ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ

  • А.В. Явтушенко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрно-економічний університет» https://orcid.org/0000-0002-8901-0533
Ключові слова: ресурси територіальних громад системний, синергетичний, глобалізаційний, інформаційно-інноваційний, кластерний, корпоративний, соціальний, культурно-духовний, еколого-орієнтований та інші підходи, модель розвитку територіальної громади

Анотація

У статті запропоновано моделі розвитку територіальних громад, на основі сучасних підходів, основні методичні підходи, які застосовують в процесі аналізу людського потенціалу територіальної громади. Розглянуто та проаналізовано підходи стосовно суспільного розвитку громад. Відображено основні взаємозв’язки широко вживаних моделей, підходів в процесі формування моделі розвитку об’єднаних територіальних громад. Розкрита основна сутність дослідження: сьогоденна спроможність громад, її внутрішній потенціал (фінансовий, людський, і економічний), особливості формування та застосування на рівні громад. Розглянуто та сформовано основний блок показників, для аналізування людського потенціалу територіальних громад за такими демографічними, соціальними, економічними, трудовими, управлінськими, культурними складниками.

Посилання

Бакуменко В.В. Аналіз проблемного поля державного управління. Проблеми й тенденції розвитку галузі науки «Державне управління» в Україні: від теорії до практики. Зб. матеріалів симп. за міжнародною участю. 2007. С. 46–49.

Безуглий О.В. Світовий досвід організації сталого розвитку територіальної громади. Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Харків : Видавництво ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. Вип. 3 (15). С. 153–158.

Гальчинська О.А., Герасимова О.Ю., Клаф Т., Комарова Н.М. Мобілізація громади на підтримку дітей та сімей. Тренінговий модуль з підготовки тренерів. Фенікс, 2010. 80 с.

Михненко А.М., Бакуменко В.Д., Кравченко С.О. Інновації в управлінні суспільним розвитком. Навчальний посібник. НАДУ, 2009. 116 с.

Жовнірчик Я.Ф. Формування самодостатніх територіальних громад і стратегія їх економічного саморозвитку. Університетські наукові записки. 2005. № 1–2. С. 324–331.

Колтун В.С. Управління інтелектуальною складовою соціального потенціалу у місцевому самоврядуванні. Галузь науки «Державне управління»: історія, теорія, впровадження : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 травня 2010 р.

Копилова Н.А. Основні стратегії соціального розвитку. Теорія та практика державного управління. 2010. № 1. С. 140–147.

Вольська О., Ковпанець Є. Удосконалення фінансової децентралізації місцевого самоврядування. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2020. № 4. С. 31-36. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.4

Потравка Л., Пічура І. Публічне управління розвитком туристичної галузі в умовах трансформацій національної економіки України. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2020. № 3. С. 30–36. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.4

Губа М.І., Карташова О.Г. Розвиток сільських територій через публічно-приватне партнерство. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1414. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.21

Bakumenko V.V. (2007). Analiz problemnoho polia derzhavnoho upravlinnia. Problemy y tendentsii rozvytku haluzi nauky «Derzhavne upravlinnia» v Ukraini: vid teorii do praktyky : zb. materialiv symp. za mizhnarodnoiu Uchastiu. S. 46–49.

Bezuhlyi O.V. (2006) Svitovyi dosvid orhanizatsii staloho rozvytku terytorialnoi hromady. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia : zb. nauk. pr. Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, Vyp. 3 (15). S. 153–158.

Halchynska O.A., Herasymova O.Yu., Klaf T., Komarova N.M. (2010) Mobilizatsiia hromady na pidtrymku ditei ta simei. Treninhovyi modul z pidhotovky treneriv]. Feniks, 80 s.

Mykhnenko А.M., Bakumenko V.D., Kravchenko S.O. (2009). Innovatsii v upravlinni suspilnym rozvytkom: navchalnyi posibnyk. NADU, 116 s.

Zhovnirchyk Ya.F. (2005). Formuvannia samodostatnikh terytorialnykh hromad i stratehiia yikh ekonomichnoho samorozvytku. Universytetski naukovi zapysky. № 1-2. S. 324–331.

Koltun V.S. (2010). Upravlinnia intelektualnoiu skladovoiu sotsialnoho potentsialu u mistsevomu samovriaduvanni. «Derzhavne upravlinnia»: istoriia, teoriia, vprovadzhennia : materialy nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu, Kyiv (28 travnia).

Kopylova N.A. (2010). Osnovni stratehii sotsialnoho rozvytku. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. № 1. №140–147.

Volska, O., Kovpanets, Ye. (2020). Udoskonalennia finansovoi detsentralizatsii mistsevoho samovriaduvannia. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, № 4, S. 31–36. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.4

Potravka L., Pichura I. (2020). Publichne upravlinnia rozvytkom turystychnoi haluzi v umovakh transformatsii natsionalnoi ekonomiky Ukrainy. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, № 3. № 30–36. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.4

Huba M.І., Kartashova O.G. (2019). Rozvitok sіl's'kih teritorіj cherez publіchno – privatne partnerstvo [Development of rural areas through public-private partnership] Derzhavne upravlіnnya: udoskonalennya ta rozvitok. № 4. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1414. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.21

Переглядів статті: 295
Завантажень PDF: 271
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Явтушенко, А. (2021). ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (6), 23-30. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.6.3
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ