КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ

  • О.І. Качановський ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» https://orcid.org/0000-0002-2322-8089
Ключові слова: порушені землі, рекультивація, реабілітація земель, класифікація порушених земель, напрями рекультивації

Анотація

У статті досліджуються теоретичні та методологічні основи класифікації порушених земель унаслідок інтенсивного видобутку корисних копалин. Державна політика у сфері забезпечення екологічної безпеки на підприємствах видобувної галузі не відповідає вимогам часу. Мінімізація негативних явищ та поліпшення екологічної ситуації можливі шляхом: обов'язкової рекультивації та екологічної реабілітації територій, порушених унаслідок провадження виробничої діяльності видобувної промисловості; забезпечення максимально повного використання видобутих корисних копалин, мінімізації відходів під час їх видобутку та переробки; приведення законодавчих і економічних механізмів у відповідність із міжнародними і європейськими вимогами екологічного права; посилення контрольних функцій органів влади, високого рівня наукової обґрунтованості заходів щодо екологізації виробничої діяльності.

Посилання

видобутку корисних копалин / С.А. Балюк та ін. ; Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». 2012. С. 50.

Донченко М.Т. Районування Української РСР за типами порушених земель та напрямками їх рекультивації. Агрохімія і ґрунтознавство. 1983. Вип. 45. С. 56–64.

Методика обследования, номенклатура и диагностика рекультивированых почв Украинской ССР / М.Т. Донченко и др. Харьков, 1987. С. 20.

Рекультивовані землі: специфіка формування, діагностування та оцінювання / Л.В. Єтеревська та ін. Вісник ХНАУ. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія». 2008. Т. 9. № 3–4(13). С. 147–150.

Єтеревська Л.В., Муха Д.В., Черних Т.В. Оцінка ефективності сільськогосподарського використання рекультивованих земель. Агрохімія і ґрунтознавство. 1992. Вип. 55. С. 24–31.

Бардась А.В., Богач, К.С. Вплив гірничих робіт на техногенне руйнування ґрунтового покриву та екологічне використання земельних ресурсів. Економічний простір. 2013. № 71. С. 277–286.

Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001№ 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3–4. Ст. 27. Дата оновлення: 13.02.2020.

Лісові меліорації : підручник / О.І. Пилипенко та ін. ; за ред. В.Ю. Юхновського. Київ : Аграрна освіта, 2010. 282 с.

Моторина Л.В., Овчинников В.А. Рекомендации по рекультивации земель, нарушеных отркрытыми горными работами. Москва. 1975. 240 с.

Конституція України: офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.

Baliuk S.A. (2012) Kontseptsiia rekultyvatsii zemel porushenykh za vidkrytoho ta pidzemnoho vydobutku korysnykh kopalyn [The concept of reclamation of lands disturbed by open and underground mining]. Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut gruntoznavstva ta ahrokhimii imeni O.N. Sokolovskoho». (in Ukrainian)

Donchenko M.T. (1983) Raionuvannia Ukrainskoi RSR za typamy porushenykh zemel ta napriamkamy yikh rekultyvatsii [Zoning of the Ukrainian SSR by types of disturbed lands and directions of their reclamation]. Ahrokhimiia i gruntoznavstvo,vol. 45, pp. 56-64.

Donchenko M.T., Eterevskaia L.V., Uharova V.A., Lekhtsyer L.V. (1987) Metodyka obsledovanyia, nomenklatura y dyahnostyka rekultyvyrovanukh pochv Ukraynskoi SSR [Survey technique, nomenclature and diagnostics of reclaimed soils of the Ukrainian SSR]. Kharkov. (in Russian)

Yeterevska L.V., Momot H.F., Lekhtsiier L.V., Shymel V.V. (2008) Rekultyvovani zemli: spetsyfika formuvannia, diahnostuvannia ta otsiniuvannia [Reclaimed lands: specifics of formation, diagnosis and evaluation]. Visnyk KhNAU: seriia «Gruntoznavstvo, ahrokhimiia, zemlerobstvo, lisove hospodarstvo, ekolohiia», vol. 9, no. 3-4 (13), pp. 147-150.

Yeterevska L.V., Mukha D.V., Chernykh T.V. (1992) Otsinka efektyvnosti silskohospodarskoho vykorystannia rekultyvovanykh zemel [Evaluation of the efficiency of agricultural use of reclaimed lands]. Ahrokhimiia i hruntoznavstvo, vol. 55, pp. 24-31.

Bardas A. V. (2013) Vplyv hirnychykh robit na tekhnohenne ruinuvannia gruntovoho pokryvu ta ekolohichne vykorystannia zemelnykh resursiv [The impact of mining on man-made soil destruction and environmental use of land resources]. Ekonomichnyi prostir, no. 71, pp. 277-286.

Zemelnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy [Land code of Ukraine] № 2768-III (25.10.2001).

Pylypenko O.I., Yukhnovskyi V.Iu., Dudarets S.M., Maliuha V.M. (2010) Lisovi melioratsii [Forest reclamation]. Kyiv: Ahrarna osvita. (in Ukrainian)

Motorina L.V., Ovchinnikov V.A. (1975) Rekomendatcii po rekultivatcii zemel, narushenykh otrkrytymi gornymi rabotami [Recommendations on recultivation of lands disturbed by open mining operations]. Moscow. (in Russian)

Konstytutsiia Ukrainy (2013) [The Constitution of Ukraine].

Переглядів статті: 365
Завантажень PDF: 268
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Качановський, О. (2021). КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (5), 90-96. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.11
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА