ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТОРГІВЛІ

  • О.М. Гавриш Державний університет телекомунікацій https://orcid.org/0000-0002-5756-0880
  • М.О. Мартиненко Державний університет телекомунікацій
Ключові слова: технічне регулювання, торгівля, інновації торгівлі, гармонізація стандартів, імплантація, оцінка відповідності ЄС

Анотація

У статті розглянуто інновації системи технічного регулювання у сфері торгівлі у рамках оцінювання відповідності європейським вимогам у межах дії економічної частини Угоди про асоціацію України та ЄС. Проведено аналіз реорганізації державних законо- давчих органів стандартизації, сертифікації, метрології, акредитації, оцінювання відпо- відності та державного ринкового нагляду. Визначено методи гармонізації стандартів, рівень активізації співробітництва центральних органів виконавчої влади з європейськи- ми і міжнародними організаціями та інституційний потенціал органів державної влади, на які покладено функції технічного регулювання й розроблення технічних регламентів. Проаналізовано проблему гармонізації українських стандартів якості з європейськими, а також те, наскільки впливає процес імплементації європейських стандартів на націо- нально-правову систему України.

Посилання

Хоббі Ю.С. Проблеми імплементації європейських стандартів до національної правової системи України. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: право. 2014. Вип. 7. С. 113–118.

Пархоменко Н.М. Гармонізація законодавства України з європейським та міжнародним правом: методи, етапи, види. Часопис Київського університету права. 2012. № 1. С. 338–342.

Куровська І.А. Розв’язання проблем гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу як передумова інтеграції України до європейських співтовариств : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 ; Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2007. 198 с.

Грабовський В.В. Регіональна інтеграція України: технічне завдання в Україні. Збірник Міжнародного центру перспективних досліджень. 2013. № 12. 17 с.

Муравйов В.І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика). Київ : Академ-Прес, 2002. 426 с.

Шаповал В.М. Планування стандартизації: завдання та проблеми. Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2012. № 2. С. 6–14.

Язвінська О.М. Система захисту прав споживачів в економічно високорозвинених країнах. Юридична Україна. 2012. № 2. С. 55–62.

Юзьків Я.О. Узагальнена оцінка ситуації у сфері стандартизації та суміжних видів діяльності . Стандартизація, сертифікація, якість. 2012. № 3. С. 25–39.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Угоду ратифіковано із заявою Законом від 16 вересня 2014 року № 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 06.12.2020).

Європейські стандарти та інструменти їх запровадження «Спецпроєкт Угоди про асоціацію «Україна – ЄС»». Блок 2. Ч. 1. URL: https://eu-agreement.ed-era.com (дата звернення: 09.12.2020).

Про технічні регламенти та оцінку відповідності : Закон України від 15 січня 2015 року № 124-VIII. URL: https://ips.ligazakon.net/document/ZW000091 (дата звернення: 06.12.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» : Закон України від 20 вересня 2019 року № 124-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-20#Text (дата звернення: 08.12.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання : Закон України від 6 червня 2019 року № 2740-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2740-19#Text (дата звернення: 06.12.2020).

Про метрологію та метрологічну діяльність : Закон України від 5 червня 2014 року № 1314-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18#Text (дата звернення: 08.12.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду : Закон України від 12 грудня 2019 року № 367-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-20#Text(дата звернення: 09.12.2020).

Khobbi Yu.S. (2014) Problemy implementatsii yevropeiskykh standartiv do natsionalnoi pravovoi systemy Ukrainy [Problems of implementation of European standards to the national legal system of Ukraine]. Visnyk mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: pravo, vol. 7, pp. 113–118.

Parkhomenko N.M. (2012) Harmonizatsiia zakonodavstva Ukrainy z yevropeiskym ta mizhnarodnym pravom: metody, etapy, vydy [Harmonization of Ukrainian legislation with European and international law: methods, stages, types]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, no. 1, pp. 338–343.

Kurovska I.A. (2007) Rozviazannia problem harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy iz zakonodavstvom Yevropeiskoho Soiuzu yak peredumova intehratsii Ukrainy do yevropeiskykh spivtovarystv [Solving the problems of harmonization of the legislation of Ukraine with the legislation of the European Union as a prerequisite for the integration of Ukraine into European communities] (Ph.D. jurid. Science), Kyiv Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine.

Hrabovskyi V.V. (2013) Rehionalna intehratsiia Ukrainy: tekhnichne zavdannia v Ukraini [Regional integration of Ukraine: terms of reference in Ukraine]. Proceedings of the International Center for Policy Studies, no. 12, pp. 17.

Muraviov V.I. (2002) Pravovi zasady rehuliuvannia ekonomichnykh vidnosyn Yevropeiskoho Soiuzu z tretimy krainamy (teoriia i praktyka)[ Legal bases of regulation of economic relations of the European Union with the third countries (theory and practice)]. Kyiv: Akadem-Pres. (in Ukrainian)

Shapoval V.M. (2012) Planuvannia standartyzatsii: zavdannia ta problemy [Standardization planning: tasks and problems]. Standartyzatsiia. Sertyfikatsiia. Yakist. No. 2, pp. 6–14.

Iazvinska O.M. (2012) Systema zakhystu prav spozhyvachiv v ekonomichno vysokorozvynenykh krainakh [Consumer protection system in economically highly developed countries.] Yurydychna Ukraina. No. 2, pp. 55–62.

Iuzkiv Ya.O. (2012) Uzahalnena otsinka sytuatsii u sferi standartyzatsii ta sumizhnykh vydiv diialnosti [Generalized assessment of the situation in the field of standardization and related activities]. Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist. No. 2, pp. 25–39.

Verkhovna Rada Ukrainy. (2014). Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. Uhodu ratyfikovano iz zaiavoiu Zakonom №1678-VII vid 16.09.2014. [Association agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part. The agreement was ratified with a statement by Law №1678-VII of 16.09.2014]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (accessed 06 December 2020).

Spetsproekt Uhoda pro asotsiatsiiu Ukraina-YeS (2018) Yevropeiski standarty ta instrumenty yikh zaprovadzhennia [European standards and tools for their implementation]. Blok 2. Ch.1. Available at: https://eu-agreement.ed-era.com (accessed 09 December 2020).

Verkhovna Rada Ukrainy. (2015). Pro tekhnichni rehlamenty ta otsinku vidpovidnosti: Zakon Ukrainy [On technical regulations and conformity assessment]. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/ZW000091 (accessed 06 December 2020).

Verkhovna Rada Ukrainy. (2019). Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy u zviazku z pryiniattiam: Zakonu Ukrainy “Pro standartyzatsiiu”: Zakon Ukrainy [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine in Connection with the Adoption of the Law of Ukraine “On Standardization”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-20#Text (accessed 08 December 2020).

Verkhovna Rada Ukrainy. (2019). Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo implementatsii aktiv zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu u sferi tekhnichnoho rehuliuvannia: Zakon Ukrainy [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Implementation of Acts of Legislation of the European Union in the Sphere of Technical Regulation]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2740-19#Text (accessed 06 December 2020).

Verkhovna Rada Ukrainy. (2014). Pro metrolohiiu ta metrolohichnu diialnist: Zakon Ukrainy [On Metrology and Metrological Activity]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18#Text (accessed 08 December 2020).

Verkhovna Rada Ukrainy. (2019). Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zmenshennia tysku na biznes z boku orhaniv rynkovoho nahliadu: Zakon Ukrainy [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Reducing Pressure on Business by Market Supervisors] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-20#Text (accessed 09 December 2020).

Переглядів статті: 299
Завантажень PDF: 244
Опубліковано
2020-12-02
Як цитувати
Гавриш, О., & Мартиненко, М. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТОРГІВЛІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 16-22. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.2
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ