ОБЛІК ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

  • І.В. Шепель Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0002-6728-5579
Ключові слова: податок на нерухомість, об’єкт оподаткування, житлова нерухомість, нежитлова нерухомість, податкова реформа, нерухоме майно

Анотація

Вивчено міжнародний досвід системи оподаткування нерухомого майна в зарубіжних країнах. Наведена система оподаткування нерухомості в європейських країнах із зазначенням видів податків та ставок їх застосування. Розглянуто основні етапи впровадження податку на нерухомість майна в Україні, висвітлено об’єкти оподаткування нерухомості та перелік платників податків як в Україні, так і розвинених зарубіжних країнах. Обґрунтувати необхідність сплати податку на нерухомість з альтернативних методів наповнення дохідної бази місцевих бюджетів. Визначено алгоритм утримання податку на нерухомість, строки сплати. Охарактеризовано варіанти сплати податку на нежитлову нерухомість в Україні із зазначення штрафів за порушення строків сплати податку. Удосконалено структурно-логічну схему побудови механізму оподаткування нерухомого майна в Україні, що охоплює поетапну реалізацію принципів, функцій, вимог до побудови та функціонування механізму оподаткування нерухомого майна.

Посилання

Системи оподаткування нерухомості в європейських країнах. «Аратта-Україна». URL: http://aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=3324

Зима О. Г., Єршова І. С. Удосконалення оподаткування нерухомого майна з урахуванням зарубіжного досвіду. Бізнесінформ, 2012. № 6. С. 160.

Податок на нерухомість в 2020 році: скільки і за що доведеться платити. URL: https://ukr.media/business/349593/

Податки на нерухомість та землю у 2020 році: «Листи щастя» прийшли не всім. Що робити? URL: https://zik.ua/news/2020/01/20/podatky_na_neruhomist_ta_zemlyu_u_2020_rotsi_lysty_shchastya_pryyshly_ne_vsim_1382109

Луцик А. І., Дмитрів В. І. Податок на нерухомість – тест на демократичність. Інноваційна політика. 2009. №3. С. 130–135.

Майстренко О. Податок на нерухоме майно як додаткове джерело наповнення місцевих бюджетів. Право України, 2019. № 10. С. 119.

Мелько Ю. Податок на нерухомість в Україні: перспективи впровадження. URL: http://www.city-institute.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=&id=94%3A2010

Офіційний сайт Державної фіскальної служби України / Світовий досвід оподаткування (досвід розвитку та модернізації податкових служб країн світу). URL: http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/bulgaria/

Податковий Кодекс України: Затверджений Верховною радою України № 2755-VІ від 02 груд. 2010 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Лютий І.О., Демиденко Л. М., Романюк М. В. та ін. ] / за ред. І. О. Лютого. К.: Центр учбової літератури, 2009. 188 c.

Податок на нерухомість в 2020 році. URL: http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/322169.html

Терентьєва О. К. Зарубіжний досвід державного регулювання земельного оподаткування. URL: http://lib.uabs.edu.ua/library/P_Visnik/Numbers/2_7_2020/01_2.pdf.

The system of real estate taxation in Europe.Aratta-Ukraine (2020). Retrieved from: http://aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=3324 (in Ukrainian)

Zyma H.A., Yershova I. S. (2012) Improvement of Winter AG taxation of real estate on the basis of international experience .BusinessInform, 2012. № 6, p. 160. (in Ukrainian)

Podatok na nerukhomist v 2020 rotsi: skilky i za shcho dovedetsia platyty.(2020). Retrieved from: https://ukr.media/business/349593/ (in Ukrainian)

Podatky na nerukhomist ta zemliu u 2020 rotsi. Lysty shchastia» pryishly ne vsim. Shcho robyty? (2020) Retrieved from: https://zik.ua/news/2020/01/22/podatky_na_neruhomist_ta_zemlyu_u_2020_rotsi_lysty_shchastya_pryyshly_ne_vsim_1382109 (in Ukrainian)

Lutsyk A., Dmitrov I. (2009) Real estate tax - a test for democracy. Innovation policy. Vol. 3, pр. 130-135. (in Ukrainian)

Maystrenko A. (2019) Tax on real estate as an additional source of local revenues . Law of Ukraine, Vol. 10, pр. 119. (in Ukrainian)

Melk J. Tax on real estate in Ukraine (2020) Prospects implementation. Retrieved from: http://www.city-institute.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=&id=94%3A2010-07-28-13-53-18&Itemid=169 (in Ukrainian)

The official site of the State Fiscal Service of Ukraine (2020) World experience Taxation (experience of development and modernization services tax countries). Retrieved from: http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/bulgaria/ (in Ukrainian)

Tax Code of Ukraine: Approved by the Verkhovna Rada of Ukraine (2010) № 2755-VI dated 02 Dec. 2010. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua. (in Ukrainian)

The tax system: manual. guidances. For stud. HI. teach. Bookmark (2009). Ed. IO February. Retrieved from.: Center of educational literature, p. 188. (in Ukrainian)

Podatok na nerukhomist v 2020 rotsi. (2020) Retrieved from: http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/322169.html (in Ukrainian)

Terentyev A.K. (2020) Foreign experience of state regulation of land taxation. Retrieved from: http://lib.uabs.edu.ua/library/P_Visnik/Numbers/2_7_2020/01_22_.pdf. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 525
Завантажень PDF: 344
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Шепель, І. (2020). ОБЛІК ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 260-267. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/74
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ