ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ВИГЛЯДІ МАГІСТРАЛІ ЗРОСТУ

  • О.М. Лобода Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0001-9826-9443
Ключові слова: модель, економіко-математичне моделювання, система управління, ідентифікація системи, виробничі функції, оптимізація управління

Анотація

Досліджено комплексний метод ідентифікації пов'язаний з побудовою оптимізаційної моделі, кінцевим результатом якого при використанні знайдених виробничих функцій буде виробіток рекомендацій для прийняття рішень по розподілу засобів між галузями. Встановлено необхідність створення, на основі достатніх умов оптимальності, моделі оптимального розвитку аграрного підприємства. Розроблена основна характеристика збалансованого росту (магістраль) аграрного підприємства та розглянута задача оптимізації моделі з урахуванням запізнювання введення основних виробничих засобів. Розроблена модель динамічної виробничої функції та обґрунтований підхід до визначення характеристик виробництва на її основі. Показано, що побудовані моделі та виконаний аналіз дозволили намітити замикання моделі, що вимагає, у свою чергу, розглянути задачі поведінки споживача в різних умовах.

Посилання

Марасанов В.В., Пляшкевич О.М. Основи теорії проектування і оптимізації макроекономічних систем. Херсон, 2002.190с.

Стеценко І.В. Моделювання систем. Черкаси, 2010. 399 с.

Вітлінський В.В. Моделювання економіки. Київ, 2003. 408 с.

Лобода О.М., Кириченко Н.В. Актуальні проблеми ідентифікації та моделювання структури управління підприємством. Наука й економіка. 2015. №3. С. 130-134.

Лобода О.М. Вирішення задачі ідентифікації структури управління підприємства. Сучасна спеціальна техніка. Київ. 2012. №3. С. 64-68.

Лобода О.М. Побудова моделі динаміки розвитку аграрного підприємства в вигляді магістралі росту. Економіка та суспільство. Мукачево, 2018. Вип.13. С. 1494-1500.

Marasanov V.V., Pliashkevych O.M. (2002) Osnovy teorii proektuvannia i optymizatsii makroekonomichnykh system. Kherson: TOV «Ajlant». (in Ukraine)

Stecenko I.V. (2010) Modeljuvannja system. Cherkasy. (in Ukraine)

Vitlins'kyj V.V. (2003) Modeliuvannia ekonomiky. Kyiv: KNEU. (in Ukraine)

Loboda O.M., Kyrychenko N.V. (2015) Aktual'ni problemy identyfikatsii ta modeliuvannia struktury upravlinnia pidpryiemstvom. Naukovo-tekhnichnyj zhurnal Khmel'nyts'koho ekonomichnoho universytetu, vol.3(39), рр. 130-134.

Loboda O.M. (2012) Vyrishennja zadachi identyfikaciji struktury upravlinnja pidpryjemstva. Suchasna specialjna tekhnika, vol. 3, рр. 64-68.

Loboda O.M. (2018) Pobudova modeli dynamiky rozvytku aghrarnogho pidpryjemstva v vyghljadi maghistrali rostu. Ekonomika ta suspiljstvo, vоl. 13, pp. 1494-1500.

Переглядів статті: 363
Завантажень PDF: 326
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Лобода, О. (2020). ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ВИГЛЯДІ МАГІСТРАЛІ ЗРОСТУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 295-303. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/79
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ