ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

  • С.В. Адонін Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Ю.М. Калашнікова Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: фінансова стійкість, оцінка, фінансовий стан, платоспроможність, показники фінансової стійкості, фінансова рівновага

Анотація

У статті розглянуто сутність, типи та проблеми фінансової стійкості під- приємства, представлено результати оцінювання фінансової стійкості на прикладі ПАТ «Дніпрогаз» та запропоновано шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства. Ця оцінка дає можливість підприємству функціонувати та розвиватися у мінливому зов- нішньому середовищі та реагувати на його зміни. Оцінювання здійснено на основі абсо- лютних та відносних показників. У ході аналізу фінансової стійкості ПАТ «Дніпрогаз» використано дані фінансових звітів за 2017–2019 рр. Результати отримано за допомогою методів аналізу та синтезу, порівняння. За результатами оцінки виявлено послаблення фінансового стану підприємства, з’ясовано, що ПАТ «Дніпрогаз» є фінансово нестабіль- ним, залежить від позикових коштів, має високий рівень фінансових ризиків. Визначено основні проблеми фінансової стійкості та запропоновано заходи покращення.

Посилання

Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 392 с.

Токарев О.М., Гук О.В. Фінансова стійкість підприємств як передумова його інноваційного розвитку Сучасні підходи до управління підприємством : збірник наукових праць. Київ, 2018. С. 284–291.

Бедринець М.Д., Довгань Л.П. Фінанси підприємств : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 292 с.

Кадуріна Л.О. Фінанси підприємств. Донецьк : Донбаський інститут техніки та менеджменту ім. Ю. Бугая, 2012.

Фінансова звітність 2017–2019 рр. // Офіційний сайт ПАТ «Дніпрогаз». URL: https://dpgor.104.ua/ua/informacija-pro-kompaniju/informacija-dlja-akcioneriv/accouting (дата звернення: 20.10.2020).

Kramarenko G.O., Chorna O.Ye. (2008) Finansovyj analiz [Financial analysis]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Tokarev O.M., Guk O.V. (2018) Finansova stijkist pidpryyemstv yak peredumova jogo innovacijnogo rozvytku [Financial stability of enterprises as a prerequisite for its innovative development]. Suchasni pidhody do upravlinnya pidpryyemstvom: zbirnyk naukovyx pracz, pp. 284–291.

Bedrynecz M.D., Dovgan L.P. (2018) Finansy pidpryyemstv [Enterprise finance]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Kadurina L.O. (2012) Finansy pidpryyemstv [Enterprise finance]. Donetsk: Donbaskyj instytut texniky ta menedzhmentu im. Yu. Bugaya. (in Ukrainian)

Oficijnyj sajt PAT “Dniprogaz” (2017–2019). Finansova zvitnist Available at: https://dpgor.104.ua/ua/informacija-pro-kompaniju/informacija-dlja-akcioneriv/accouting (accessed 20 October 2020).

Переглядів статті: 390
Завантажень PDF: 303
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Адонін, С., & Калашнікова, Ю. (2020). ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 155-160. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.19
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ