ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: підприємства, фінансово-економічна безпека, рентабельність, фінансова стійкість, прибутковість, кризові явища

Анотація

У статті досліджено теоретичні підходи до розуміння сутності поняття фінансово-економічної безпеки з метою окреслення основних напрямів оцінки цього поняття та розглянуто основні методики оцінки її рівня. Доведено, що в наявних методиках оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємств не враховано зовнішні загрози, які є одними з основних чинників порушення безпеки підприємств. Розроблено та обґрунтовано власну методику оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємств на основі аналізу фінансової звітності шляхом вивчення динаміки обсягів реалізації продукції, прибутковості, рентабельності та загальної ліквідності з урахуванням динаміки валютного курсу та інфляції, які виступають у ролі зовнішніх загроз. Запропоновано модель розрахунку інтегрального індикатора фінансово-економічної безпеки та його прогнозування.

Посилання

Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua (дата звернення: 05.02.2021).

Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия ; 2-е, изд., стер. Киев : Эльга, 2009. 776 с.

Бондарчук Н., Гуменчук Н. Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства та необхідність її забезпечення. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5409 (дата звернення: 05.02.2021).

Вергун А.М., Савченко М.М., Тарасенко І.О. Діагностика рівня фінансово-економічної безпеки підприємства. Экономические науки. 2015. № 2. С. 23–26.

Гапоненко В.Ф., Безпалько А.А., Власков. А.С. Экономическая безопасность предприятия: подходы и принципы. Москва : Ось-89, 2006. 208 с.

Голіков І.В. Сутність та еволюція поняття економічна безпека. Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 309–314.

Дем’яненко Г.Є. Економічна безпека торговельного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.07.05. Донецьк, 2003. 18 с.

Економічна безпека : навчальний посібник / за ред. З.С. Варналія. Київ : Знання, 2009. 647 с.

Іващенко О.В. Фінансово-економічна безпека підприємства. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2013. Т. 18. Вип. 1(1). С. 142–145.

Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності: економіко-правовий аспект. Київ : Атіка, 2005. 432 с.

Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки : монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 232 с.

Міщук О.В. Дослідження сутності фінансово-економічної безпеки підприємства та стратегія управління нею. Управління фінансово-економічною безпекою. 2015. № 1. С. 4–9.

Мулик Я.І. Сутність поняття «фінансова безпека підприємства»: систематизація наукових поглядів. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія «Економічні науки». 2013. Вип. 3(80). С. 195–207.

Основи економічної безпеки : підручник / О.М. Бандурка та ін. Харків : Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 236 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 05.02.2021).

Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language. Available at: http://sum.in.ua (accessed 5 February 2021).

Bkank I. A. (2009) Upravlenie finansovoj bezopasnost'ju predprijatija [Enterprise financial security management]. Kyiv: Elga. (in Russian)

Bondarchuk N., Gumenchuk N. (2016) Sutnist finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva ta neobkhidnist yii zabezpechennia [The essence of financial and economic security of the enterprise and the need to ensure it]. Efficient economy, vol. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5409 (accessed 5 February 2021).

Vergun A. M., Savchenko M. M., Tarasenko I. O. (2015) Diahnostyka rivnia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Diagnosis of the level of financial and economic security of the enterprise]. Economic sciences, no. 2, pp. 23-26.

Gaponenko V. F., Bezpal'ko A. A., Vlaskov. A. S. (2006) Ekonomicheskaja bezopasnost' predprijatija: podhody i principy [Economic security of the enterprise: approaches and principles]. Moscow: Axis-89. (in Russian)

Golikov I. V. (2014) Sutnist ta evoliutsiia poniattia ekonomichna bezpeka [The essence and evolution of the concept of economic security]. Problems of the economy, no. 1, pp. 309-314.

Dem'yanenko G. Ye. (2003) Ekonomichna bezpeka torhovelnoho pidpryiemstva [Economic security of a commercial enterprise] (PhD Thesis), Donetsk.

Varnalij Z. S. (2009) Ekonomichna bezpeka [Economic security]. Kyiv: Knowledge. (in Ukrainian)

Ivashhenko O. V. (2013) Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryemstva [Financial and economic security of the enterprise]. Bulletin of Odessa National University. Economy, vol. 18, no 1(1), pp. 142-145.

Kamlyk M. I. (2005) Economic security of entrepreneurial activity. Economic and legal aspect [Economic security of business. Economic and legal aspect]. Kyiv: Attica. (in Ukrainian)

Kyrylenko V.I. (2005) Investytsiina skladova ekonomichnoi bezpeky [Investment component of economic security]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Mishhuk O. V. (2015) Doslidzhennia sutnosti finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva ta stratehiia upravlinnia neiu [Research of the essence of financial and economic security of the enterprise and strategy of its management]. Financial and economic security management, no. 1. pp. 4-9.

Mulyk Ya.I. (2013) Sutnist poniattia «finansova bezpeka pidpryiemstva»: systematyzatsiia naukovykh pohliadiv [The essence of the concept of "financial security of the enterprise": systematization of scientific views]. Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Economic Sciences, vol. 3 (80), pp. 195-207.

Bandurka O. M., Duxov V. Ye., Petrova K. Ya., Chervyakov I. M. (2003) Osnovy ekonomichnoi bezpeky [Fundamentals of economic security]. Kharkiv: National University of Internal Affairs. (in Ukrainian)

Official site of the State Statistics Service. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 5 February 2021).

Переглядів статті: 429
Завантажень PDF: 282
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Дубинська, О. (2021). ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (5), 112-122. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.14
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ