ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, ПІДРЯДНИКАМИ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМС

Ключові слова: облік, розрахунки, постачальники, підрядники, кредиторська заборгованість, первинні документи, реєстри, рахунки, аграрні підприємства, організація, управління, удосконалення

Анотація

У статті розглянуто місце розрахунків із постачальниками й підрядниками у діяльності підприємств, у т. ч. аграрних, зокрема у наявності кредиторської заборгованості та управління нею. Виявлено чинники, які спричиняють її мимовільне приховування через недосконалість в обліку та аналізі, порушення платіжної дисципліни, погіршення ділової репутації та збитки. Установлено, що одним із найбільш поширених видів поточних зобов’язань є саме розрахунки з постачальниками та підрядниками підприємства або кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Наведено найбільш типові приклади таких ситуацій та їхні наслідки. Виявлено, що в умовах прискорення всіх процесів господарської діяльності, з одного боку, і наявності інфляції – з іншого, ліберальної валютної політики значення та роль своєчасних розрахунків із постачальниками і підрядниками по кредиторській заборгованості зростають, як і їх правильний та своєчасний облік для потреб управління. Обґрунтовано пропозиції щодо обліку розрахунків та кредиторської заборгованості, спрямовані на вдосконалення управління ними.

Посилання

Бруханський Р.Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 384 с.

Зобов’язання : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237. URL: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr (дата звернення: 25.12.2020).

Шаровська Т.С., Старенька О.М. Оперативний облік та контроль: інформаційна база для прийняття своєчасних управлінських рішень. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2015. № 1/6(21). С. 66–69.

Зоря О.П., Малишев Р.В. Теоретичні засади ведення обліку безготівкових розрахунків суб’єктів господарської діяльності банківськими установами. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 18. С. 77–79.

Ревизюк І.М., Калюга Є.В. Удосконалення обліку розрахунків з постачальниками. Економічні науки. 2013. № 10(4). С. 185–190.

Омецінська І.Я. Зобов’язання перед постачальниками та підрядниками: сутність, умови визнання та облік. Інноваційна економіка. 2012. № 11. С. 264–267.

Коваль С.В. Організаційно-економічні засади розвитку та вдосконалення структури ринку плодоовочевої продукції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 7. Ч. 2. С. 93–96.

Ігнатенко М.М. Формування інформаційної безпеки підприємств і організацій в умовах автоматизації обліку та фінансової звітності. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 4. С. 84–88.

Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підручник / В.Я. Плаксієнко та ін. Київ : Центр учбової літератури, 2014. 515 с.

Ігнатенко М.М., Мармуль Л.О. Облік, оцінка й діагностика фінансово-економічних результатів діяльності у стратегічному менеджменті підприємств і організацій. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 6(11). URL: http:// http://www.easterneurope-ebm.in.ua/11-2017-ukr (дата звернення: 25.12.2020).

Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models / L.O. Marmul et al. International Journal of Economics & Business Administration. 2019. Vol. VII. Іs. 2. Р. 290–301.

Innovative Tools in the Methodology and Teaching of the Basic Principles of Enterprise Management / M.М. Іhnatenko et al. International Journal of Management. 2020. № 11(6). P. 847–854.

Brukhanskyi R.F. (2014) Oblik i analiz u systemi stratehichnoho menedzhmentu ahrarnoho pidpryiemnytstva [Accounting and analysis in the system of strategic management of agricultural entrepreneurship]. Ternopil: TNEU.

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny (1999) Zobov’yazannya: Polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 11 [Obligations: Accounting Regulation (Standard) 11] no. 237. URL: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr. (accessed 25 December 2020).

Sharovska T.S., Starenka O.M. (2015) Operatyvnyi oblik ta kontrol: informatsiina baza dlia pryiniattia svoiechasnykh upravlinskykh rishen [Operational accounting and control: an information base for making timely management decisions]. Bukhhaltersʹkyy oblik, analiz ta audit, vol. № 1/6(21), pp. 66-69.

Zorya O.P., Malyshev R.V. (2015) Teoretychni zasady vedennia obliku bezghotivkovykh rozrakhunkiv subiektiv hospodarskoi diialnosti bankivskymy ustanovamy [Theoretical principles of accounting for non-cash payments of business entities by banking institutions]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 77-79.

Revyzyuk I.M., Kalyuha YE.V. (2013) Udoskonalennia obliku rozrakhunkiv z postachalnykamy [Improving accounting for payments to suppliers]. Ekonomichni nauky, vol. 10 (4), pp. 185-190.

Ometsinska I.Ya. (2012) Zoboviazannia pered postachalnykamy ta pidriadnykamy: sutnist, umovy vyznannia ta oblik [Liabilities to suppliers and contractors: substance, conditions of recognition and accounting]. Innovatsiyna ekonomika, vol. 11, pp. 264-267.

Koval S.V. (2016) Orhanizatsiyno-ekonomichni zasady rozvytku ta vdoskonalennya struktury rynku plodoovochevoyi produktsiyi [Organizational and economic principles of development and improvement of the structure of the market of fruit and vegetable products]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, vol. 7, no. 2, pp. 93-96.

Ihnatenko M.M. (2017) Formuvannya informatsiynoyi bezpeky pidpryyemstv i orhanizatsiy v umovakh avtomatyzatsiyi obliku ta finansovoyi zvitnosti [Formation of information security of enterprises and organizations in terms of automation of accounting and financial reporting]. Visnyk Berdyanskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4, pp. 84-88.

Plaksiyenko V.Ya. (2014) Bukhhaltersʹkyy oblik u vyrobnychykh ta ahroservisnykh kooperatyvak [Accounting in production and agricultural service cooperatives]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. (in Ukrainian)

Ihnatenko M.M., Marmul L.O. (2017) Oblik, otsinka y diahnostyka finansovo-ekonomichnykh rezulʹtativ diyalnosti u stratehichnomu menedzhmenti pidpryyemstv i orhanizatsiy [Accounting, evaluation and diagnosis of financial and economic results of activities in the strategic management of enterprises and organizations]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, vol. 6(11). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/11-2017-ukr (accessed 25 December 2020).

Marmul L.O., Ihnatenko M.M., Ushakov D.S., Kuchyn S.P. (2019) Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models. International Journal of Economics & Business Administration, vol. VII, iss. 2, pp. 290-301.

Ihnatenko M.M., Marmul L.O., Petrenko V.S., Karnaushenko A.S., Levaieva L. (2020) Innovative Tools in the Methodology and Teaching of the Basic Principles of Enterprise Management. International Journal of Management, no. 11 (6), pp. 847-854.

Переглядів статті: 510
Завантажень PDF: 335
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Круковська, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, ПІДРЯДНИКАМИ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМС. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (5), 123-130. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.15
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ