ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

  • І.М. Вядрова Каразінський банківський інститут Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
  • В.С. Єрмолаєва Каразінський банківський інститут Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: Інтернет-банкінг, дистанційне банківське обслуговування, електронний банкінг, банківські послуги

Анотація

У статті досліджено проблеми з надання послуг клієнтам, які банк виконує у режимі віддаленого доступу. Розглянуто переваги, можливі напрями оптимізації та вдосконалення дистанційного банкінгу на сучасному етапі. Сьогодні спектр банківських послуг та сервісів постійно розширюється. Це відбувається через те, що банки постійно намагаються поліпшити якість обслуговування клієнтів. Важливими складниками стратегії розвитку фінансових установ України є розроблення та впровадження якісних високотехнологічних дистанційних послуг із метою динамічного розвитку ринку банківських продуктів і побудови якісних економічних відносин, що виникають між банківськими установами та їхніми клієнтами в процесі впровадження дистанційного банкінгу. Сьогодні банківська галузь повинна розвиватися синхронно разом із розвитком інформаційних та цифрових технологій, Інтернет-послуг та суспільства у цілому, що зумовлює актуальність вибраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання.

Посилання

Кучанський О.Ю. Перспективи розвитку в Україні систем дистанційного банківського обслуговування клієнтів. Управління розвитком складних систем. 2015. № 23(1). С. 115–119.

Грачева М.В. Электронные банковские услуги: особенности управления рисками. Банковские технологии. 2002. № 6. С. 20–29.

Єсіна О.Г. Інтернет-банкінг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. № 1(48). С. 209–213.

Трансформація банківських продуктів і послуг у сучасних умовах / А.В. Жаворонок та ін. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2(18). С. 202–213.

Онищенко Ю.І., Дем’яновська Д.О. Оцінка стану дистанційного обслуговування клієнтів в банках України. Приазовський економічний вісник. 2017. № 2(02). С. 141–145.

Інформаційний Інтернет-портал Міністерства фінансів України. URL: https://minfin.com.ua/ (дата звернення: 19.12.2020).

Голюк В.Я., Драпалюк Т.А. Інтернет-банкінг та особливості його використання в Україні. Київ : НТУ КПІ ім. І. Сікорського, 2018. С. 1–7.

Стороженко О.О., Єлисєєва О.К. Переваги та недоліки використання дистанційного банківського обслуговування в банківському секторі України. Бізнес Інформ. 2018. № 12. С. 347–351.

Тавасиев А.М. Банковское дело : в 2-х ч. Ч. 1. Общие вопросы банковской деятельности : учебник для академического бакалавриата ; 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2019. С. 186.

Чуб О. Розвиток Інтернет-банкінгу в глобальному середовищі. Вісник Української академії банківської справи. 2009. № 1. С. 67–70.

Файдула М. Дистанційне обслуговування клієнтів банків та його розвиток в Україні. Банківська система України: стабілізація та драйвери зростання : зб. тез доп. Всеукр. наук. Інтернет-конф. Тернопіль, 2017. С. 194–196.

Національний банк України. 2020. URL: http://www.bank.gov.ua (дата звернення: 19.12.2020).

50 провідних банків України. 2020. URL: https://banksrating.com.ua/ (дата звернення: 20.12.2020).

World Retail Banking Report. 2019. URL: http://www.wrbr11.com/ pdf/ wrbr11_etude.pdf (дата звернення: 22.12.2020).

Kuchansky A., Mazurak V. (2015) Perspektyvy rozvytku v Ukraini system dystantsiinoho bankivskoho obsluhovuvannia kliientiv [Prospects for the development of the remote banking systems in Ukraine]. Management of Development of Complex Systems, vol. 23, no. 1, pp. 115-119.

Grachova M.V. (2002) Elektronni bankivski posluhy: osoblyvosti upravlinnia ryzykamy [Electronic banking services: features of risk management]. Banking technologies, vol. 6, pp. 20-29.

Yesina O.G. (2013) Internet-bankinh v Ukraini: suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Internet banking in Ukraine: current status, problems and prospects]. Bulletin of socio-economic research, vol. 1, no. 48, pp. 209–213.

Zhavoronok A., Fedyshyn M., Kovalchuk N. (2019) Transformatsiia bankivskykh produktiv i posluh u suchasnykh umovakh [Transformation of banking products and services in modern conditions]. Problems and prospects of economics and management, vol. 2, no. 18, pp. 202-213.

Onishchenko Y.I., Demyanovska D.O. (2017) Otsinka stanu dystantsiinoho obsluhovuvannia kliientiv v bankakh Ukrainy [Estimation of a condition of remote service of clients in banks of Ukraine]. Priazovsky Economic Bulletin, vol. 2, no. 02, pp. 141-145.

Informatsiinyi Internet-portal Ministerstva finansiv Ukrainy. Available at: https://minfin.com.ua/ (accessed 19 December 2020).

Golyuk V.Y. (2018) Internet-bankinh ta osoblyvosti yoho vykorystannia v Ukraini [Internet banking and features of its use in Ukraine]. Kyiv: NTU KPI named after I. Sikorsky. (in Ukrainian)

Storozhenko O.O., Yeliseyeva O.K. (2018) Perevahy ta nedoliky vykorystannia dystantsiinoho bankivskoho obsluhovuvannia v bankivskomu sektori Ukrainy [Advantages and disadvantages of using remote banking services in the banking sector of Ukraine]. BusinessInform, vol. 12, pp. 347-351.

Tavasiev A.M. (2019) Zahalni pytannia bankivskoi diialnosti [General issues of banking]. Moscow: Yurayt Publishing House. (in Ukrainian)

Chub O.O. (2009) Rozvytok Internet-bankinhu v hlobalnomu seredovyshchi [The development of Internet banking in the global environment]. Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, vol. 1, no. 26, pp. 62-67.

Fidula M. (2017) Dystantsiine obsluhovuvannia kliientiv bankiv ta yoho rozvytok v Ukraini [Remote Bank Customer Service and its Development in Ukraine]. Banking System of Ukraine: Stabilization and Growth Drivers: Materials All-Ukrainian. Sciences. Internet Conf, Ternopil: Vector. pp. 194-196.

50 providnykh bankiv Ukrainy (2020). Porivnialna kharakterystyka taryfiv za posluhy, zdiisnenni dystantsiinymy kanalamy [Equivalent characteristics of tariffs for services provided by remote channels], 50 providnykh bankiv Ukrainy. Available at: https://banksrating.com.ua/ (accessed 20 December 2020).

National Bank of Ukraine (2020) Economica [Economy], Kyiv: National Bank of Ukraine. Available at: http://www.bank.gov.ua (accessed 19 December 2020).

World Retail Banking Report. 2019. Available at: http://www.wrbr11.com/ pdf/ wrbr11_etude.pdf (accessed 22 December 2020).

Переглядів статті: 675
Завантажень PDF: 378
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Вядрова, І., & Єрмолаєва, В. (2021). ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (5), 97-103. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.12
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ