ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ключові слова: органічна продукція, органічне виробництво, обліково-аналітичне забезпечення, витрати, звітність

Анотація

Мета статті полягає в оцінюванні наявних підходів до обліково-аналітичного забезпе- чення виробництва органічної продукції та спробі їх уніфікації для формування ефективно- го облікового-аналітичного забезпечення. Проведені дослідження дали змогу актуалізува- ти важливість наукового пошуку у сфері розроблення обліково-аналітичного забезпечення виробництва органічної продукції. На основі проаналізованих матеріалів запропоновано власний підхід до обліково-аналітичного забезпечення виробництва органічної продукції, що формується під впливом організаційних особливостей суб’єкта господарювання (роз- мір підприємства, вплив організаційної структури, структура управління виробничим процесом, технологія виробництва, внутрішні стандарти діяльності, кваліфікація персо- налу) та особливостей галузі функціонування (соціальна значимість виготовленої продук- ції, недовготривалий виробничий цикл, відсутність незавершеного виробництва, цикліч- ність продажу, суворе дотримання технологій та норм витрат матеріалів, близькість до ринків збуту готової продукції). Обґрунтовано, що обліково-аналітичне забезпечення формується з контрольної підсистеми, облікової підсистеми та аналітичної підсистеми. Деталізовано складові частини обліково-аналітичного забезпечення щодо інформаційного забезпечення та управління витратами на виробництво органічної продукції.

Посилання

Бережной В.И., Крохочева Г.Е., Лесняк В.В. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие. Москва : НИЦ ИНФРА, 2014. 176 с.

Гангал Л.С. Механізм обліково-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2016. № 1–2. С. 124–130.

Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П. Управленческий учет / пер. с англ. под ред. М.А. Карлика. 12-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2010. 592 с.

Голов С.Ф. Управлінський облік : підручник. Київ : Лібра, 2003. 704 с.

Голуб Н.О. Облік екологічно чистої продукції. URL: http://ic.faaf.org.ua/pdf/62-oblik-ekologichno-chistoi-produkcii.pdf (дата звернення: 20.12.2020).

Гузь М.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління розвитком органічного сільського господарства. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2018. Вип. 290. С. 72–79.

Іонаш І.В., Мельник Т.А Посилення обліково-інформаційного забезпечення управління – запорука ефективного розвитку органічного виробництва. Молодий вчений. 2014. № 6 (09). С. 133–135.

Іщенко Я.П. Облік витрат та виходу органічної сільськогосподарської продукції рослинництва. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Вип. 3–4. С. 26–36. DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03.026.

Іщенко Я.П. Особливості організації обліку витрат органічного сільськогосподарського виробництва. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 7. С. 122–132.

Каплан Р., Купер Р. Функционально-стоимостной анализ: практическое применение. Москва : Williams, 2007. 352 с.

Карельская С.Н. Прогнозирование в бухгалтерском учете. Соколовские чтения «Взгляд из прошлого в будущее» : доклады международной научной конференции (10–11 февраля 2010 г.). Т. 1. Санкт-Петербург : Нестор-История, 2011. 472 с.

Марданова А.Ф. Развитие учетно-аналитического обеспечения производства продукции растениеводства : автореф. дисс. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.12 [Место защиты: Самарский государственный экономический университет]. Самара, 2013. 24 с.

Мельничук Я.П. Облікова політика щодо виробництва та реалізації органічної продукції. Теорія і практика економіки та управління промисловими підприємствами. 2016. № 3 (25). С. 86–92.

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт послуг) сільськогосподарських підприємств : Наказ Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 р. № 132. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0132555-01 (дата звернення: 20.12.2020).

Мороз Ю.Ю, Цаль-Цалко Ю.С. Облікове забезпечення господарської діяльності товаровиробників органічної продукції. URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8415/1/Organik_2017_289-297.pdf (дата звернення: 20.12.2020).

Непогодина Н.И., Цурган М.С. Актуальные вопросы внедрения зарубежного опыта учета затрат при определении себестоимости продукции. Вісник СевНТУ. Серія: Економіка і фінанси. 2010. № 109. С. 103–107.

Орешникова О.В., Король А.Г. Органическое производство как фактор развития экологичного сельского хозяйства в Беларуси. Модернизация экономики Беларуси: проблемы и пути их решения : материалы международной научной конференции, посвященной 50-летию экономического факультета Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины (Гомель, 18 октября 2019 г.). Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. С. 223–224 URL: https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/17016/1/Oreshnikova_OV_Korol%27_AG_Organicheskoe_proizvodstvo%20kak%20faktor%20razvitiia%20ekologichnogo%20sel%27skogo%20khoziaistva%20v%20Belarusi.pdf (дата звернення: 20.12.2020).

Пасемко Г.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління ведення органічного сільськогосподарського виробництва. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1 (54). Т. 2. С. 190–197.

Подолянчук О.А. Сутність та основи обліку органічної продукції. Агросвіт. 2019. № 16. С. 51–57. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.16.51.

Поповенко Н.И., Сухина Л.П. Основные финансовые и учетные аспекты теории ограничения систем Э. Голдратта. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 4 (т. 2). С. 275–278.

Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції : Закон України від 10 липня 2018 р. № 2496-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (дата звернення: 20.12.2020).

Удалова З.В. Методологические основы формирования учетно-аналитического обеспечения управления сельськохозяйственными организацыями. Аудит и финансовый анализ. № 5. 2010. URL: https://auditfin.com/fin/2010/5/09_06.pdf (дата звернення: 20.12.2020).

Adkins T. Case studies in performance management: a guide from the experts. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2006. 238 p.

Willer H., Schlatter B., Trávníček J., Kemper L., Lernoud J. The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2020. URL: https://orgprints.org/37222/9/willer-et-al-2020-full-document-2020-02-28-4th-corrigenda.pdf (дата звернення: 20.12.2020).

Zamula I., Liudvenko D. Information support and development of organic production Green, Blue & Digital Economy Journal. 2020. Vol. 1. No. 2. P. 1–7.

Berezhnoj V.I., Krohocheva G.E., Lesnyak V.V. (2014) Buhgalterskij upravlencheskij uchet [Management Accounting: A Textbook]. Moscow: NIC INFRA. (in Russian)

Gangal L.S. (2016) Mekhanіzm oblіkovo-analіtichnogo zabezpechennya upravlіnnya konkurentospromozhnіstyu sіl’s’kogospodars’kih pіdpriєmstv [Mechanism of accounting and analytical support for managing the competitiveness of agricultural enterprises]. Іnnovacіjna ekonomіka. no. 1–2, pp. 124–130.

Garrison R. (2010) Upravlencheskij uchet [Management accounting]. Saint-Petersburg: Piter. (in Russian)

Golov S.F. (2003) Upravlіns’kij oblіk [Management accounting]. Kyiv: Lіbra. (in Ukrainian)

Golub N.O. Oblіk ekologіchno chistoї produkcії [Accounting for environmentally friendly products]. URL: http://ic.faaf.org.ua/pdf/62-oblik-ekologichno-chistoi-produkcii.pdf (accessed 20 December 2020).

Guz’ M.M. (2018) Іnformacіjno-analіtichne zabezpechennya upravlіnnya rozvitkom organіchnogo sіl’s’kogo gospodarstva [Information and analytical support for the management of organic agriculture]. Naukovij vіsnik Nacіonal’nogo unіversitetu bіoresursіv і prirodokoristuvannya Ukrajni. Serіya: Ekonomіka, agrarnij menedzhment, bіznes. vol. 290, pp. 72–79.

Іonash І.V., Mel’nik T.A (2014) Posilennya oblіkovo-іnformacіjnogo zabezpechennya upravlіnnya – zaporuka efektivnogo rozvitku organіchnogo virobnictva [Strengthening accounting and information management – the key to effective development of organic production]. Molodij vchenij. no. 6 (09), pp. 133–135.

Іshchenko Ya.P. (2019) Oblіk vitrat ta vihodu organіchnoї sіl’s’kogospodars’koї produkcії roslinnictva [Accounting for costs and yield of organic agricultural products of crop production]. Іnstitut buhgalters’kogo oblіku, kontrol’ ta analіz v umovah globalіzacії. vol. 3–4, pp. 26–36. DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03.026.

Іshchenko Ya.P. (2019) Osoblivostі organіzacії oblіku vitrat organіchnogo sіl’s’kogospodars’kogo virobnictva [Features of the organization of the account of expenses of organic agricultural production]. Ekonomіka. Fіnansi. Menedzhment: aktual’nі pitannya nauki і praktiki. no. 7, pp. 122–132.

Kaplan R., Kuper R. (2007) Funkcional’no-stoimostnoj analiz: prakticheskoe primenenie [Functional cost analysis: practical application]. Moscow: Williams. (in Russian)

Karel’skaya S.N. (2010) Prognozirovanie v buhgalterskom uchete [Forecasting in accounting]. Proceedings of the Sokolovskie chteniya “Vzglyad iz proshlogo v budushchee”: doklady mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii (Russia, Saint-Petersburg, 10–11 February 2010). Saint-Petersburg: Nestor-Istoriya. (in Russian)

Mardanova A.F. (2013) Razvitie uchetno-analiticheskogo obespecheniya proizvodstva produkcii rastenievodstva [Development of accounting and analytical support for crop production] (PhD Thesis), Samara.

Mel’nichuk Ya.P. (2016) Oblіkova polіtika shchodo virobnictva ta realіzacії organіchnoї produkcіi [Accounting policy for the production and sale of organic products]. Teorіya і praktika ekonomіki ta upravlіnnya promislovimi pіdpriemstvami. no. 3 (25), pp. 86–92.

Metodichnі rekomendacії z planuvannya, oblіku і kal’kulyuvannya sobіvartostі produkcії (robіt poslug) sіl’s’kogospodars’kih pіdpriєmstv [Methodical recommendations on planning, accounting and calculation of the cost of products (works of services) of agricultural enterprises] : Nakaz Mіnіsterstva agrarnoї polіtiki Ukraїni vіd 18.05.2001 № 132. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0132555-01 (accessed 20 December 2020).

Moroz Yu.Yu (2017), Cal’-Calko Yu.S. Oblіkove zabezpechennya gospodars’koj dіyal’nostі tovarovirobnikіv organіchnoj produkcії [Accounting support of economic activity of commodity producers of organic products]. URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8415/1/Organik_2017_289-297.pdf (accessed 20 December 2020).

Nepogodina N.I., Curgan M.S. (2010) Aktual’nye voprosy vnedreniya zarubezhnogo opyta ucheta zatrat pri opredelenii sebestoimosti produkcii [Topical issues of introduction of foreign experience in cost accounting in determining the cost of production]. Vіsnik SevNTU. Serіya: Ekonomіka і fіnansi. № 109. P. 103–107.

Oreshnikova O.V., Korol’ A.G. (2019) Organicheskoe proizvodstvo kak faktor razvitiya ekologichnogo sel’skogo hozyajstva v Belarusi [Organic production as a factor in the development of organic agriculture in Belarus]. Modernizaciya ekonomiki Belarusi: problemy i puti ih resheniya [Elektronnyj resurs]: mezhdunar. nauch. konf., posvyashch. 50-letiyu ekon. fak-ta Gomel’skogo gos. un-ta im. F. Skoriny (Gomel’, 18 okt. 2019 g.). Gomel’: GGU im. F. Skoriny. P. 223–224. URL: https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/17016/1/Oreshnikova_OV_Korol%27_AG_Organicheskoe_proizvodstvo%20kak%20faktor%20razvitiia%20ekologichnogo%20sel%27skogo%20khoziaistva%20v%20Belarusi.pdf (accessed 20 December 2020).

Pasemko G.M. (2016) Oblіkovo-analіtichne zabezpechennya upravlіnnya vedennya organіchnogo sіl’s’kogospodars’kogo virobnictva [Accounting and analytical management of organic agricultural production]. Vіsnik ZHNAEU. № 1 (54), t. 2. P. 190–197.

Podolyanchuk O.A. (2019) Sutnіst’ ta osnovi oblіku organіchnoї produkcії [The essence and basics of accounting for organic products]. Agrosvіt. № 16. P. 51–57. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.16.51.

Popovenko N.I., Suhina L.P. (2009) Osnovnye finansovye i uchetnye aspekty teorii ogranicheniya sistem [The main financial and accounting aspects of the theory of constraints of E. Goldratt’s systems] Vіsnik Hmel’nic’kogo nacіonal’nogo unіversitetu. № 4 (t. 2), pp. 275–278.

Pro osnovnі principi ta vimogi do organіchnogo virobnictva, obіgu ta markuvannya organіchnoї produkcіj [On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products] : Zakon Ukrajni vіd 10.07.2018 r. № 2496-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (accessed 20 December 2020.

Udalova Z.V. (2010) Metodologicheskie osnovy formirovaniya uchetno-analiticheskogo obespecheniya upravleniya sel’s’kohozyajstvennymi organizacyyami [Methodological bases of formation of accounting and analytical support of management of the agricultural organizations]. Audit y finansovyj analiz. № 5. 2010. URL: https://auditfin.com/fin/2010/5/09_06.pdf (accessed 20 December 2020).

Adkins T. (2006) Case studies in performance management: a guide from the experts / Tony Adkins. – New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 238 p.

Willer Helga, Schlatter Bernhard, Trávníček Jan, Kemper Laura, Lernoud Julia (2020) The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends URL: https://orgprints.org/37222/9/willer-et-al-2020-full-document-2020-02-28-4th-corrigenda.pdf (accessed 20 December 2020).

Zamula Iryna, Liudvenko Dmytro (2020) Information support and development of organic production Green, Blue & Digital Economy Journal. Vol. 1. No. 2. P. 1–7.

Переглядів статті: 303
Завантажень PDF: 216
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Скрипник, М., & Григоревська, О. (2020). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 177-187. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.22
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ