ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: сільськогосподарська продукція, регіон, сільське господарство, додана вартість, комунальне підприємство

Анотація

У статті визначено проблеми та перспективи розвитку виробництва та переробки сільськогосподарської продукції на регіональному рівні на прикладі Херсонської області. Проаналізовано рівень заробітної плати мешканців Херсонської області, структуру використання земель с/г Херсонської області, основні економічні показники виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, матеріально-технічний стан підприємств Херсонської області та його модернізації. Сформульовано основні проблеми, які гальмують розвиток сільського господарства України. Визначено, що для вирішення проблем у сільському господарстві та промисловості регіону, для Херсонської області може бути доцільним створення комунального підприємства. Сформовано основні засади проектування та реалізації з впровадження проекту створення комунального підприємства, яке стане центром для виробників та переробників сільськогосподарської продукції для створення продукції с високою доданою вартістю.

Посилання

Губа М.І., Карташова О.Г., Оленковська Л.П. Сільський розвиток у системі реформування децентралізації влади. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування. 2020 № 1. DOI: 10.35546/kntu2308-8834/2020.1.32. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2020_1/34.pdf.

Губа М.І., Карташова О.Г. Розвиток сільських територій через публічно – приватне партнерство. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 4. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.21. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1414.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.03.2021)

Кирилов Ю. Формування ефективного організаційно-економічного механізму інвестування аграрного сектору економіки України. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 2020. № 1. С. 36–45. URL: http://www.tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/5

Ксьонжик І.В., Потравка Л.О., Замковий В.М. Соціально-економічний розвиток територіальних громад в Україні в контексті децентралізації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1843.

Переробна промисловість регіонів України: проблеми та перспективи розвитку : монографія; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; наук. редактор д.е.н., проф. С.О. Іщук. Львів, 2020. 341 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»)

Boiko L.A. Logistics and production potential in the vegetable farming industry of the southern region of Ukraine. Erbe der europäischen wissenschaft: wirtschaft, management, tourismus, rechtsprechung. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 2. Teil 5. 2020. Р. 106–113.

Guba M.І., Kartashova O.G., Olenkovs'ka L.P. (2020) Sіl's'kij rozvitok u sistemі reformuvannya decentralіzacії vladi [Rural development in the decentralization reform system] Teorіya ta praktika derzhavnogo upravlіnnya і mіscevogo samovryaduvannya. Mіsceve samovryaduvannya. № 1. Available at: DOI: 10.35546/kntu2308-8834/2020.1.32. Available at: http://el-zbirn-du.at.ua/2020_1/34.pdf

Guba M.І., Kartashova O.G. (2019) Rozvitok sіl's'kih teritorіj cherez publіchno – privatne partnerstvo [Development of rural areas through public-private partnership] Derzhavne upravlіnnya: udoskonalennya ta rozvitok. № 4. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.21. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1414

Derzhavna sluzhba statistiki Ukraїni Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (data zvernennya: 20.03.2021)

Kirilov, YU. (2020). Formuvannya efektivnogo organіzacіjno-ekonomіchnogo mekhanіzmu іnvestuvannya agrarnogo sektoru ekonomіki Ukraїni. [Formation of effective organizational-economic mechanism of investment agricultural sector of Ukraine] Tavrіjs'kij naukovij vіsnik. Serіya: Ekonomіka, (1), 36-45. Available at: http://www.tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/5

Ks'onzhik І. V., Potravka L. O., Zamkovij V. M. (2020) Socіal'no-ekonomіchnij rozvitok teritorіal'nih gromad v Ukraїnі v kontekstі decentralіzacії [Socio-economic development of territorial communities in Ukraine in the context of decentralization] Derzhavne upravlіnnya: udoskonalennya ta rozvitok. № 11. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.3. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1843

Pererobna promislovіst' regіonіv Ukraїni: problemi ta perspektivi rozvitku (2020) [Processing industry of the regions of Ukraine: problems and prospects of development] monografіya; DU “Іnstitut regіonal'nih doslіdzhen' іmenі M.І. Dolіshn'ogo NAN Ukraїni”; nauk. redaktor d.e.n., prof. S. O. Іshchuk. L'vіv, 341 s. (Serіya “Regіoni: monіtoring, prognozi, modelі”)

Boiko L.A. (2020) Logistics and production potential in the vegetable farming industry of the southern region of Ukraine. Erbe der europäischen wissenschaft: wirtschaft, management, tourismus, rechtsprechung. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 2. Teil 5. R. 106-113.

Переглядів статті: 295
Завантажень PDF: 258
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Карташова, О. (2021). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (6), 61-72. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.6.7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ