ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: економічна безпека регіонів, національна економіка, макроекономічні показники, внутрішні та зовнішні загрози, моніторинг

Анотація

Стаття розглядає проблематику наявності системи економічної безпеки регіонів в контексті проведеної політики державного регулювання. Виявлено структуру загроз економічній безпеці регіонів у масштабах національної економіки. Обґрунтовано тезу про те, що принциповими для економічної безпеки регіону є граничні значення показників, перевищення або недосягнення яких призводить до початку руйнівних процесів у ньому, тобто необхідний постійний і всебічний моніторинг із використанням індикаторів економічної безпеки за такими напрямами, як: макроекономічні показники стану економіки, демографія, рівень і якість життя, динаміка зайнятості та виробництва, стан фінансово-бюджетної і грошово-кредитної систем, розвиток ринкової інфраструктури, соціальна активність населення, дієвість системи державної влади, механізмів правового та адміністративного регулювання.

Посилання

Губарева И.О. Диагностика угроз экономической безопасности национальной экономики Украины. Економіка. Управління. Інновації. 2014. Вип. 1(11). С. 44–52.

Акімова Л.М. Становлення системи економічної безпеки держави в Україні: сутність, рівні, складники. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2018. № 1(19). С. 1–11.

Моделювання економічної безпеки : монографія / В.М. Геєць та ін. Харків : ІНЖЕК, 2006. 240 с.

Бабець І.Г., Флейчук М.І. Основи формування економічної безпеки України : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2011. 208 с.

Гбур З.В. Економічна безпека як одна зі складових забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 81–86.

Коваленко М.А., Нагорна І.І., Сіленков Б.В. Управління економічною безпекою регіону: сутність та механізм реалізації : монографія. Київ : Олді-плюс, 2006. 440 с.

Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : монографія / Т.Г. Васильців та ін. Львів : Видавництво, 2012. 386 с.

Infrastructure security of formation and development of sectoral corporate clusters / N.G. Metelenko et al. Journal of Security and Sustainability Issues. 2019. № 9(1). Р. 77–89. URL: http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(7).

Вимірювання якості життя в Україні : аналітична доповідь / Е.М. Лібанова та ін. Київ : Ін-т демографії та соц. досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2013. 50 с.

Білоусов Є. Економічна безпека регіонів у контексті зміни парадигми регіонального управління (постановка проблеми). Национальный юридический журнал: теория и практика. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2014/6/64.pdf (дата звернення: 20.01.2021).

Дічек О.І. Економічна безпека регіонів – складова системи національної безпеки. Вчені записки університету «КРОК». 2013. Вип. 33. С. 24–30.

Gubareva I.O. (2014) Diagnostika ugroz ekonomicheskoi bezopasnosti natsionalnoi ekonomiki Ukrainy [Diagnosis of threats to economic security of the national economy of Ukraine]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, no.1 (11), pp. 44-52.

Akimova L.M. (2018) Stanovlennya systemy ekonomichnoyi bezpeky derzhavy v Ukrayini: sutnistʹ, rivni, skladnyky [Formation of the system of economic security of the state in Ukraine: essence, levels, components]. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, vol. 1 (19), pp. 1-11.

Geets V.M., Kizim M.O., Klebanova T.S., Chernyak O.I. (2006) Modelyuvannya ekonomichnoyi bezpeky [Modeling of economic security]. Kharkiv: INZHEK. (in Ukrainian)

Babets I.H. (2011) Osnovy formuvannia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Principles of formation of economic security of Ukraine]. Lviv: SPOLOM. (in Ukrainian)

Hbur Z.V. (2017) Ekonomichna bezpeka yak odna zi skladovykh zabezpechennya natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny na suchasnomu etapi [Economic security as one of the components of national security of Ukraine at the present stage] Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 81-86.

Kovalenko M.A., Nahorna I.I., Silenkov B.V. (2006) Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu rehionu: sutnist ta mekhanizm realizatsii [Management of economic security of the region: essence and mechanism of realization]. Kyiv: Oldi-plius. (in Ukrainian)

Vasyltsiv T.H., Voloshyn V.I., Boikevych O.R. and Karkavchuk V.V. (2012) Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryiemstv Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia [Financial and economic security of enterprises of Ukraine: strategy and mechanisms of provision]. Lviv: Vydavnytstvo. (in Ukrainian)

Metelenko N.G., Kovalenko O.V., Makedon V.V. Merzhynskyi Y.K. Rudych A.I. (2019) Infrastructure security of formation and development of sectoral corporate clusters. Journal of Security and Sustainability Issues, 9(1), pp. 77–89. http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(7)

Libanova E.M.. (2013) Vymiriuvannia iakosti zhyttia v Ukraini [Measuring quality of life in Ukraine]. Kyiv: In-t demohrafii ta sots. doslidzhen imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrainy. (in Ukrainian)

Bilousov E. (2014) Ekonomichna bezpeka reghioniv u konteksti zminy paradyghmy reghionalnogho upravlinnia (postanovka problemy) [Economic security of regions in the context of changing the paradigm of regional governance (problem statement)]. Nacyonaljniy jurydycheskiy zhurnal: teoria i praktyka, no. 6, pp. 288-291. Available at: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2014/6/64.pdf (accessed 20 January 2021).

Dichek O.I. (2013). Ekonomichna bezpeka reghioniv – skladova systemy nacionalnoy bezpeky [Economic security of the regions is an integral part of the national security system]. Vcheni zapysky universytetu «KROK», no. 33, pp. 24-30.

Переглядів статті: 345
Завантажень PDF: 254
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Нестеренко, С. (2021). ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (5), 38-46. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.5
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ