ОБЛІК ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

  • С.В. Коваль Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: підприємства, облік, товарні операції, програмні продукти, автоматизовані системи, аграрні удосконалення

Анотація

У роботі розглянуто особливості обліку товарних запасів аграрних підприємств. Насамперед, йдеться про значну їх частку у структурі облікової роботи. Тому велике значення має оптимізація обліку шляхом використання автоматизованих систем обліку та відповідних програмних продуктів. Серед пропонованих заходів особлива увага приділена групуванню первинних облікових документів. Також велике значення має визначення змісту програми 1С:Підприємство, 1С:Бухгалтерія. Визначені переваги залучення вказаного й інших програмних продуктів навіть як основи створення прогностичного обліку на підприємствах.

Посилання

Моссаковський В.Б. Парадокси бухгалтерського обліку в Україні. Бухгалтерський облік і аудит. 2011. № 9. С. 30-35.

Голов С.Ф. МСФЗ у Закон. Бухгалтерський облік і аудит. 2011. № 9.С. 3-9.

Садовська І. Б. Бухгалтерський облік: навч. посіб. для вищої школ. К.: Центр учбової літератури, 2013. 688 с.

Копійка О.В. Особливості формування облікової політики сільськогосподарських підприємств. Держава та регіони. 2007. № 3. С. 113-115.

Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко [та ін.]; за ред. М.Ф. Огійчука. Вид. 4-те, перероб. і доповн. К. : Алерта, 2007. 984 с.

Особливості бухгалтерського обліку в сільському господарстві :навч. посіб. / за заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. І.В. Замули. Житомир: ЖДТУ, 2013. 412 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: підручник. 6-те вид. допов. і перероб. К.: Алерта, 2013. 982 с.

Блакита Г.В., Ромашевська Н.О. Бухгалтерський облік: практикум: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2010. 152 с.

Кулинич М.Б., Сорока С.В. Особливості інформаційного забезпечення системи управління витратами підприємства. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2010. № 4. С. 98-103.

Mossakovskyy, V.B. (2011), Paradoksy bukhhalterskoho obliku v Ukrayini [Paradoxes of accounting in Ukraine]. Bukhhalterskyy oblik i audyt, 9, 30-35. (in Ukrainian)

Holov, S.F. (2011), MSFZ u Zakoni [IFRS in the Law]. Bukhhalterskyy oblik i audyt, 9, 3-9. (in Ukrainian)

Sadovska, I. B. (2013), Bukhhalterskyy oblik [Accounting]. Kyyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. (in Ukrainian)

Kopiyka, O.V. (2007), Osoblyvosti formuvannya oblikovoyi polityky silskohospodarskykh pidpryyemstv [Peculiarities of formation of accounting policy of agricultural enterprises]. Derzhava ta rehiony, 3, 113-115. (in Ukrainian)

Ohiychuk, M.F., Plaksiyenko, V.YA. & Panchenko, L.H. (2007), Bukhhalterskyy oblik na silskohospodarskykh pidpryyemstvakh [Accounting in agricultural enterprises]. Kyyiv: Alerta. (in Ukrainian)

Butyntsya, F.F. & Zamuly, I.V. (2013), Osoblyvosti bukhhalterskoho obliku v silskomu hospodarstvi [Features of accounting in agriculture]. Zhytomyr: ZHDTU. (in Ukrainian)

Tkachenko, N.M. (2013), Bukhhalterskyy (finansovyy) oblik, opodatkuvannya i zvitnist [Accounting (financial) accounting, taxation and reporting]. Kyyiv: Alerta. (in Ukrainian)

Blakyta, H.V. & Romashevska, N.O. (2010). Bukhhalterskyy oblik: praktykum [Accounting: Practicum]. Kyyiv: TSUL. (in Ukrainian)

Kulynych, M.B. & Soroka, S.V. (2010), Osoblyvosti informatsiynoho zabezpechennya systemy upravlinnya vytratamy pidpryyemstva [Features of information support of the enterprise cost management system]. Naukovyy visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky, 4, 98-103. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 406
Завантажень PDF: 340
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Коваль, С. (2020). ОБЛІК ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 241-247. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/71
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ