МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Н.С. Танклевська Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0003-2906-4051
  • О.О. Синенко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: фінансовий механізм, зарубіжний досвід, держава, державний вплив, державне регулювання, ціна, ціноутворення

Анотація

У статті узагальнено та систематизовано досвід провідних країн світу у формуванні та посиленню фінансового механізму діяльності аграрних підприємств. З’ясовано, що на ефективність фінансового механізму аграрних суб’єктів господарювання має значний вплив державне втручання в частині підтримки сільського господарства через дотації, регулювання цін, застосування квот, кредитної й податкової політики тощо. Визначено типові та дієві інструменти впливу зарубіжних країн на фінансовий механізм, які було б доцільно адаптувати й застосовувати в практику функціонування аграрних підприємств.

Посилання

Майстро С.В. Сутність та напрями державного регулювання аграрного ринку в зарубіжних країнах. Державне управління: теорія та практика. 2006. № 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2006-1/txts/GALUZEVE/06msvrzk.pdf.

Танклевська Н.С. Удосконалення державної фінансової політики. Науково-теоретичний економічний журнал «Продуктивні сили України». 2009. №1 (005). С. 56-61.

Комарова І. В. Фінансові важелі державного регулювання аграрного сектору. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2013. № 1. С. 80-84. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vbumb_2013_1_19.pdf

Танклевська Н.С. Зарубіжний досвід фінансово-кредитного забезпечення розвитку аграрних підприємств. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2008. №1 (44). С.81-87.

Онегіна В.М. Державне регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників: монографія. В.М. Онегіна. К.: ННЦ ІАЕ. 2007

Михасюк І., Мельник А, Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки / За ред. І.Р. Михасюка; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка: Підручник. 2-ге вид. випр. і доповн. К.: Атіка; Ельга-Н, 2000. 592 с.

Танклевська Н.С. Основні підходи щодо удосконалення фінансової політики. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2009. № 16 (1). С. 40-44.

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. М.: Инфра-М, 1999. С. 195

Олена Олійник-Данн. Чи доступні кредити для фермерів у США? URL: https://nubip.edu.ua/node/35508

Танклевська Н.С. Сучасні тенденції розвитку кредитної політики в аграрній сфері економіки. Науковий вісник НУБіП. 2010. Вип. 145. С. 387-395.

Онегіна В. М., Шибаєва Н. В. Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 18-24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_1_4

Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств. Підручник. 2-ге вид., доп. і перероблене. К.: КНЕУ, 2002. 624 с.

Krugman P. Development, geography, and economic theory: Cambridge M.A.: MIT Press, 1995.

Корецький М.Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 260 с.

Школенко О.Б. Інструменти державної політики захисту економічних інтересів вітчизняних товаровиробників у зарубіжних країнах. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vbumb/2010_1/2.pdf

Maystro, S. (2006) Sutnistʹ ta napryamy derzhavnoho rehulyuvannya ahrarnoho rynku v zarubizhnykh krayinakh [Essence and directions of state regulation of the agrarian market in foreign countries]. Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka. № 1. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2006-1/txts/GALUZEVE/06msvrzk.pdf.

Tanklevsʹka N. (2009) Udoskonalennya derzhavnoyi finansovoyi polityky [Improvement of public financial policy]. Naukovo-teoretychnyy ekonomichnyy zhurnal «Produktyvni syly Ukrayiny». №1 (005). p. 56-61.

Komarova, I. (2013) Finansovi vazheli derzhavnoho rehulyuvannya ahrarnoho sektoru [Financial levers of state regulation of the agrarian sector]. Visnyk Berdyansʹkoho universytetu menedzhmentu i biznesu. № 1. p. 80-84. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vbumb_2013_1_19.pdf.

Tanklevsʹka N. (2008) Zarubizhnyy dosvid finansovo-kredytnoho zabezpechennya rozvytku ahrarnykh pidpryyemstv [Foreign experience of financial and credit support for the development of agricultural enterprises]. Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomorʺya. №1 (44). p. 81-87.

Onehina, V. (2007) Derzhavne rehulyuvannya tsin i dokhodiv silʹsʹkohospodarsʹkykh tovarovyrobnykiv [State regulation of prices and incomes of agricultural commodity producers]. Monohrafiya. Ed. V. Onehina. Kyiv: NNTS IAE.

Mykhasyuk, I., Melʹnyk, A, Krupka, M., Zaloha, Z. Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky [State regulation of economy]. Ed. I.R. Mykhasyuka; Lʹviv. nats. un-t im. I.Franka: Pidruchnyk. 2-he vyd. vypr. i dopovn. Kyiv: Atika; Elʹha-N, 2000. 592 p.

Tanklevsʹka N. (2009) Osnovni pidkhody shchodo udoskonalennya finansovoyi polityky [Basic approaches to improving financial policy]. Visnyk Lʹvivsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu. Ekonomika APK. № 16 (1). p. 40-44.

Sheremet, A., Sayfulin, R. Finansy predpriyatiy [Business Finance]. Moscov: Infra-M, 1999. p. 195 [in Russian].

Oliynyk-Dann, O. Chy dostupni kredyty dlya fermeriv u SSHA? Retrieved from: https://nubip.edu.ua/node/35508

Tanklevsʹka N. (2010) Suchasni tendentsiyi rozvytku kredytnoyi polityky v ahrarniy sferi ekonomiky [Current trends in credit policy development in the agricultural sector]. Naukovyy visnyk NUBiP. Vyp. 145. p. 387-395.

Onehina, V., Shybayeva, N. (2016) Instytutsiyna osnova ahrarnoyi polityky: ukrayinsʹki realiyi y dosvid SSHA ta YES [Institutional framework of agrarian policy: Ukrainian realities and experience of the USA and the EU]. Ekonomika APK. № 1. p. 18-24.

Andriychuk, V. (2002) Ekonomika ahrarnykh pidpryyemstv [Economics of agrarian enterprises]. Pidruchnyk. 2-he vyd., dop. i pereroblene. Kyiv: KNEU. 624 p.

Krugman, P. (1995) Development, geography, and economic theory: Cambridge M.A.: MIT Press. [in Englіsh].

Koretsʹkyy, M. (2002) Derzhavne rehulyuvannya ahrarnoyi sfery u rynkoviy ekonomitsi [State regulation of agrarian sphere in a market economy]. Monograph. Kyiv: Vyd-vo UADU, 260 p.

Shkolenko, O. Instrumenty derzhavnoyi polityky zakhystu ekonomichnykh interesiv vitchyznyanykh tovarovyrobnykiv u zarubizhnykh krayinakh [Instruments of the state policy of protecting the economic interests of domestic producers in foreign countries]. Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vbumb/2010_ 1/2.pdf

Переглядів статті: 412
Завантажень PDF: 302
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Танклевська, Н., & Синенко, О. (2020). МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 221-232. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/69
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ