ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

  • О.І. Качановський Національного університету біоресурсів і природокористування України» https://orcid.org/0000-0002-2322-8089
Ключові слова: порушені землі, рекультивація земель, реабілітація земель, класифікація порушених земель

Анотація

Інтенсивне видобування корисних копалин зумовило істотне виснаження природних ресурсів, зокрема у гірничодобувних регіонах протягом останніх десятиліть техногенно-е- кологічні проблеми набули масштабного характеру, серед яких необхідно виділити високий ступінь техногенних навантажень та забруднення довкілля, активізацію і розвиток небез- печних геологічних процесів, порушення гідрогеологічних умов. В Україні виникає потреба вирішення низки питань щодо формування та ефективного використання земельних ресур- сів в умовах інтенсивного видобутку корисних копалин як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. Ситуація у видобувній промисловості складна і вимагає комплексного підходу для забезпечення високого рівня економічної безпеки і збалансованого розвитку кра- їни. У статті розглянуто питання класифікації порушених земель та особливостей ре- культивації як основного заходу відновлення ландшафтів. Також приділено увагу проблемі рекультивації земель, яка недостатньо врегульована чинним законодавством.

Посилання

Мандрик В.О. Еколого-економічні проблеми відтворення порушених земель у контексті вимог екологічної політики. Науковий вісник: Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. 2005. № 15.6. С. 482–488.

Бардась А.В. Вплив гірничих робіт на техногенне руйнування ґрунтового покриву та екологічне використання земельних ресурсів. Економічний простір. 2013. № 71. С. 277–286.

Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3–4. Ст. 27. Дата оновлення: 13 лютого 2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 03.11.2020).

Гірничий Закон України від 6 жовтня 1999 року № 1127-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 50. Ст. 433. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1127-14 (дата звернення: 03.11.2020).

Про надра : Закон України від 27 липня 1994 року № 132/94. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 36. Ст. 340. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 03.11.2020).

Геник Я.В. Екологічні основи лісової фітомеліорації та рекультивації порушених земель. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. 2007. № 33. С. 33–37.

Про меліорацію земель : Закон України від 14 січня 2000 року № 1389-XIV. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 11. Ст. 90. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1389-14#Text (дата звернення: 05.11.2020).

Про охорону земель : Закон України від 19 червня 2003року № 962-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. Ст. 349. Дата оновлення: 18 грудня 2017 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15 (дата звернення: 05.11.2020).

Ковальчук В.А., Короткий В.Ю. Перспективи та ризики гірничорудної галузі України в контексті сталого розвитку. Бізнес-Інформ. 2013. № 8. C. 155–160.

Фурдичко О.І., Демидов О.А. Нормативно-правове забезпечення рекультивації промислово порушених земель в умовах ринкової економіки. Збалансоване природокористування. 2014. № 1. С. 7–12.

Swapan Kumar Haldar. Chapter 14 – Environmental System Management of Mineral Resources and Sustainable Development. Mineral Exploration (Second Edition). 2018. P. 291–311. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128140222000149 (дата звернення: 18.11.2020).

Iyyanki V. Muralikrishna, Valli Manickam. Chapter Two – Sustainable Development. Environmental Management. 2017. P. 5–21. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128119891000026 (дата звернення: 18.11.2020).

Mandryk V.O. (2005) Ekoloho-ekonomichni problemy vidtvorennia porushenykh zemel u konteksti vymoh ekolohichnoi polityky [Ecological and economic issues of recovering of disturbed lands in the context of environmental policy requirements]. Naukovyi visnyk: Ekolohizatsiia ekonomiky yak instrument staloho rozvytku v umovakh konkurentnoho seredovyshcha, no. 15.6, pp. 482–488.

Bardas A.V. (2013) Vplyv girnychyx robit na texnogenne rujnuvannya gruntovogo pokryvu ta ekologichne vykorystannya zemelnyx resursiv [Influence of mining works on technogenic destruction of soil cover and ecological use of land resources]. Ekonomichnyj prostir, no. 71, pp. 277–286.

Zemelnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy [Land code of Ukraine] no. 2768-III (25.10.2001). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (accessed 03 November 2020).

Girnychyj Zakon Ukrayiny: Zakon Ukrainy [Mining Law of Ukraine] no. 1127-XIV (06.10.1999). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1127-14 (accessed 03 November 2020).

Pro nadra: Zakon Ukrayiny [Law of Ukraine. On Subsoil] no. 132/94-VR (27.07.1994). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 03 November 2020).

Henyk Ya.V. (2007) Ekologichni osnovy lisovoyi fitomelioraciyi ta rekultyvaciyi porushenyx zemel. [Ecological bases of forest phytomelioration and revegetation of disturbed lands]. Lisove gospodarstvo, lisova, paperova i derevoobrobna promyslovist, no. 33, pp. 33–37.

Pro melioraciyu zemel: Zakon Ukrayiny [On land reclamation. Law of Ukraine] no. 1389-XIV (14.01.2000). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1389-14#Text (accessed 05 November 2020).

Pro okhoronu zemel: Zakon Ukrainy. [Law of Ukraine on land protection] no. 962-IV (19.06.2003) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15 (accessed 05 November 2020).

Kovalchuk V.A., Korotkyj V.Yu. (2013) Perspektyvy ta ryzyky girny chorudnoyi galuzi Ukrayiny v konteksti stalogo rozvytku [Prospects and risks of the mining industry of Ukraine in the context of sustainable development]. Biznes Inform, no. 8, pp. 155–160.

Furdychko O.I., Demydov O.A. (2014) Normatyvno-pravove zabezpechennya rekultyvaciyi promyslovo porushenyx zemel v umovax rynkovoyi ekonomiky [Regulatory and legal support for the revegetation of industrially disturbed lands in a market economy]. Zbalansovane pryrodokorystuvannya, no. 1, pp. 7–12.

Swapan Kumar Haldar. Chapter 14 – Environmental System Management of Mineral Resources and Sustainable Development. Mineral Exploration (Second Edition). 2018. P. 291–311 URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128140222000149 (accessed 18 November 2020).

Iyyanki V. Muralikrishna, Valli Manickam. Chapter Two – Sustainable Development. Environmental Management. 2017. P. 5–21. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128119891000026 (accessed 18 November 2020).

Переглядів статті: 326
Завантажень PDF: 217
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Качановський, О. (2020). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 140-147. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.17
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА