ОБЛІКОВА СИСТЕМА ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

  • А.Ж. Сакун Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» http://orcid.org/0000-0002-0910-4055
Ключові слова: інформація, облікова система, господарська операція, збутова діяльність, первинний облік, документація

Анотація

У статті розглянуто значення облікового забезпечення в системі управління збутової діяльності підприємства та запропоновано підходи до його оцінки, адже чим краща якість бухгалтерської інформації, тим більша ймовірність успіху в бізнесі, і це значною мірою пов'язано з тим, що бухгалтерський облік можна розглядати як систему вимірювання інформації та систему зв'язку для обслуговування макро- та мікроекономічної діяльності підприємства. Результати проведених досліджень переконливо засвідчують, що правильність організації обліку процесу збуту є запорукою достовірності відображення облікової інформації у фінансовій звітності підприємства та безпомилкового визначення результативності діяльності суб'єктів господарювання.

Посилання

Бондар М.І. Концептуальні підходи щодо розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : КНЕУ, 2010. С. 21–24.

Бухгалтерський фінансовий облік: [підручник для вузів / За ред. Ф.Ф. Бутинця]. 7е вид., доп. і перероб. Житомир : ПП «Рута», 2006. 831 с.

Голов С. Ф. Управлінський облік : підручник. Київ. 2006. 704 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник. 5 те вид. допов. і перероб. Київ : Алерта, 2011. 976 с.

Шпилик С.В. Управління збутовою діяльністю підприємства. Галицький економічний вісник. 2012. № 4 (37). С. 88–95.

Bondar, M.I. (2010) “Kontseptualni pidkhody shchodo rozvytku bukhhalterskoho obliku v Ukraini“ [Conceptual approaches to the development of accounting in Ukraine]. Rol i mistse bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu v rozvytku ekonomichnoi nauky ta praktyky. Kyiv: KNEU, pp. 21-24. (in Ukrainian)

Butynets', F.F. (2006), Bukhhalters'kyj finansovyj oblik [Accounting financial accounting]. Zhytomyr: PP "Ruta". (in Ukrainian)

Holov, S. F. (2006), Upravlinskyi oblik [Management accounting]. Kyiv: Libra, 704 p. (in Ukrainian)

Tkachenko, N.M. (2011), Bukhhalters'kyj finansovyj oblik, opodatkuvannia i zvitnist' [Accounting financial accounting, taxation and reporting]. Kyiv: Alerta, 976 p. (in Ukrainian)

Shpylyk, S.V. (2012), "Management of sales activities of the enterprise", Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 4 (37), pp. 88–95. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 460
Завантажень PDF: 328
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Сакун, А. (2020). ОБЛІКОВА СИСТЕМА ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 248-252. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/72
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ