РОЗШИРЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХЕРСОНЩИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: заповідання, природно-заповідний фонд, перспективний план, регіональний розвиток, розвиток територій

Анотація

Розширення переліку об’єктів природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ) Херсонської області та збереження наявних заповідних територій мають позитивний ефект щодо розвитку рекреаційної, оздоровчої, туристичної діяльності. У статті досліджено осно- вну нормативно-правову базу, що регулює всі етапи формування ПЗФ країни й регіону. Проаналізовано стан заповідання та переведення об’єктів Херсонщини до ПЗФ. Наведено кількісний склад об’єктів Херсонщини по районах, які входять до перспективного плану заповідання найближчим часом. Перелік об’єктів під заповідання, що знаходяться в регіо- ні, є широким, а також є ті об’єкти, які вже перебувають на межі винищення, тому слід вжити низку заходів, які сформують належні умови для збереження первозданності міс- цевої флори та фауни. У зв’язку з цим визначено групи основних факторів, які стримують реалізацію цього процесу для того, щоби сформувати низку стратегічних і тактичних завдань щодо мінімізації їх впливу.

Посилання

Кирилов Ю.Є., Присяжнюк П.В. Стан та соціально-економічне обґрунтування створення мережі заповідних територій Херсонської області. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 2 (113). С. 197–201.

Кравченко О.В. Правовий режим природно-заповідного фонду України: історія формування, юридичні аспекти та закордонний досвід. Львів : Манускрипт, 2017. 92 с.

Мойсієнко І.І. Нові перспективні в туристичному відношенні об’єкти природно-заповідного фонду на Херсонщині. Розвиток екологічного туризму в країнах Чорноморського басейну: ресурси та інновації : збірник тез доповідей. Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2012. С. 51–53.

Мойсієнко І.І., Ходосовцев О.Є., Пилипенко І.О., Бойко М.Ф., Мальчикова Д.С., Клименко В.М., Пономарьова А.А., Захарова М.Я., Дармостук В.В. Перспективні заповідні об’єкти Херсонської області. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 166 с. DOI: https://doi.org/10.32782/978-966-992-049-2/1-166.

Природно-заповідний фонд України. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki;pzf.menr.gov.ua (дата звернення: 01.12.2020).

Природно-заповідний фонд Херсонської області. URL: http://www.library;kherson.ua/young/eco/9.htm (дата звернення: 01.12.2020).

Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16 червня 1992 р. № 2457-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 (дата звернення: 01.12.2020).

Kyrylov Yu.Ie., Prysiazhniuk P.V. (2020) Stan ta sotsialno-ekonomichne obgruntuvannia stvorennia merezhi zapovidnykh terytorii Khersonskoi oblasti. [Status and socio-economic justification for the creation of a network of protected areas in the Kherson region]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, no. 2 (113), pp. 197–201.

Kravchenko O.V. (2017) Pravovyi rezhym pryrodno-zapovidnoho fondu Ukrainy: istoriia formuvannia, yurydychni aspekty ta zakordonnyi dosvid [Legal regime of the nature reserve fund of Ukraine: history of formation, legal aspects and foreign experience]. Lviv: Manuskrypt. (in Ukrainian)

Moisiienko I.I. (2012) Novi perspektyvni v turystychnomu vidnoshenni obiekty pryrodno-zapovidnoho fondu na Khersonshchyni. [New promising in terms of tourism objects of the nature reserve fund in the Kherson region]. Rozvytok ekolohichnoho turyzmu v krainakh Chornomorskoho baseinu: resursy ta innovatsii: zbirnyk tez dopovidei. Kherson: PP Vyshemyrskyi V.S., pp. 51–53.

Moysiyenko I.I., Khodosovtsev A.Ye., Pylypenko I.O., Boiko M.F., Malchykova D.S., Klymenko V.M., Ponomarova A.A., Darmostuk V.V., Zaharova M.Ya. (2020) Perspektyvni zapovidni obiekty Khersonskoi oblasti [Perspective nature protected objects of Kherson region]. Kherson: Helvetica. DOI: https://doi.org/10.32782/978-966-992-049-2/1-166.

Pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy [Nature Reserve Fund of Ukraine] Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki;pzf.menr.gov.ua (accessed 01 December 2020).

Pryrodno-zapovidnyi fond Khersonskoi oblasti [Nature Reserve Fund of Kherson region]. Available at: http://www.library;kherson.ua/young/eco/9.htm (accessed 01 December 2020).

Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16.06.92 r. № 2457-XII [On the Nature Reserve Fund of Ukraine: Law of Ukraine of June 16, 92 No. 2457-XII] / Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 (accessed 01 December 2020).

Переглядів статті: 360
Завантажень PDF: 219
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Присяжнюк, П. (2020). РОЗШИРЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХЕРСОНЩИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 148-154. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.18
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА