МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЗАХОДИ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЇХ ВИНИКНЕННЯ

Ключові слова: аналіз чутливості, державно-приватне партнерство, комунальне підприємство, метод Монте-Карло, ризик, сценарний аналіз, теплопостачання, якісна оцінка

Анотація

Процес управління ризиками, що триває протягом здійснення державно-приватного партнерства, передбачає разом з виявленням ризиків, визначенням шляхів запобігання їх виникненню, ліквідацією негативних наслідків і передачею ризиків, включаючи страхування, прийняттям ризиків їх оцінку. Стаття присвячена дослідженню державного впливу на розвиток державно-приватного партнерства в енергетиці України та систематизації методів якісної оцінки (оцінка ймовірності настання події, дії або бездіяльності та ступеня її впливу, що визначається як висока, середня або низька) та етапам проведення аналізу чутливості, методу Монте-Карло, варіантам сценарного аналізу за кількісного оцінювання ризиків, що супроводжують співробітництво держави та бізнесу у сферах виробництва, транспортування та постачання теплової енергії і гарячого водопостачання, принципам і методам управління ризиками проєктів державно-приватного партнерства.

Посилання

Про затвердження переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-2018-%D0%BF#Tex (дата звернення: 09.12.2020).

Кириленко О., Малиняк Б., Письменний В., Русін В. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади / Асоціація міст України. Київ : ТОВ «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 396 с.

Бабяк Н. Контролінг ризиків проєктів державно-приватного партнерства. Фінанси України. 2014. № 6. С. 95–111.

Соколов М., Маслова С. Управление рисками в проектах государственно-частного партнерства. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «Менеджмент». 2013. Вып. 4. С. 100–124.

Furnell C. Risk identification and risk allocation in project finance transactions. The University of Melbourne, May 2000. Р. 1.

Концепція розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013–2018 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 739-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-%D1%80#n8 (дата звернення: 09.12.2020).

Про державно-приватне партнерство : Закон України № 2404-VI зі змінами в редакції від 25 жовтня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text (дата звернення: 09.12.2020).

Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 (зі змінами в редакції від 16 жовтня 2020 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/384-2011-%D0%BF#Text (дата звернення: 09.12.2020).

Методика виявлення ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 232 в редакції від 16 вересня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2011-%D0%BF#Text (дата звернення: 09.12.2020).

Ющенко Н. Економіко-математичний інструментарій прийняття рішень в умовах невизначеності та/або ризику. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2017. № 5. С. 99–107.

Ющенко Н. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці : навчальний посібник. Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. 285 с.

Щодо розвитку державно-приватного партнерства як механізму активізації інвестиційної діяльності в Україні : аналітична записка // Сайт Національного інституту стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-rozvitku-derzhavno-privatnogo-partnerstva-yak-mekhanizmu-aktivizacii (дата звернення: 09.12.2020).

Фінансова угода між Україною та Європейським Інвестиційним Банком, проєкт «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України». Документ № 971ˍ020 в редакції від 31 березня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_020#Text (дата звернення: 09.12.2020).

Інформація щодо реалізації проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» від 1 жовтня 2020 р. // Офіційний веб-сайт Міністерства розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/international-cooperation/spilni-z-yevropeyskim-bankom-proekti/informacziya-shhodo-realizacziyi-proektu-programa-rozvytku-municzypalnoyi-infrastruktury-ukrayiny (дата звернення: 09.12.2020).

Pro zatverdzhennya pereliku poslug, shho stanovlyat’ zagal’ny’j ekonomichny’j interes [On approval of the list of services of general economic interest]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-2018-%D0%BF#Tex (accessed 9 December 2020).

Ky’ry’lenko O., Maly’nyak B., Py’s’menny’j V. and Rusin V. (2015) Planuvannya ta upravlinnya finansovy’my’ resursamy’ tery’torial’noyi gromady’ [Planning and management of financial resources of the territorial community]. Kyiv: VNA ENTERPRISE LLC. (in Ukrainian)

Babyak N. (2014) Kontroling ry’zy’kiv proektiv derzhavno-pry’vatnogo partnerstva [Risk control of public-private partnership projects]. Finance of Ukraine, no. 6, pp. 95–111.

Sokolov M. and Maslova S. (2013) Upravlenie riskami v proektakh gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Risk management in public-private partnership projects]. Bulletin of St. Petersburg University. Series “Management”, vol. 4, pp. 100–124.

Furnell C. (2000) Risk identification and risk allocation in project finance transactions. The University of Melbourne, p. 1.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), “Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “The concept of development of public-private partnership in Ukraine for 2013–2018””, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-%D1%80#n8 (accessed 9 December 2020).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On public-private partnership”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text (accessed 9 December 2020).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of the organization of public-private partnership””, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/384-2011-%D0%BF#Text (accessed 9 December 2020).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Methods for identifying risks of public-private partnerships, their assessment and determining the form of their management””, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2011-%D0%BF#Text (accessed 9 December 2020).

Yushhenko N. (2017) Ekonomiko-matematy’chny’j instrumentarij pry’jnyattya rishen’ v umovax nevy’znachenosti ta/abo ry’zy’ku [Economic and mathematical tools for decision making in conditions of uncertainty and/or risk]. Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic Sciences Series, no. 5, pp. 99–107.

Yushhenko N. (2016) Ekonomiko-matematy’chni modeli v upravlinni ta ekonomici [Economic and mathematical models in management and economics: a textbook]. Chernihiv: Chernihiv National Technological University. (in Ukrainian)

Website of the National Institute for Strategic Studies, “Regarding the development of public-private partnership as a mechanism for intensifying investment activities in Ukraine : analytical note”, available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-rozvitku-derzhavno-privatnogo-partnerstva-yak-mekhanizmu-aktivizacii (accessed 9 December 2020).

Finansova ugoda mizh Ukrayinoyu ta Yevropejs’ky’m Investy’cijny’m Bankom proekt “Programa rozvy’tku municy’pal’noyi infrastruktury’ Ukrayiny’”. Dokument № 971ˍ020 v redakciyi vid 31.03.2020 [Financial agreement between Ukraine and the European Investment Bank project “Municipal Infrastructure Development Program of Ukraine”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_020#Text (accessed 9 December 2020).

Official website of the Ministry of Community and Territories of Ukraine (2020), “Information on the implementation of the project “Program for the development of municipal infrastructure of Ukraine””, available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/international-cooperation/spilni-z-yevropeyskim-bankom-proekti/informaciya-shhodo-realizaciyi-proektu-programa-rozvytku-municzypalnoyi-infrastruktury-ukrayiny/ (accessed 9 December 2020).

Переглядів статті: 279
Завантажень PDF: 210
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Ющенко, Н. (2020). МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЗАХОДИ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЇХ ВИНИКНЕННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 194-204. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.24
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ