РОЛЬ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ В СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

  • К.С. Хаврова Донецький національний університет економіки і торгівлі, імені Михайла Туган-Барановського https://orcid.org/0000-0001-9376-0700
Ключові слова: система мотивації, персонал, зовнішня мотивація, внутрішня мотивація, менеджмент персоналу

Анотація

Стаття присвячена аналізу системи мотивації персоналу в умовах стратегічного розвитку підприємства. Досліджено процес мотивації персоналу підприємства за допомогою взаємодії сукупності потреб, мотивів і цілей. Згруповано методи мотивації персоналу підприємства в чотири стимулюючих види, такі як: економічні, управління за цілями, збагачення праці, система участі. Визначено, що система мотивації в стратегічному розвитку підприємства являє собою сукупність взаємопов'язаних елементів та складається із зовнішньої і внутрішньої мотивації, які повинні бути збалансованими. Визначено, що система мотивації повинна містити: мотивацію, спрямовану на підвищення інтелектуального потенціалу; мотивацію, спрямовану на ефективну комунікацію; мотивацію, спрямовану на підвищення компетенцій та мотивацію, спрямовану на підвищення результатів праці.

Посилання

Базалійська Н.П., Казановська М.П. Стан системи мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах. Інноваційна економіка. 2013. № 5. С. 103–105.

Калініченко А.В. Мотивація та мотиваційний процес: сутність та понят-тя. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 42. С. 417–420.

Колот Л. М. Мотивація персоналу: підручник. К.: КНЕУ, 2002. 345 с.

Корицкий А.В. Истоки и основные положения теории человеческого ка-питала. Креативная экономика. 2007. № 5 (5). C. 3–10.

Becker Gary S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 2d ed. New York: Columbia University Press for NBER, 1975.

Great Economists since Keynes: An introduction to the lives & works of one handred great economists of the past. 2009. СПб.: Экономикус, 384 с.

Schultz T. W. The Economic Value of Education. 1963. New York: Colambia University Press. 89 p.

Bazaliyska N.P., Kazanovska M.P. (2013) Stan systemy motyvatsiyi personalu na vitchyznyanykh pidpryyemstvakh [The state of the system of staff motivation at domestic enterprises]. Innovatsiyna ekonomika. no 5. pp. 103–105.

Kalinichenko A.V. (2013) Motyvatsiya ta motyvatsiynyy protses: sutnist ta ponyattya [Motivation and motivational process: essence and concept]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. no 42. pp. 417–420.

Kolot L.M. (20020 Motyvatsiya personalu: pidruchnyk [Motivation of staff: a textbook]. K.: KNEU. 345 рр.

Koritskiy A.V. (2007) Istoki i osnovnyye polozheniya teorii chelovecheskogo kapitala [The origins and main provisions of the theory of human capital]. Kreativnaya ekonomika. no 5. hh. 3–10.

Becker Gary S. (1975) Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 2d ed. New York: Columbia University Press for NBER.

Great Economists since Keynes: An introduction to the lives & works of one handred great economists of the past. (2009) SPb .: Economikus. 384 p.

Schultz T.W. (1963) The Economic Value of Education. New York: Colambia University Press. 89 p.

Переглядів статті: 382
Завантажень PDF: 279
Опубліковано
2020-11-09
Як цитувати
Хаврова, К. (2020). РОЛЬ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ В СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (3), 103-108. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.13
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ