МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЦЬКИХ ПЕРЕВАГ МОЛОДІ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Ключові слова: молодіжний туризм, поведінка споживачів, маркетингове дослідження, опитування студентів, екскурсії, активний відпочинок

Анотація

У статті розглянуті проблеми молодіжного туризму в Україні. Виявлено причини актуальності активного відпочинку, територіальні сприятливі умови для його розвитку. Авторами було проведено маркетингове дослідження затребуваності відпочинку і подорожей серед молоді у формі інтернет-опитування. Виявлено параметри туризму, які залучають студентів до подорожей та стримуючі параметри подорожування молоді по Україні, запропоновано шляхи модернізації «молодіжного туризму». На основі проведеного дослідження запропоновано основні напрями відпочинку для молоді: екскурсії, пов’язані з краєзнавством та історією України; подорожі до гірських пам’яток і водоспадів; розважально-тематичні тури. Проведений аналіз дав змогу виявити асортимент турів для молоді, цінові показники і фактори, що впливають на збільшення або зменшення витрат на активний відпочинок: чисельність групи, віддаленість місця відпочинку, тривалість екскурсійної програми та безпеку туристів. За допомогою маркетингового дослідження для особливого виду подорожей, як «молодіжний туризм», виявлено вимоги споживачів турпослуг до організації подорожей по Україні, визначено частоту і регулярність подорожей, а також час, який студенти готові витратити на туризм.

Посилання

Романова А.А. Молодіжний туризм як тренд сучасної туристичної індустрії. Проблеми та перспективи економіки та управління. 2018. № 1 (13). С. 47–54.

Колотуха О.В. Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та перспективи розвитку : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / НАН України, Інститут географії. Київ, 2004. 257 c.

Нікітенко С.І. Розвиток молодіжного та дитячого туризму в неза-лежній Україні: проблеми та перспективи. Наукові праці. 2006. Том 62. Вип. 49. C. 64–68.

Чорненька Н.В. Сучасні тенденції розвитку молодіжного туризму. Географія та туризм. 2012. Вип. 20. С. 66–72.

Данько Н.І., Курінна С.С. Сучасні тенденції маркетингу на турис-тичних підприємствах. Вісник Харківського національного універ-ситету імені В. Н. Каразіна. Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. Харків, 2018. № 7. С. 102–108.

Туроператор «Відвідай». Файні тури Україною! веб-сайт. URL: https://vidviday.ua/ (дата звернення 11.03.2020).

Romanova A.A. (2018). Molodiznyi turyzm yak trend suchasnoyi turistichnoyi industriyi [Youth tourism as a trend of the modern tourism industry]. Problemy ta perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, № 1 (13). рр. 47–54.

Kolotukha O.V. (2004). Dytiacho-yunatskyi turyzm v Ukraini yak terytorialna sotsialnoekonomichna systema: problemy ta perspektyvy rozvytku [Child and youth tourism in Ukraine as a territorial social and economic system: problems and prospects of development]. (Candidate‘s thesis). NAN Ukrainy, Institute of Georgiophy. Kyiv, 257 р.

Nikitenko S.I. (2006). Rozvytok molodizhnoho ta dytiachoho turyzmu v nezalezhnii Ukraini: problemy ta perspektyvy [Development of Youth and Children's Tourism in an Independent Ukraine: Problems and Prospects]. Naukovi pratsi, 62 (49), рр. 64–68.

Chornenka, N. V. (2012). Suchasni tendentsii rozvytku molodizhnoho turyzmu [Modern tendencies of youth tourism development]. Heohrafiia ta turyzm, 20. рр. 66–72.

Danko I.I, Kurinna S.S. (2018). Suchasni tendentsii marketinhu na turystichnyh pidpriemstvah [Modern tendencies of marketing at tourist enterprises]. Visnyk Harkyvskogo natsionalnogo universytetu imeny V.N. Karazyna. Miznarodny vidnosyny. Ekonomyka. Kraeznavstvo. Turyzm. Harkyv, № 7. рр. 102–108.

Turoperator «Vidvyday». Fainy tury Ukrainoyu! [Tour operator «Visit». Good tours in Ukraine!]. veb-sayt. URL: https://vidviday.ua/ (accessed 11.03.2020).

Переглядів статті: 401
Завантажень PDF: 272
Опубліковано
2020-11-09
Як цитувати
Труніна, І., & Латишев, К. (2020). МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЦЬКИХ ПЕРЕВАГ МОЛОДІ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ . Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (3), 115-122. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.15
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА