НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ЛОГІСТИЦІ

Ключові слова: логістика, логістичні інновації, бар’єри для інновацій, бізнес-моделі, бар’єри інноваційних рішень

Анотація

У статті представлено аналіз взаємозв’язків, що існують між різними бар’єрами та драйверами у всіх трьох вимірах, таких як бізнес-моделі, логістичні практики, технології. Запропоновано механізм, що підтримуватиме впровадження інновацій у транспортній логістиці, застосовуючи цілісний підхід, що враховує кілька взаємодоповнюючих аспектів інновацій. Доведено, що інновації є ключовим фактором конкурентоспроможності євро- пейської промисловості та історично відігравали життєво важливу роль у підвищенні ефективності. Проведене дослідження показує, що впровадження логістичних інновацій є можливим і реальним шляхом виявлення зв’язків між наявними бар’єрами та драйвера- ми, які можуть допомогти їх подолати. Виявлено, як засоби підтримують, спрямовують інновації та сприяють ним, даючи змогу подолати наявні бар’єри. Представлене дослі- дження надає інформацію про найбільш корисні та перспективні рішення й можливості.

Посилання

Савенко І.І. Логістичний підхід в управлінні потоками зернозберігаючих підприємств. Теоретико-правовий та методологічний аспекти : монографія. Одеса : Поліграф, 2008. 272 с.

Седікова І.О. Логістичні ланцюги підприємств з традиційною структурою управління. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». 2018. Вип. 8/73. Т. 23. С. 123–127.

Ніколюк О.В., Донець Л.Я. Інноваційні засади управління системою логістичних бізнес-процесів зернового господарства. Економіка харчової промисловості. 2020. Т. 12. Вип. 2. С. 68–75.

Bondarenko S., Lagodienko V., Sedikova I., Kalaman O. Application of Project Analysis Software in Project Management in the PreInvestment Phase. Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2018. № 9 (13). P. 676–684.

Васильєва Н.К. Математичні моделі інноваційного розвитку в аграрній економіці : монографія. Дніпропетровськ : РВВ ДДАУ, 2007. 348 с.

Дроботя Я.А. Управління логістикою матеріальних запасів аграрних підприємств: дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 ; захист 30 вересня 2011 року / наук. кер. В.І. Перебийніс ; ПДАА. Полтава, 2011. 292 с.

Цимбаліста Н.А. Особливості інвестиційного забезпечення створення та діяльності зернових обслуговуючих кооперативів. Економіка: проблеми теорії та практики. 2010. Вип. 263. С. 293–297.

Седікова І.О. Аналіз сучасних системно-логістичних проблем зернового комплексу України. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». 2017. Вип. 12/65. Т. 22. С. 131–136.

Savenko I.I. (2008) Lohistychnyi pidkhid v upravlinni potokamy zernozberihaiuchykh pidpryiemstv. Teoretyko-pravovyi ta metodolohichnyi aspekty [Logistic approach in the management of flows of grain-saving enterprises. Theoretical, legal and methodological aspects]. Odessa: Polygraph. (in Ukrainian)

Sedikova I.O. (2018) Lohistychni lantsiuhy pidpryiemstv z tradytsiinoiu strukturoiu upravlinnia [Logistics chains of enterprises with a traditional management structure]. Visnyk Odessa National University. “Economics” Series, vol. 8/73, no. 23, pp. 123–127.

Nikolyuk O.V., Donets L.Ya. (2020) Innovatsiini zasady upravlinnia systemoiu lohistychnykh biznes-protsesiv zernovoho hospodarstva [Innovative principles of management of the system of logistic business processes of grain economy]. Economics of the food industry, vol. 12, no. 2, pp. 68–75.

Bondarenko S., Lagodienko V., Sedikova I., Kalaman O. (2018) Application of Project Analysis Software in Project Management in the PreInvestment Phase, Journal of Mechanical Engineering and Technology, no. 9 (13), pp. 676–684.

Vasilieva N.K. (2007) Matematychni modeli innovatsiinoho rozvytku v ahrarnii ekonomitsi [Mathematical models of innovative development in agrarian economy: monograph]. Dnipropetrovsk: RVV DDAU. (in Ukrainian)

Drobotia Ya.A. (2011). Upravlinnia lohistykoiu materialnykh zapasiv ahrarnykh pidpryiemstv [Management of logistics of material stocks of the agrarian enterprises] (PhD Thesis), Poltava.

Cymbalist N.A. (2010) Osoblyvosti investytsiinoho zabezpechennia stvorennia ta diialnosti zernovykh obsluhovuiuchykh kooperatyviv [Features of investment support for the creation and operation of grain service cooperatives]. Economics: problems of theory and practice, vol. 263, pp. 293–297.

Sedikova I.O. (2017) Analiz suchasnykh systemno-lohistychnykh problem zernovoho kompleksu Ukrainy [Analysis of modern system and logistics problems of the grain complex of Ukraine]. Visnyk Odessa National University. “Economics” Series. vol. 22, no. 12/65, pp. 131–136.

Переглядів статті: 352
Завантажень PDF: 221
Опубліковано
2020-12-16
Як цитувати
Каламан, О. (2020). НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ЛОГІСТИЦІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 72-79. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.9
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ