КЛАСИФІКАЦІЇЯ СИСТЕМ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

  • В.Ф. Яценко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0001-7127-1885
Ключові слова: витрати, витрати виробництва, калькулювання собівартості продукції, система обліку витрат за замовленнями, система обліку витрат за процесами, система обліку за повними витратами

Анотація

У статті розглянуто еволюційний розвиток методів обліку витрат під впливом трансформаційних змін у суспільстві і представлено класифікацію систем обліку витрат на основі виокремлення ознак індустріального та постіндустріального етапів розвитку суспільства. Представлено упорядкування позицій науковців щодо класифікації методів обліку витрат через призму еволюційних перетворень економічно-суспільних відносин для узагальнення теорії і практики обліку витрат індустріального і постіндустріального періодів. Облік витрат за замовленнями та процесами є базовими моделями обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Розвиток системи обліку витрат умовно можна поділити на два періоди: відноситься до індустріальної епохи і промислової революції та характеризується виникненням і розвитком традиційних систем обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції; період, пов'язаний з переходом суспільства до наступного постіндустріального етапу та виникненням нових концепцій управління, орієнтованих на стратегічне мислення та задоволення вимог споживача.

Посилання

Сльозко Т. Методи обліку витрат чи методи управління витратами: проблеми дифініцій // Бухгалтерський облік і аудит. 2013. №. 4. С. 16-21.

Дерій В.А. Вітчизняні методи обліку витрат на виробництво: оцінка стану і потенціал застосування // Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2010. №. 7 (1). С. 415-424.

Дубовая В.В Концептуальна основа методів обліку витрат у промисловості // Причорноморські економічні студії. 2016. №. 12 (2). С. 154-158.

Левицька С.О. Роль управлінського обліку в оптимізації калькулювання собівартості виробництва (на прикладі вітчизняних підприємств малого та середнього бізнесу) / С.О. Левицька, Д.М. Сич //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2015. №. 1. С. 226-234.

Немченко А.С. Обґрунтування методичних підходів до управління собівартістю виробництва лікарських засобів / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2015. № 3. С. 38-43.

Германенко Л. Обґрунтування використання методів обліку витрат та калькулювання в економічних реаліях // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2015. №. 40 (1). С. 134-140.

Чернікова І.Б. Управлінський облік в інформаційній системі підприємства. Навчальний посібник. / І.Б. Чернікова, Л.О. Кирильєва, Д.Д. Шеховцова, О.О. Кваша, І.С. Коробкіна // Харківський державний університет харчування та торгівлі. Харків: Видавець Іванченко І. С., 2016. 209 с.

Ovunda A. S. The Development of Cost and Management Accounting: A Historical Perspective //European Journal of Humanities and Social Sciences Vol. 2015. Т. 34. №. 1.

Edwards, J. R. & Newell, E., (1990). The Development of Industrial Cost and Management Accounting Before 1850: A Survey of Evidence. Business History, 33(1), January.

Edwards, R. S., (1937). Some Notes on the Early Literature and Development of Cost Accounting in Great Britain II. The Accountant, Vol. XCVII [New Series], June to December, 14 August.

Johson, H. T. & Kaplan, R. S., (1987 and 1991). Relevance Lost: The Rise and Fall. Journal of Management Accounting Research Vol. 1, Fall.

Sljozko T. (2013) Metody obliku vytrat chy metody upravlinnja vytratamy: problemy dyfinicij [Cost Accounting or Cost Management Methods: Problems of Definitions] Bukhghaltersjkyj oblik i audyt. № 4. pp. 16-21.

.Derij V. A. (2010) Vitchyznjani metody obliku vytrat na vyrobnyctvo: ocinka stanu i potencial zastosuvannja [Domestic production cost accounting methods: status assessment and application potential] Ekonomichni nauky. Cerija: Oblik i finansy. №. 7 (1). pp. 415-424.

Dubovaja V. V (2016) Konceptualjna osnova metodiv obliku vytrat u promyslovosti [Konceptualjna osnova metodiv obliku vytrat u promyslovosti] Prychornomorsjki ekonomichni studiji. №. 12 (2). pp. 154-158.

.Levycjka S. O, Sych D. M.. (2016) Rolj upravlinsjkogho obliku v optymizaciji kaljkuljuvannja sobivartosti vyrobnyctva (na prykladi vitchyznjanykh pidpryjemstv malogho ta serednjogho biznesu) [The role of managerial accounting in optimization of costing of production (on the example of domestic small and medium-sized enterprises) ] Visnyk Nacionaljnogho universytetu vodnogho ghospodarstva ta pryrodokorystuvannja. Ekonomichni nauky. №. 1. pp. 226-234.

Nemchenko A. S., Nazarkina V. M. (2015) Obgruntuvannja metodychnykh pidkhodiv do upravlinnja sobivartistju vyrobnyctva likarsjkykh zasobiv [Substantiation of methodological approaches to managing the cost of production of medicines] Upravlinnja, ekonomika ta zabezpechennja jakosti v farmaciji. № 3. pp. 38-43.

Ghermanenko L. (2015) Obgruntuvannja vykorystannja metodiv obliku vytrat ta kaljkuljuvannja v ekonomichnykh realijakh [Justification for the use of cost accounting and costing methods in economic realities] Zbirnyk naukovykh pracj Cherkasjkogho derzhavnogho tekhnologhichnogho universytetu. Serija: Ekonomichni nauky. №. 40 (1). pp. 134-140.

Chernikova I.B. (2016) Upravlinsjkyj oblik v informacijnij systemi pidpryjemstva. Navchaljnyj posibnyk [Management accounting in the enterprise information system ] Kharkiv: Vydavecj Ivanchenko I. S.

Ovunda A. S. The Development of Cost and Management Accounting: A Historical Perspective //European Journal of Humanities and Social Sciences Vol. 2015. Т. 34. №. 1.

Edwards, J. R. & Newell, E., (1990). The Development of Industrial Cost and Management Accounting Before 1850: A Survey of Evidence. Business History, 33(1), January.

Edwards, R. S., (1937). Some Notes on the Early Literature and Development of Cost Accounting in Great Britain II. The Accountant, Vol. XCVII [New Series], June to December, 14 August.

Johson, H. T. & Kaplan, R. S., (1987 and 1991). Relevance Lost: The Rise and Fall. Journal of Management Accounting Research Vol. 1, Fall.

Переглядів статті: 544
Завантажень PDF: 318
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Яценко, В. (2020). КЛАСИФІКАЦІЇЯ СИСТЕМ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ . Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 268-173. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/75
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ