УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: фінансовий ризик, невизначеність, блок-схема, моніторинг, підприємство, управління ризиками

Анотація

У статті розглянуто сутність фінансового ризику, виокремлено джерела невизначеності та установлено походження фінансового ризику. Проаналізовано чистий прибуток (збиток) підприємств України та підприємств Житомирської області за основними видами економічної діяльності 2014-2018 років. Встановлено, що частка прибуткових підприємств збільшилась, але кількість збиткових підприємств є досить великою. Визначено основні етапи управління ризиками, за допомогою яких підприємство стає більш резистентним до непередбачуваних обставин, особливо до різних видів ризиків. Побудовано блок-схему моніторингу фінансових ризиків підприємства, за допомогою якої суб'єкти господарської діяльності зможуть швидко реагувати на непередбачувані події. Врахування основних етапів управління ризиками та застосування блок-схеми моніторингу фінансового ризику підприємств допоможе суб'єктам господарювання попереджати, ідентифікувати та уникнути досліджуваного ризику.

Посилання

Бланк И. А. Управление финансовыми рисками: учеб. Курс. К.: Ника-Центр, 2006. 444 с.

Борисова Т. М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємстві. Актуальні проблеми економіки. 2005. № 7(49). С. 116-121.

Камінський А. Б. Концептуальні підходи до вимірювання фінансових ризиків. Фінанси України. 2006. № 5. С. 78–85.

Cтатичний щорічник України за 2014-2018 р.р. Держ. служба статистики України: URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ2_u.htm (дата звернення: 20.10.2020).

Таран О.В. Сучасні питання проблематики ризиків фінансової сфери діяльності підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз. Харків: Константа. 2004. 108 с.

Blank I. A. (2006) Upravlenie finansovymi riskami [Financial risk management]. Kyiv: Nika-Centr. (in Ukrainian)

Borysova T. M. (2005) Teoretychni aspekty upravlinnia ryzykom na pidpryiemstvi [Theoretical aspects of risk management in the enterprise]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 7(49), pp. 116-121.

Kaminskyi A. B. (2006) Kontseptualni pidkhody do vymiriuvannia finansovykh ryzykiv [Conceptual approaches to measuring financial risks]. Finansy Ukrainy, no. 5, pp. 78-85.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2014-2018) Ctatychnyi shchorichnyk Ukrainy [Static Yearbook of Ukraine], URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ2_u.htm (accessed 20 October 2020).

Taran O.V. (2004) Suchasni pytannja problematyky ryzykiv finansovoi' sfery dijal'nosti pidpryjemstv: teoretychni uzagal'nennja ta prykladnyj analiz [Modern issues of risks in the financial sphere of enterprises: theoretical generalizations and applied analysis]. Harkiv: Konstanta. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 542
Завантажень PDF: 374
Опубліковано
2020-11-09
Як цитувати
Бездітко, О. (2020). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (3), 43-49. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.6
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ