МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ХОСТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ

Ключові слова: маркетингове забезпечення, хостингова компанія, Інтернет, маркетингові комунікації, воронка продажів

Анотація

У статті розглянуто маркетингове забезпечення діяльності хостингової компанії. Формування маркетингового забезпечення – це складний процес, що починається з марке- тингового дослідження ринку, підприємства та завершується розробленням планів щодо розвитку підприємства на основі виробництва конкурентоспроможних товарів та послуг. Під час формування маркетингового забезпечення необхідно оптимізувати використання маркетингових ресурсів. Проведене маркетингове дослідження діяльності хостингової компанії дало змогу визначити пріоритетні напрями, що забезпечать збільшення обсягів продажів з огляду на її конкурентну позицію. Головним інструментом впливу на спожива- чів вважається маркетингова комунікаційна політика, для якої центральним рингом бо- ротьби стало інтернет-середовище. Надано рекомендації щодо застосування цифрових інструментів на кожному етапі воронки продажів.

Посилання

Моисеева Н.К. Трансформация бизнеса в условиях рыночной нестабильности : монография. Москва : КУРС ; НИЦ ИНФРА-М, 2015. 416 с.

Корж М.В., Чуніхіна Т.С. Теоретико-методичні засади маркетингового забезпечення господарюючого аспекту. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 24. С. 119–124. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/24_3_2019ua/24.pdf (дата звернення: 17.10.2020).

Скриньковський Р.М. Маркетингове забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств (на прикладі Львівської області). Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 8/1. С. 12–26.

Official site of Hostings info. URL: https://ru.hostings.info (дата звернення: 05.10.2020).

Official site of Hostpro. URL: https://hostpro.ua (дата звернення: 12.10.2020).

Official site of Ukraine.com URL: https://www.ukraine.com.ua (дата звернення: 12.10.2020).

Official site of VPS.UA. URL: https://vps.ua (дата звернення: 12.10.2020).

Official site of Hostiq.ua. URL: https://hostiq.ua (дата звернення: 12.10.2020).

Official site of Freehost.com. URL: https://freehost.com.ua (дата звернення: 12.10.2020).

Official site of Cityhost.ua. URL: https://cityhost.ua (дата звернення: 12.10.2020).

Moiseeva N.K. (2015) Transformaciya biznesa v usloviyah rynochnoj nestabil’nosti : monografiya [Business transformation in the context of market instability: monograph]. Moscow : KURS ; NIC INFRA-M. (in Russian)

Korzh M.V., Chunikhina T.S. (2019) Teoretyko-metodychni zasady marketynghovogho zabezpechennja ghospodarjujuchogho aspektu [Theoretical and methodological ambush of marketing zabpechennya of the state-sponsored aspect]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu [Naukoviy visnik of Uzhgorod National University] (electronic journal), vol. 24, pp. 119–124. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/24_3_2019ua/24.pdf (accessed 17 October 2020).

Skrynjkovsjkyj R.M. (2013) Marketynghove zabezpechennja dijaljnosti siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv (na prykladi Ljvivsjkoji oblasti). [Marketing security for the activity of the Silk and Gospodar enterprises (in the Lviv region)]. Ekonomika. Finansy. Pravo, no. 8/1, pp. 12–26.

Official site of Hostings info. Available at: https://ru.hostings.info (accessed 5 October 2020).

Official site of Hostpro. Available at: https://hostpro.ua (accessed 12 October 2020).

Official5 site of Ukraine.com Available at: https://www.ukraine.com.ua (accessed 12 October 2020).

Official site of VPS.UA. Available at: https://vps.ua (accessed 12 October 2020).

Official site of Hostiq.ua. Available at: https://hostiq.ua (accessed 12 October 2020).

Official site of Freehost.com. Available at: https://freehost.com.ua (accessed 12 October 2020).

Official site of Cityhost.ua. Available at: https://cityhost.ua (accessed 12 October 2020).

Переглядів статті: 343
Завантажень PDF: 224
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Буга, Н., Янчук, Т., & Філіпішин, І. (2021). МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ХОСТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 65-72. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ