УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ключові слова: децентралізація, територіальна громада, реформа місцевого самоврядування, місцеві бюджети, місцеві податки, фінансова децентралізація

Анотація

У статті розглянуто процес реформації крізь призму фінансів місцевого самоврядування в Україні. Розкрито підходи до з’ясування сутності та особливостей функціонування фінансо- вої системи. Потреба в децентралізації, зокрема фінансовій, не викликає заперечень, оскільки лише громадяни-власники можуть ефективно керувати значними ресурсами держави в ін- тересах громадськості. Головною перевагою децентралізації є залучення громадян до вирі- шення місцевих проблем шляхом створення об’єднаних територіальних громад від формуван- ня місцевої влади, наділення її повноваженнями, прийняття плану стратегічного розвитку громади та здійснення контролю за діями влади відповідно до стратегічного плану. Фінансо- ва децентралізація та самодостатність бюджетів територіальних громад є визначальними передумовами динамічного розвитку національної економіки, тому трансформація філософії бюджетної політики, податкової політики держави, методології та стратегії оптиміза- ції місцевої податкової політики в Україні має бути спрямована на те, щоб територіальні громади завдяки власному розвитку сприяли надходженням до місцевого бюджету, зокрема податковим, які закріплені за місцевими бюджетами для забезпечення самоокупності та фі- нансування всіх видатків на території об’єднаної територіальної громади.

Посилання

Бюджетний кодекс України : Кодекс України ; Закон, Кодекс від 8 липня 2010 року № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 01.11.2020).

Дем’янишин В., Лободіна З. Розвиток фінансового механізму в умовах реформування фінансової системи України. Формування ринкової економіки в Україні. 2020. Вип. 43. С. 59–80.

Кнейслер О., Спасів Н., Кізима Т. Фінанси об’єднаних територіальних громад у фінансовій системі України. Світ фінансів. 2020. № 1 (62). С. 8–19.

Малахов М. Моніторинг місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів України. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України : збірник наукових праць ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. С. 142–148.

Матвієнко Є. Формування місцевих бюджетів як фінансової бази місцевого самоврядування. Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації : збірник матеріалів доповідей та тез ІІІ Всеукраїнської інтернет-конференції, Київ, 15 квітня 2020 року / заг. ред. Р. Войтович, П. Ворона. Київ : ТОВ Видавничий дім «АртЕк», 2020. С. 163–165.

Моргун В. Удосконалення фінансової основи місцевого самоврядування в контексті децентралізації, реалізації бюджетної та податкової політики держави. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2020. Т. 19. № 1. С. 25–32.

Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України ; Стратегія від 8 лютого 2017 року № 142-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-р#Text (дата звернення: 01.11.2020).

Степанюк А. Роль фінансової децентралізації в управлінні системою фінансів місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 83–87.

Kyrylov Y., Yarovoy V. State regulation and support of tourism services in the rural regions in accordance with European requirements. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. V. 4 No. 4. P. 188–193.

Потравка Л. Синергетична парадигма публічного управління. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. URL: http://global-national.in.ua/issueve-22-2018 (дата звернення: 01.11.2020).

Долгальова О. The scientific basis for the sustainable development of regional economy. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Вип. 1 (24). С. 353–360.

Biudzhetnyj kodeks Ukrainy : Kodeks Ukrainy; [Budget Code of Ukraine: Code of Ukraine] Zakon, Kodeks vid 08.07.2010 № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (accessed 01 November 2020).

Dem’ianyshyn V., Lobodina Z. (2020) Rozvytok finansovoho mekhanizmu v umovakh reformuvannia finansovoi systemy Ukrainy [Development of the financial mechanism in the minds of the reform of the financial system of Ukraine]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini. vol. 43, pp. 59–80.

Knejsler O., Spasiv N., Kizyma T. (2020) Finansy ob’iednanykh terytorial’nykh hromad u finansovij systemi Ukrainy [Finance about the same territorial communities at the financial system of Ukraine]. Svit finansiv. no. 1 (62), pp.8–19.

Malakhov M. (2020) Monitorynh mistsevykh podatkiv i zboriv do mistsevykh biudzhetiv Ukrainy [Monitoring of monthly taxes and payments to the budget of Ukraine]. Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku finansovoi systemy Ukrainy: zbirnyk naukovykh prats’ IX Vseukrains’koi naukovo-praktychnoi Internet- konferentsii. Vinnytsia: Redaktsijno-vydavnychyj viddil VTEI KNTEU. pp. 142–148.

Matviienko Ye. (2020) Formuvannia mistsevykh biudzhetiv iak finansovoi bazy mistsevoho samovriaduvannia [Formation of mice budgets as a financial basis of mice samovryvannya]. Proceedings of the III Vseukrainska internetkonferentsiya, (Ukraine, Kyiv, 15 April,2020) (eds. Vojtovych R., Vorony P.), Kyiv: TOV Vydavnychyj dim “ArtEk”, pp. 163–165.

Morhun V. (2020) Udoskonalennia finansovoi osnovy mistsevoho samovriaduvannia v konteksti detsentralizatsii, realizatsii biudzhetnoi ta podatkovoi polityky derzhavy [Adequate financial basis of micro-self-production in the context of decentralization, implementation of the budgetary and tax policy of the state]. Yurydychnyj chasopys Natsional’noi akademii vnutrishnikh sprav. vol. 19, no. 1, pp. 25–32.

Pro skhvalennia Stratehii reformuvannia systemy upravlinnia derzhavnymy finansamy na 2017–2020 roky : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy; [About the Strategy Reform of the System and Management of State Finances for 2017-2020 Rocks: Order of the Cabinet of the Ministry of Finance of Ukraine]. Stratehiia vid 08.02.2017 № 142-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-r#Text (accessed 01 November 2020).

Stepaniuk A. (2020) Rol’ finansovoi detsentralizatsii v upravlinni systemoiu finansiv mistsevoho samovriaduvannia [The role of financial decentralization in the management of the financial system of micro-self-assembly]. Investytsii: praktyka ta dosvid. no. 3, pp. 83–87.

Kyrylov Y., Yarovoy V. (2018) State regulation and support of tourism services in the rural regions in accordance with European requirements. Baltic Journal of Economic Studies. vol. 4, no. 4, pp. 188–193.

Potravka L. (2018) Cynerhetychna paradyhma publichnoho upravlinnia [The synergetic paradigm of public administration]. Hlobal’ni ta natsional’ni problemy ekonomiky. no. 22. URL: http://global-national.in.ua/issueve-22-2018 Text (accessed 01 November 2020).

Dolhal’ova O. (2018) The scientific basis for the sustainable development of regional economy. Finansovo-kredytna diial’nist’: problemy teorii ta praktyky. vol. 1 (24), pp. 353–360.

Переглядів статті: 334
Завантажень PDF: 230
Опубліковано
2020-12-02
Як цитувати
Вольська, О., & Ковпанець, Є. (2020). УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 31-36. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.4
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ