МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

  • І.Т. Зварич Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • О.І. Зварич Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: інвестиції, інновації, державна регіональна інвестиційна політика та інвестиційна стратегія і управління інвестиціями у регіоні

Анотація

У цій науковій розвідці розглянуто механізм інвестиційного розвитку у системі соці- ально-економічної та культурної розбудови регіону. При цьому обгрунтовано, що активна інвестиційно-інноваційна діяльність є важливою умовою ринкових стосунків у вітчизня- них регіонах, а це вимагає удосконалення і кардинальної перебудови управління нею на макро-, мезо- та мікро-рівнях. Одночасно найважливіше завдання регіональної інвести- ційно-інноваційної політики – це безумовне забезпечення комплексного соціально-еконо- мічного і культурного розвитку території, а вихідні напрямки її розробки – насамперед формування її відповідної критеріальної основи та встановлення цільової спрямованості, подальше зміцнення будівельного комплексу, визначення механізму і структури менедж- менту інвестиційної діяльності та формування і розвиток її нормативно-правового забез- печення. Водночас винятково важливо, щоби відповідні регіональні та місцеві державні органи влади і управління належно використовували усі свої можливості у здійсненні усіх форм як прямого, так і опосередкованого цілеспрямованого впливу на стан вітчизняного ринку інвестиційних ресурсів, що є особливо важливим в сучасних умовах цілком виправда- них євроінтеграційних устремлінь України.

Посилання

Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізація. Київ : КНЕУ, 2003. 394 с.

Боднарчук В.Д. Державне регулювання інноваційного розвитку регіону. Автореф. дис. канд. наук держ. управ. за спец. 25.00.02 «Механізм державного управління». Академія муніципального управління. Київ, 2011. 22 с.

Гончаренко М.Ф. Механизм регулирования инвестиционно-инновационного развития региона. Автореф. дис. канд. екон. наук за спец. 08.00.05 «Развитие производительных сил и региональная экономика». Черниговский гос. технол. ун-т. Чернигов, 2011. 17 с.

Доценко О.Ю. Механізм інноваційного розвитку регіону. Економічний вісник нац. гірнич. ун-ту. Вид-во: НТУ «Дніпропетровська політехніка», 2012. № 3. С. 31–40.

Киселёва В.В., Колосницына М. Г. Государственное регулирование инновационной сферы. Москва : Изд. дом ГУ ВЩЭ, 2008. 402 с.

Комеліна О.В. Інноваційно-інвестаційні механізми сучасного розвитку регіону. Економіка і регіон. № 3 (30). Вид-во Полтавського НТУ, 2011.

Колоколов В.А. Инновационные механизмы функционирования предпринимательских структур. Менеджмент в России и за рубежом. № 1. М., 2002. С. 95–104.

Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. Автореф. дис. канд. екон. наук за спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 2002. 26 с.

Кузнєцов А.Я. Інвестиційно-інноваційна діяльність та система її фі-нансового забезпе- чення. Автореф. дис. докт. екон. наук за спец. 08.04.01 «Товарознавство та експертиза товарів (по областях застосування)». Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2005. 36 с.

Лапко О.О. Державне регулювання інноваційної діяльності: еконо-мічний механізм і його вдосконалення. Автореф. дис. докт. екон. наук за спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2000. 27 с.

Онишко С.В., Паєнтко І.В., Швадій К.І. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності. Київ : КНТ, 2008. 256 с.

Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібн. 2-е вид. доп. і перероб. Київ : КНЕУ, 2002. 240 с.

Фінанси : Підручн. За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. Київ : Знання, 2008. 611 с.

Закон України від 18. 09. 1991 року № 1560-XII «Про інвестиційну діяльність» (зі змін. та доп.). URL: https://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 27.11.2020).

Господарський кодекс України. Нова редакція, затверджена Законом України від 16.01.2013року № 436-IV (зі змін. і доп.). URL: https://zakon3.rada. gov.ua (дата звернення: 27.11.2020).

Зварич О.І. Формування інструментів державного регулювання інвестиційної політики у регіонах у контексті євроінтеграційних процесів в України. Вісник Хмельницького нац. ун-ту: Наук. журнал. 2011. № 5. Т. 4 (180). С. 146–150. Хмельницький : Вид-во «Вісник Хмельницького нац. ун-ту».

Зварич О.І. Інвестиційна діяльність у регіоні: управління інструментами грошово- кредитної політики: Моногр. під ред. д. політ. н., проф., Заслуж. економ. України Зварича І.Т. Івано-Франківськ : ЛІК, 2016. 208 с.

Зварич І.Т. Аналіз і оцінювання впливу на економічне зростання інвестиційної політики. Моделювання регіональної економіки. Зб. наук. праць. № 2 (6). Івано-Франківськ : Плай, 2005. С. 65–74.

Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. Київ : Юрінком, 1996. 287 с.

Єпіфанов А.О., Мінченко М.В., Додашев Б.А. Управління регіоном : навч. посібн. за заг. ред. д-ра екон. наук А.О. Єпіфанова. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. 361 с.

Зварич І.Т., Зварич О.І., Хома В.Б. Управління соціально-економічним розвитком регіону: навч.-метод. посібн. для студ. і магістр. усіх економ. спец. Івано-Франківськ : ПП «Супрун В.П.», 2019. 467 с.

Зварич О.І. Регулювання інвестиційної діяльності у контексті стратегічного розвитку регіону. ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Теорія та практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем»: Зб. тез доп. Івано-Франківськ : ПП «Курилюк В.Д.», 2011. С. 219–223.

Зварич О.І. Частковий аналіз тенденцій розвитку інвестиційної діяльності областей Карпатського регіону. Матер. обл. наук.-практ. конф. «Вчені Прикарпаття – сталому розвитку краю». Зб. тез доп. (упор. і заг. ред. е. н., проф. В.П. Петренка). Івано-Франківськ : ПП «Курилюк В.Д.», 2012. С. 29–32.

Зварич О.І. Моделювання показників активізації інвестиційної діяльності в регіоні інструментами грошово-кредитної політики. Регіональний бізнес – економіка та управління: Наук. журнал. Вінниця, 2012. С. 26–34.

Зварич О.І. Деякі проблеми залучення банківського капіталу в ін-вестиційну діяльність регіонів. Інституціональний вектор економічного розвитку: Зб. наук. праць МІДМУ «КПУ». Вип. 4 (2). Мелітополь : Вид-во КПУ, 2011. С. 142–147.

Зварич І.Т., Зварич О.І. Деякі особливості інвестиційної діяльності в областях Карпатського регіону. Наук.-інформ. вісник Івано-Франківського ун-ту права імені Короля

Данила Галицького. Вип. 8. Івано-Франківськ : Ред.-вид. відділ Івано-Франківського ун-ту права імені Короля Данила Галицького, 2013. С. 195–204.

Зварич І.Т., Дзвінчук Д.І., Немчук О.В., Петренко В.П. Щодо підходів до теоретичної інтерпретації зворотного зв’язку в соціально-економічних системах. Теорія та практика стратегічного управління галузевими і регіональними суспільними системами. Матер. III Всеукраїнської наук.-практ. конф., 21–22 жовтня 2011 року, м. Івано-Франківськ (зб. тез доп.). Івано-Франківськ : ПП «Курилюк В.Д.», 2011. С. 13–15.

Antoniuk L.L., Poruchnyk A.M., Savchuk V.S. (2003) Innovatsiji: teorija, mekhanizm rozrob¬ky ta komertsializatsija [Innovations: theory, development mechanism and commercialization]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Bodnarchuk V.D. (2011) Derzhavne rehuliuvannia innovatsijnoho rozvytku rehionu [State reg¬ulation of innovative development of the region]. (PhD Thesis), Kyiv: Academy of Municipal Admin¬istration.

Honcharenko M.F. (2011) Mekhanyzm rehulyrovanyja ynvestytsyonno-ynnovatsyonnoho razvytyja rehyona [Mechanism for regulating investment and innovative development of the region]. Abstract of the dissertation of the candidate of economic sciences on specialty 08. 00. 05 «Devel¬opment of productive forces and regional economy». Chernihiv State technol. un-ty. Chernygov. (in Ukrainian)

Dotsenko O.Ju. (2012) Mekhanizm innovatsijnoho rozvytku rehionu [Mechanism of in¬novative development of the region]. The Economic messenger of the NMU, no. 3. Available at: https://ev.nmu.org.ua/docs/2012/3/EV20123_031-040.pdf. (in Ukrainian)

Kyseliova V.V., Kolosnytsyna M.H. (2008) Gosudarstvennoe regulyrovanyje innovacionnoj sfery [State regulation of the innovation sphere]. Moscow: Ed. House of the State un-ty Higher School of Economics. (in Rusian)

Komelina O.V. (2011) Innovatsijno-investytsijni mekhanizmy suchasnoho rozvytku rehionu [Innovation and investment mechanisms of modern development of the region]. Economy and region, no. 3 (30). Poltava NTU.

Kolokolov V.A. (2002) Innovacyonnyje mehanyzmy funkcyonyrovanyja predprynymatel’sky struktur [Innovative mechanisms for the functioning of entrepreneurial structures]. Menedzhment v Rossyjy y za rubezhom, no. 1, pp. 95-104.

Krupka M.I. (2002) Finansovo-kredytnyj mekhanizm innovatsijnoho rozvytku ekonomiky Ukrajiny [Financial and credit mechanism of innovative development of Ukraine’s economy]. (PhD Thesis). Kyiv: Taras Shevchenko nat. un-ty of Kyiv.

Kuznietsov A.Ja. (2005) Investytsijno-innovatsijna dijalnist ta systema jiji finansovoho zabez¬pechennia [Investment and innovation activity and the system of its financial provision]. (PhD Thesis). Kyiv: Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Lapko O.O. (2000) Derzhavne rehuliuvannia innovatsijnoji dijalnosti: ekonomichnyj mekha¬nizm i yoho vdoskonalennia [State regulation of innovation: economic mechanism and its improve¬ment]. (PhD Thesis). Kyiv: Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Onyshko S.V., Pajentko I.V., Shvadij K.I. (2008) Finansove zabezpechennia innovatsijnoji dijalnosti [Financial support of innovation activity]. Kyiv: КNТ. (in Ukrainian)

Oparin V.M. (2002) Finansy (zahalna teorija) [Finance (general theory)]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Juriji S.I., Fedosov V.M. (ed.) (2008) Finansy [Finances]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Zakon Ukrajiny vid 18.09.1991 roku № 1560-XII «Pro investytsijnu dijalnist» (zi zmin. ta dop.) [Law of Ukraine of September 18, 1991 № 1560-XII «On Investment Activity» (amend. and sup.)]. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua (accessed 27 November 2020).

Hospodarskyj kodeks Ukrajiny. Nova redaktsija, zatverdzhena Zakonom Ukrajiny vid 16.01.2013 roku № 436-IV (zi zmin. ta dop.) [Economic Code of Ukraine. New wording, ap¬proved by the Law of Ukraine of January 16, 2013 № 436-IV (amend. and sup.)]. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua (accessed 27 November 2020).

Zvarych O.I. (2011) Formuvannia instrumentiv derzhavnoho rehuliuvannia investytsijnoji pol¬ityky u rehionakh u konteksti jevrointehratsijnykh protsesiv v Ukrajini [Formation of instruments of state regulation of investment policy in the regions in the context of European integration processes

in Ukraine]. Bulletin of the Khmelnytskyj. Scientific Journal, no. 5, vol. 4. Khmelnytskyj nat. in-t. (in Ukrainian)

Zvarych O.I. (2016) Investytsijna dijalnist u rehioni: upravlinnia instrumentamy hrosho¬vo-kredytnoji polityky: monohraf. [Investment activity in the region: management of monetary policy instruments]. Ivano-Frankivsk: LIC. (in Ukrainian)

Zvarych I.T. (2005) Analiz i otsiniuvannia vplyvu na ekonomichne zrostannia investytsi¬jnoji polityky [Analysis and assessment of the impact on economic growth of investment policy]. Modelling of the regional economy. Collection of scientific works, no. 2 (6). Ivano-Frankivsk: Play, (in Ukrainian)

Omelchenko A.V. (1996) Pravove rehuliuvannia inozemnykh investytsij v Ukrajini [Legal reg¬ulation of foreign investments in Ukraine]. Kyiv. (in Ukrainian)

Jepifanov A.O., Minchenko M.V., Dodashev B.A. (2008) Upravlinnia rehionom [Management of the region]. Sumy: State Higher Educational Ins-on «UABS NBU». (in Ukrainian)

Zvarych I.T., Zvarych O.I., Khoma V.B. (2019) Upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvyt¬kom rehionu [Management of socio-economic development of the region]. Ivano-Frankivsk: PE «Su¬prun V.P.». (in Ukrainian)

Zvarych O.I. (2011) Rehuliuvannia investytsijnoji dijalnosti u konteksti stratehichnoho roz¬vytku rehionu [Regulation of investment activities in the context of strategic development of the re¬gion]. III All-Ukrainian scient.-pract. conf. «The ory and practice of strategic management of sec¬toral and regional social systems»: Collection of abstracts. Ivano-Frankivsk: PE «Kurylyuk V.D.». (in Ukrainian)

Zvarych O.I. (2012) Chastkovyj analiz tendentsij rozvytku investytsijnoji dijalnostji oblastej Karpatskoho rehionu [Partial analysis of investment development trends in the Carpathian region]. Proceedings of the regional scient.-pract. conf. «Scientists of Prykarpattia – sustainable development of the region». Ivano-Frankivsk: PE «Kurylyuk V.D.». (in Ukrainian)

Zvarych O.I. (2012) Modeliuvannia pokaznykiv aktyvizatsiji investytsijnoji dijalnosti v rehio¬ni instrumentamy hroshovo-kredytnoji polityky [Modeling of indicators of intensification of invest¬ment activity in the region by instruments of monetary policy]. Regional Business-Economics and Management: Scientific Journal. Vinnytsia. (in Ukrainian)

Zvarych O.I. (2011) Dejaki problemy zaluchennia bankivskoho kapitalu v investytsijnu dijal¬nist rehioniv [Some problems of attracting bank capital in the investment activities of the regions]. Institutional vector of economic development: Collection of scientific works of MIDMU «KPU». Iss. 4 (2). Melitopol: CPU Publishing House. (in Ukrainian)

Zvarych I.T., Zvarych O.I. (2013) Dejaki osoblyvosti investytsijnoji dijalnosti v oblastiakh Karpatskoho rehionu [Some features of investment activity in the regions of the Carpathian region]. Scientific and Information Bulletin of King Danylo Halytskyj. Ivano-Frankivsk un-ty of Law, Iss. 8, Ivano-Frankivsk: Edit. and Publish. Department of King Danylo Halytskyj. Ivano-Frankivsk: Un-ty of Law. (in Ukrainian)

Zvarych I.T., Dzvinchuk D.I., Nemchuk O.V., Petrenko V.P. (2011) Shchodo pidkhodiv do teo¬retychnoji interpretatsiji zvorotnoho zv’jazku v sotsialno-ekonomichnykh systemakh [On approaches to the theoretical interpretation of feedback in socio-economic systems]. Theory and practice of strate¬gic management of sectoral and regional social systems. Proceedings of the III All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, October 21-22, 2011, Ivano-Frankivsk (collect. of abstr.). Ivano-Frankivsk: PE «Kurylyuk V.D.». (in Ukrainian)

Переглядів статті: 341
Завантажень PDF: 293
Опубліковано
2020-12-02
Як цитувати
Зварич, І., & Зварич, О. (2020). МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 37-50. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.5
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ