СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ЗБУТОМ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

  • Н.М. Стручок Львівський інститут економіки і туризму
  • О.М. Замрій Львівський інститут економіки і туризму
Ключові слова: торгівля, мережі, торговельне підприємство, стратегічне управління, мерчандайзинг, складові комплексу маркетингу, інноваційні технології

Анотація

У статті представлено аналіз поточного стану ринку роздрібної торгівлі в Украї- ні. Здійснено огляд найпоширеніших роздрібних торговельних мереж в Україні, визначе- но ТОП-5 національних food-рітейлерів за загальним числом торгових точок. Окреслено стратегічні підходи в процесі управління збутом товарів, послуг та обслуговування спо- живачів. Визначено тенденції розвитку торгових точок food-рітейлерів в розрізі регіо- нів України. Виокремлено роль маркетингових складових, принципів мерчандайзингу та інноваційних технологій як основних інструментів в управлінні процесом збуту товарів, послуг споживачам сучасним торговельним підприємством. Визначено основні підходи в організації мерчандайзингу для торгового підприємства. Окреслено особливості іннова- ційної діяльності в роздрібній торгівлі України.

Посилання

Закон України «Про ліцензування». URL: https://kodeksy.com.ua/dictionary/t/torgivlya.htm (дата звернення: 15.12.2020).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.12.2020).

Добуш З.О. Стан і тенденції розвитку роздрібної торгівлі – детермінанта ефективності її регулювання. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. №23.1. С. 248-253.

Топ-5 продуктових мереж України за кількістю магазинів і темпам відкриттів в 2018 році. URL: https://rau.ua/novyni/top-5-produktovyh-setej (дата звернення: 15.12.2020).

Міжнародна дослідницька мережа GfK Group URL: http://www.gfk.com/ua/ (дата звернення: 15.12.2020).

Тараненко О.О. Тенденції та чинники розвитку роздрібної торгівлі в Україні. Економічний простір. 2012. № 64. С. 126-131.

Мерчандайзинг як засіб формування імпульсу покупки. URL: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11558/3/Merchandisin.pdf (дата звернення: 15.12.2020).

Каракай Ю.В. Маркетинг інноваційних товарів: монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 226 с.

Zakon Ukrainy Pro litsenzuvannia [Law of Ukraine «On licensing»]. URL: https://kodeksy.com.ua/dictionary/t/torgivlya.htm (accessed 15 December 2020).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 15 December 2020).

Dobush Z.O.(2013) Stan i tendentsii rozvytku rozdribnoi torhivli – determinanta efektyvnosti yii rehuliuvannia [The state and trends in the development of retail trade - a determinant of the effectiveness of its regulation]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. no. 23.1, pp. 248-253.

Top-5 produktovykh merezh Ukrainy za kilkistiu mahazyniv i tempam vidkryttiv v 2018 rotsi. URL: https://rau.ua/novyni/top-5-produktovyh-setej (accessed 15 December 2020).

Mizhnarodna doslidnytska merezha GfK Group URL: http://www.gfk.com/ua/ (accessed 15 December 2020).

Taranenko O.O. (2012). Tendentsii ta chynnyky rozvytku rozdribnoi torhivli v Ukraini [Trends and factors in the development of retail trade in Ukraine] Ekonomichnyi prostir. no. 64, pp. 126-131.

Merchandaizynh yak zasib formuvannia impulsu pokupky. URL: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11558/3/Merchandising.pdf (accessed 15 December 2020).

Karakai Yu.V. (2005) Marketynh innovatsiinykh tovariv [Marketing of innovative goods]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 302
Завантажень PDF: 226
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Стручок, Н., & Замрій, О. (2020). СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ЗБУТОМ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 116-124. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.14
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ