

Follett M. (2014) Dynamic Administration: The Collected Papers of Mary Parker Follett. Eastford : Martino Fine Books.

Eventbrite (2019) The 10 Event Management Skills Event Managers Need. Available at: https://www.eventbrite.co.uk/blog/qualities-successful-eventmanagers-ds00 (accessed 26 February 2021).

Kuzmin O., Melnyk O. (2007) Teoretychni ta prykladni zasady menedzhmentu [Theoretical and applied principles of management]. Lviv: Lviv Polytechnic National University ; “Intelekt-Zahid”. (in Ukrainian)

Lampel J., Shamsie J., Shapira Z. (2009) Experiencing the improbable: Rare events and organizational learning. In: Organization Science 20, pp. 835–845.

Griffin L.J. (1992): Temporality, events and explanation in historical sociology: An intro-duction. In: Sociological Methods & Research 20, pp. 403–427.

Nigam A., Ocasio W. (2010): Event attention, environmental sensemaking, and change in institutional logics: An inductive analysis of the effects of public attention to Clinton’s Health Care Reform Initiative. In: Organization Science 21, pp. 823–841.

Oliver A.L., Montgomery K. (2008): Using fieldconfiguring events for sense-making: A cognitive network approach. In: Journal of Management Studies 45, pp. 1147–1167.

Getz D., Andersson, T. (2009): Editorial to the special issue on festival management. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, no. 9, pp. 109–111.

Tytova N. (2013) Dilovyi turyzm v Ukraini: osnovni problemy rozvytku ta shliakhy yikhnoho vyrishennia [Business tourism in Ukraine: main problems of development and ways of their solution]. Economics and management of the culture, no. 1, pp. 67–74.

Vovk L. (2017) Perspektyvy rozvytku dilovoho turyzmu v Ukraini [Business tourism development prospects in Ukraine]. Uman: VPC “Vizavi” (Materialy IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Suchasni problemy i perspektyvy ekonomichnoi dynamiky”), pp. 270–271.

Popovych S. (2008) Industriia mizhnarodnoho turyzmu ta yoho rozvytok za suchasnykh umov [The international tourism industry and its development in modern conditions]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia mizhnarodni vidnosyny, vol. 24, pp. 252–255.

Переглядів статті: 308
Завантажень PDF: 252
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Неіленко, С., & Гуща, Є. (2021). ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ВІДВІДУВАНОСТІ ДЛЯ ІВЕНТ-ЗАХОДІВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (6), 89-96. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.6.10
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ