РОЗВИТОК РИНКУ КРУП`ЯНИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: круп’яні культури, пандемія, карантинні заходи, ринок, економіка виробництва

Анотація

У статті розглянуто питання щодо впливу пандемії СOVID-19 на розвиток ринку круп’яних культур. У процесі вивчення економічних аспектів щодо розвитку ринку круп’яних культур в умовах пандемії встановлено, що обмежувальні заходи негативно вплинули на розвиток ринку круп’яних культур. Значний негативний вплив на продовольчому ринку мали великі торговельні мережі та крупні закупівельні фірми, які протягом карантину підвищили ціни на сільськогосподарську продукцію. Аналізуючи статичну звітність виробництва саме гречки та проса, можна зробити висновки, що за останні роки відзначається збільшення посівних площ і валового збору проса та зменшення посівних площ і валового збору гречки. Зробивши аналіз цін на основні круп’яні культури, можемо зробити висновки, що за останні роки ціни є нестабільними та носять хвилеподібний характер. Головними чинниками, що впливають на динаміку цін, є врожайність круп’яних культур, площа посівів, політична ситуація та форс-мажорні обставини (на початку 2020 р. відбулось значне подорожчання круп у зв’язку з пандемією COVID-19).

Посилання

Українська економіка впала за півроку на 6,5%. У другому кварталі – на 11%. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/6/663774/ (дата звернення: 11.03.2021).

The impact of COVID-19 on the grain sand oil seeds sector. WileyOnline Library. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cjag.12239 (дата звернення: 22.03.2021).

The implication soft he COVID-19 pandemic on rice market performance in Java, Indonesia - IOPscience. IOPscience. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/637/1/012049 (дата звернення: 22.03.2021).

COVID-19 out break and the need for rice self-sufficiency in West Africa. Science Direct.com | Science, health and medical journals,full text articles and books. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X20301972 (дата звернення: 15.03.2021).

МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році. LIGA. URL: https://ua-news.liga.net/economics/news/mvf-pogirshiv-prognoz-padinnya-vvp-ukraini-v-2020-rotsi (дата звернення: 23.03.2021).

Чи буде Україна з хлібом в рік коронавірусу та посухи. BBC News Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-52441162 (дата звернення: 19.03.2021).

Українські агрохолдинги відновлюються після падіння через коронавірус. Agravery.com – аграрне інформаційне агентство. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/ukrainski-agroholdingi-vidnovluutsa-pisla-padinna-cerez-koronavirus (дата звернення: 20.03.2021).

Карантин як механізм монополізації сільського господарства –НС. URL Shortener - Short URLs & Custom Free Link Shortener | Bitly. URL: https://bit.ly/2CVHDJI (дата звернення: 10.03.2021).

Карантин як поштовх для об’єднання малих фермерів і спільного пошуку рішень. Громадський Простір Усе для третього сектору в одному порталі. URL: https://www.prostir.ua/?news=karantyn-yak-poshtovh-dlya-objednannya-malyh-fermeriv-i-spilnoho-poshuku-rishen (дата звернення: 17.03.2021).

COVID-19: Вплив на харчову промисловість та агробізнес. KPMG. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2020/04/vplyv-na-kharchovu-promyslovist.html (дата звернення: 19.03.2021).

Коронавірус 2020 та харчова безпека: чи буде Україна з продовольством, а бізнес з гривнею. Агрополіт – гаряча агрополітика. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/721-koronavirus-2020-ta-harchova-bezpeka-chi-bude-ukrayina-z-prodovolstvom-a-biznes-z-grivneyu (дата звернення: 09.03.2021).

Асоціація виробників рису в Україні. URL: http://rice.org.ua/manufacturers/ (дата звернення: 11.03.2021).

Averchev O., Fesenko H. Analysis of economic aspects of buckwheat, panicum and rice growing and production in central and eastern Europe and Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5. № 6.

Ринок круп’яних культур у 2020 році: аналітика та прогнози. Агробізнес сьогодні. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/17395-rynok-krupianykh-kultur-u-2020-rotsi-analityka-ta-prohnozy.html (дата звернення: 15.03.2021).

Показники зовнішньої торгівлі України. Державна митна служба України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 16.03.2021).

Державна служба статистики України. URL://http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 23.03.2021).

Державна митна служба. URL: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/cstat/ (дата звернення: 13.03.2021).

Electronic Archive Khmelnytskyi National University ELARKHNU: Innovative Development of Agrarian Enterprises of Ukraine in the Context of the Fourth Industrial Revolution. Apache Tomcat. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9750 (дата звернення: 21.04.2021).

Ekonomichna pravda. Ukrainska ekonomika vpala za pivroku na 6,5%. U druhomu kvartali – na 11%. Ekonomichna pravda. [Economic truth] URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/6/663774/ (accessed 11 March 2021).

The impact of COVID‐19 on the grain sand oil seeds sector. Wiley Online Library. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cjag.12239 (accessed 23 March 2021).

The implication soft he COVID-19 pandemic on rice market performance in Java, Indonesia - IOPscience. IOPscience. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/637/1/012049 (accessed 22 March 2021)..

Covid-19 out break and the need for rice self-sufficiency in West Africa. Science Direct.com | Science, health and medical journals,full text articles and books. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X20301972 (accessed 15 March 2021).

LIGA.net. MVF pohirshyv prohnoz padinnia VVP Ukrainy v 2020 rotsi. LIGA. [International Monetary Fund worsened the forecast of a fall in Ukraine`s gross domestic product in 2020] URL: https://ua-news.liga.net/economics/news/mvf-pogirshiv-prognoz-padinnya-vvp-ukraini-v-2020-rotsi (accessed 23 March 2021).

Chy bude Ukraina z khlibom v rik koronavirusu ta posukhy - BBCNews Ukraina. [Will Ukraine with bread per year covid-19] BBC News Ukraina. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-52441162 (accessed 19 March 2021).

Ukrainski ahrokholdynhy vidnovliuiutsia pislia padinnia cherez koronavirus. Agravery.com – ahrarne informatsiine ahentstvo. [Ukrainian agricultural holdings are revived after the fall due to coronavirus] URL: https://agravery.com/uk/posts/show/ukrainski-agroholdingi-vidnovluutsa-pisla-padinna-cerez-koronavirus (accessed 20 March 2021).

Karantyn yak mekhanizm monopolizatsii silskoho hospodarstva | NS. URL Shortener - Short URLs & Custom Free Link Shortener | Bitly. [Quarantine as a mechanism of agricultural monopoly] URL: https://bit.ly/2CVHDJI (accessed 10 March 2021).

Karantyn yak poshtovkh dlia obiednannia malykh fermeriv i spilnoho poshuku rishen | Hromadskyi Prostir. Hromadskyi Prostir | Use dlia tretoho sektoru v odnomu portali. [Quarantine as a blow to unite farmers and the common search for solution] URL: https://www.prostir.ua/?news=karantyn-yak-poshtovh-dlya-objednannya-malyh-fermeriv-i-spilnoho-poshuku-rishen (accessed 17 March 2021).

COVID-19: Vplyv na kharchovu promyslovist ta ahrobiznes. KPMG. [Impact on food and agribusiness] URL:https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2020/04/vplyv-na-kharchovu-promyslovist.html (accessed 19 March 2021).

Koronavirus 2020 ta kharchova bezpeka: chy bude Ukraina z prodovolstvom, a biznes z hryvneiu. Ahropolit - hariachaahropolityka. [Will Ukraine with food and the business with grivna] URL: https://agropolit.com/spetsproekty/721-koronavirus-2020-ta-harchova-bezpeka-chi-bude-ukrayina-z-prodovolstvom-a-biznes-z-grivneyu (accessed 09 March 2021).

Asotsiatsiia vyrobnykiv rysu v Ukraini [Association of rice producers in Ukraine] URL: http://rice.org.ua/manufacturers/ (accessed 11 March 2021).

Averchev O., Fesenko H. ANALYSIS OF ECONOMIC ASPECTS OF BUCKWHEAT, PANICUM AND RICE GROWING AND PRODUCTION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE AND UKRAINE. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5, no. 6. (accessed 18 March 2021).

Rynok krupianykh kultur u 2020 rotsi: analityka ta prohnozy – Ahrobiznes sohodni. Ahrobiznes sohodni. [The market for cereal crops in Ukraine in 2020] URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/17395-rynok-krupianykh-kultur-u-2020-rotsi-analityka-ta-prohnozy.html (accessed 15 March 2021).

Pokaznyky zovnishnoi torhivli Ukrainy. Derzhavna mytna sluzhba Ukrainy. [Indicators of Ukraine`s foreign trade. State customs service] URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 16 March 2021).

Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. [Ukrainian State Statistics Service] URL://http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 23 March 2021).

Home | Derzhavna Mytna Sluzhba. Derzhavna Mytna Sluzhba. [State customs service] URL: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/cstat/ (accessed 13 March 2021).).

Electronic Archive Khmelnytskyi National University ELARKHNU: Innovative Development of Agrarian Enterprises of Ukraine in the Context of the Fourth Industrial Revolution. Apache Tomcat. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9750 (accessed 21 April 2).

Переглядів статті: 462
Завантажень PDF: 263
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Аверчев, О., & Фесенко, Г. (2021). РОЗВИТОК РИНКУ КРУП`ЯНИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (6), 31-43. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.6.4
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ