ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  • В.С. Ціпуринда Київський національний торговельно-економічний університет
  • І.М. Підкамінний Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: інноваційний підхід, інновації, кадри, система, управління, самоуправління, відкрита система, взаємоузгоджений розвиток, упорядкування, інноваційні технології, професіоналізм, закони природи

Анотація

У статті досліджено інноваційний підхід до визначення пріоритетів та інструментів кадрового менеджменту в інноваційному розвитку підприємства та проаналізовано його сучасні завдання й роль для організування безперервного процесу нарощування конкурент- них переваг у всіх напрямах ресурсного забезпечення, впровадження нововведень. Запропо- новано інноваційний підхід до комплексного розуміння та вирішення проблем підготовки керівних кадрів у системі управління та самоуправління для розвитку підприємства як від- критої системи, що взаємоузгоджено розвивається в сучасних умовах, а також пов’язані з цим комплексні завдання як упорядкованої специфічної сфери, яка націлена на вирішен- ня певних завдань упровадження інноваційних технологій у систему управління кожною соціально-економічною системою, зокрема вирощування лідерів для розвитку суспільства.

Посилання

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Москва: Политиздат, 1961. Т. 23. 712 с.

Пашкус Н.А., Пашкус В.Ю., Савельева З.А. Современные теории управления: теории менеджмента на пороге XXI века. Санкт-Петербург : Сентябрь, 2002. 268 с.

Поляков В.А. Универсальная экономическая теория. Организационный механизм управления. Москва : Новый центр, 2014. 192 с.

Поляков В.А. Философия управления. Москва : Новый центр, 2016. 188 с.

Субетто А.И. Ноосферизм. Введение в ноосферизм. Санкт-Петербург : Астерион, 2003. 538 с.

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Москва : Кристалл, 2001. 638 с.

Чухно А.А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання. Економіка України. 2010. № 1. С. 4–16.

Маrks K., Engels F. (1961) Sochinenia [Compositions]. Moscow: Political Publishing House. (in Russian)

Pаshkus N.А. (2002) Sovremennie theorii upravlenia: theorii menedgmenta na poroge XXI veka [The Modern theories rules: management theories on the threshold of the XXI century]. Saint-Petersburg: September. (in Russian)

Pоlakоv V.А. (2014) Universalnaya economicheskaya theoria. Organizatzionniy mechanism upravlenia [Universal economic theory. Organizatsional mechanism]. Moscow: New center. (in Russian)

Pоlakоv V.А. (2016) Philosophya upravlenia [Management philosophy]. Moscow: New center. (in Russian)

Subetto А.I. (2003) Noosferizm. Vvedenie v noosferizm [Noosferizm. Introduction is to noosferizm]. Saint-Petersburg: Asterion. (in Russian)

Gumilev L.N. (2001) Etnogenez I biosfera Zemli [Etnogenez and biosphere of Earth]. Moscow: Crystal. (in Russian)

Chuhno А.А. (2010) Suchasna finansovo-ecnomichna kriza: priroda, shlychi I metody podolannia [Modern financially is an economic crisis: nature, ways and methods of her overcoming]. Ukrainian economic Journal, vol. 1, no. 1, pp. 4–16.

Переглядів статті: 321
Завантажень PDF: 282
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Ціпуринда, В., & Підкамінний, І. (2020). ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 132-139. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.16
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ