СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: інновації, діяльність, стратегії, сільськогосподарські підприємства, інноваційні платформи, економічний ефект

Анотація

Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств спрямовується на пошук та реалізацію інноваційних проєктів, які забезпечать стабільний і прибутковий розвиток суб’єкта господарювання в довгостроковій перспективі. Від сукупності внутрішніх і зовнішніх умов залежить вибір інноваційної стратегії, поточного стану та конкурентного середовища сільськогосподарського підприємства. В Україні розпочався новий етап розвитку сільського господарства, який характеризується збільшення обсягів використання інноваційних технологій. Проаналізовано особливості формування та використання певних інноваційних впроваджень у сучасних умовах. Встановлено, що ефективними для сільськогосподарських виробників є інноваційні платформи, які працюють у сфері big data такі продукти як: БАЙЕР БІЗНЕС ПЛЮС, AGRIANALYTICA, SAATBAU PROFIT MANAGER тощо.

Посилання

The global innovation index 2017. Іnnovation feeding the world/Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent. URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf

Ковтун В.А. Інноваційна стратегія розвитку аграрних підприємств. Фінпростір. 2020. № 3 (39). С. 142–153.

Тверезовська Н.Т., Нєлепова А.В. Інформаційні технології в агрономії. 2017 р. URL: https://pidruchniki.com/1337101861366/informatika/rozvitok_vprovadzhennya_informatsiynih_tehnologiy_silskomu_gospodarstvi

Писаренко Т.В. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році: аналітична довідка. Київ : УкрІНТЕІ, 2018. 98 с.

Афендікова Н.О. Інноваційний розвиток аграрного виробництва в сучасних умовах. Економіка та держава. 2016. № 6. С. 32–34.

Шаманська О.І. Формування системи інноваційно-орієнтованого розвитку аграрних підприємств. Ефективна економіка. 2016. № 12. С. 123–128.

Білінська В. Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. Вип. 7 (172). С. 75–81.

Ковтун В.А. Роль інтелектуальних технологічних рішень для ефективного використання ресурсів сільського господарства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. №1(18). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/18-2019-ukr.

Ковтун В.А. Стан та перспективи інвестиційного забезпечення галузі сільського господарства України. МНПІК. Сучасний рух науки, Way Science. Дніпро, 2018. С. 599–604.

Dutta S., Lavnin B. & Wunsch-Vincent S. (2017). The global innovation index 2017. Innovation feeding the world. Retrieved from: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf

Kovtun V.A. (2020). Innovatsiina stratehiia rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv [Innovative strategy for the development of agricultural enterprises]. Finansovyi prostir – Financial space, 3, 142–153. (in Ukrainian)

Tverezovska N.T., Nielepova A.V. (2017). Informatsiini tekhnolohii v ahronomii [Information technologies in agronomy]. Kyiv: Tsentr Uchbovoi Lit-Ry (in Ukrainian)

Pysarenko T.V. (2018). Stan innovatsiinoi diialnosti ta diialnosti u sferi transferu tekhnolohii v Ukraini u 2017 rotsi: analitychna dovidka [The state of innovation and technology transfer activities in Ukraine in 2017: an analytical reference] Kyiv: UkrINTEI. (in Ukrainian)

Afendikova N.O. (2016). Innovatsiinyi rozvytok ahrarnoho vyrobnytstva v suchasnykh umovakh [Innovative development of agricultural production in modern conditions]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 6, 32–34. (in Ukrainian)

Shamanska O.I. (2016). Formuvannia systemy innovatsiino-oriientovanoho rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv [Formation of a system of innovation-oriented development of agricultural enterprises]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 12, 123–128. (in Ukrainian)

Bilinska V. (2015). Suchasni innovatsiini tekhnolohii v silskomu hospodarstvi: osnovna kharakterystyka ta perspektyvy vprovadzhennia [Modern innovative technologies in agriculture: main characteristics and prospects of implementation]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika – Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, 7 (172), 75–81. (in Ukrainian)

Kovtun V.A. (2019). Rol intelektualnykh tekhnolohichnykh rishen dlia efektyvnoho vykorystannia resursiv silskoho hospodarstva [The role of intelligent technological solutions for the efficient use of agricultural resources]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: Economy, Business and Management, 1 (18). (in Ukrainian)

Kovtun V.A. (2018). Stan ta perspektyvy investytsiinoho zabezpechennia haluzi silskoho hospodarstva Ukrainy [Status and prospects of investment support of the agricultural sector of Ukraine]. Suchasnyi rukh nauky – The modern movement of science, Way Science, 599–604. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 439
Завантажень PDF: 349
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Ковтун, В. (2021). СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (6), 73-80. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.6.8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ