РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ

  • С.В. Нікітенко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0002-8233-3065
Ключові слова: фізична культура і спорт, механізми державного управління

Анотація

На основі аналізу існуючих наукових підходів, у статті досліджується сутність механізмів державного управління фізичною культурою та спортом в Україні. Зокрема розглянуті актуальні наукові концепти до визначення поняття «фізична культура і спорт» та «механізм державного управління», «програмно-цільове управління», «програмно-цільовий метод управління», «програмно-цільовий принцип управління», «програмно-цільовий підхід». Як специфічний вид життєдіяльності управління покликане реалізуватися за допомогою здійснення послідовних управлінських дій, які класифікуються як «функції» управління. Стаття акцентує увагу на необхідності визначення сутності відносно нового специфічного механізму державного управліннґ, який виникає в результаті запровадження процесу децентралізації влади в Україні. На основі проведеного дослідження робляться висновки щодо розуміння сутності механізму державного управління фізичною культурою та спортом в Україні.

Посилання

Бурик З.М. Моніторинг у програмно-цільовому управлінні регіональним розвитком [Електронний ресурс]. Демократичне врядування. 2008. – №1. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/zmist.html. – Дата перегляду: 06.02.2020.

Вавренюк С.А. Механізми державного управління розвитком фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах України. Дис. к. іст. н. Харків, 2015. С. 202.

Гасюк І.Л. Програмно-цільовий підхід – наукова категорія теорії державного управління розвитком фізичної культури та спорту. Економіка та держава. 2011. № 4 – С. 126-128.

Гасюк І.Л. Програмно-цільовий підхід як механізм державного управління розвитком фізичної культури та спорту. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 5. С. 95-100.

Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю. Державне управління: Навчальний посібник. 2003. С.165-176.

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». Відомості Верховної Ради України. 2000. № 25.

Закон України «Про державні цільові програми». Відомості Верховної Ради України. 2004. № 25. С. 352-357.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/586-14. – Дата перегляду: 10.02.2020.

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/2850-15. – Дата перегляду: 10.02.2020.

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми з розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua./ua/npas/248719473. – Дата перегляду: 10.02.2020.

Кудлата К.В. Державне управління фізичною культурою та спортом на регіональному рівні: поняття та сутність. Інвестиції: практика та досвід. Державне управління. 2013. № 23. С. 127-135.

Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник, Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000.

Мозолев О.М. Управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту з польського досвіду. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki". Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. С. 178-182.

Никулина И.Е., Луков Д.В., Мозголин Б.С. Современные особенности программно-целевого управления организаций. Известия Томского политехнического университета. Социально-экономические и гуманитарные науки. 2006. Т. 309. № 3. С. 269-274.

Пархоменко-Куцевіл О. Принципи формування кадрової безпеки системи державного управління: теоретичні засади. Актуальні проблеми державного управління. Збірн. наук. праць. 2015. – Вип. 2 (62). – С. 17-20.

Указ Президента України №341/2001 Про концепцію державної регіональної політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://www.president.gov.ua/ru/documents/3412001-478. – Дата перегляду: 10.02.2020.

Burik Z.M. (2008). Monitoring at the program-controlled management of regional development/ [Moni`toring u programno-czi`l`ovomu upravli`nni` regi`onal`nim rozvitkom]. [Electronic resource]. Democratically relaxed. N 1. Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/zmist.html. Date I look: 06.02.2020.

Vavrenyuk S.A. (2015). Mechanisms of the sovereign management of the development of physical culture and sports among the main primary mortgages of Ukraine. [Mekhani`zmi derzhavnogo upravli`nnya rozvitkom fi`zichnoyi kul`turi i` sportu u vishhikh navchal`nikh zakladakh Ukrayini]. Dis. K. ist. n Kharkiv, S. 202.

Gasyuk I.L. (2011). Programming code - the science category of the theory of the sovereign control of the development of physical culture and sports. Economy and power. [Programno-czi`l`ovij pi`dkhi`d – naukova kategori`ya teori`yi derzhavnogo upravli`nnya rozvitkom fi`zichnoyi kul`turi ta sportu. Ekonomi`ka ta derzhava]. No. 4 - S.126-128.

Gasyuk I.L. (2011). Programming logic as the mechanism of the sovereign administration of the development of physical culture and sports. Investments: practice and additional. [Programno-czi`l`ovij pi`dkhi`d yak mekhani`zm derzhavnogo upravli`nnya rozvitkom fi`zichnoyi kul`turi ta sportu. I`nvesticzi`yi: praktika ta dosvi`d]. No 5. S. 95-100.

Melnik A.F., Obolensky O.Y., Vasina A.Y. (2003). State administration: Navalny postnik. [Derzhavne upravli`nnya: Navchal`nij posi`bnik]. S.165-176.

The Law of Ukraine “On the Power of Forecasting and Separation of the Program of Economic and Social Development of Ukraine”. Vidomostі Verkhovna For the sake of Ukraine. [Pro derzhavne prognozuvannya ta rozroblennya program ekonomi`chnogo i` soczi`al`nogo rozvitku Ukrayini]. 2000. Number 25.

Law of Ukraine “On State Power Programs”. Vidomostі Verkhovna For the sake of Ukraine. (2004). [Pro derzhavni` czi`l`ovi` programi]. 2004. No. 25. S. 352-357.

The Law of Ukraine “On Public Administeries”. [Pro mi`sczevi` derzhavni` admi`ni`straczi`yi]. [Electronic resource]. Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/go/586-14. Date I look: 10.02.2020.

The Law of Ukraine “On Stimulating Development of Regions”. [Pro stimulyuvannya rozvitku regi`oni`v]. [Electronic resource]. Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/go/2850-15. Date I look: 10.02.2020.

The concept of foreign government social programs for the development of physical culture and sports for (2012-2016). [Konczepczi`ya Zagal`noderzhavnoyi czi`l`ovoyi soczi`al`noyi programi z rozvitku fi`zichnoyi kul`turi i` sportu na 2012-2016 rr]. [Electronic resource]. - Access mode: http://www.kmu.gov.ua./ua/npas/248719473. Date I look: 10.02.2020.

Kudlata K.V. (2013). The state is controlling the physical culture and sports in the regional region: understanding that day. Investments: practice and additional. [Derzhavne upravli`nnya fi`zichnoyu kul`turoyu ta sportom na regi`onal`nomu ri`vni`: ponyattya ta sutni`st`. I`nvesticzi`yi: praktika ta dosvi`d]. State control. No. 23. S. 127-135.

Malinovsky V.Y. (2000). State Administration: Navalny Postnik, [Derzhavne upravli`nnya: Navchal`nij posi`bnik]. Lutsk: Ed.-view. vidd. “Vezha” Vol. holding un-tuim. Forests of Ukraine.

Mozolev O.M. (2016). Management of the development of education in the field of physical culture and sport from Polish leisure. [Upravli`nnya rozvitkom osvi`ti v sferi` fi`zichnoyi kul`turi i` sportu z pol`s`kogo dosvi`du]. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki". Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», S. 178-182.

Nikulina I.E., Lukov D.V., Mozgolin B.S. (2006). Modern features of program-targeted management of organizations. [Sovremenny`e osobennosti programmno-czelevogo upravleniya organizaczij]. News of Tomsk Polytechnic University. Socio-economic and human sciences. 2006.V. 309. No. 3. P. 269-274.

Parkhomenko-Kutsevіl O. (2015). The principles of the formulation of personnel support of the system of sovereign governance: theoretical ambush. [Princzipi formuvannya kadrovoyi bezpeki sistemi derzhavnogo upravli`nnya: teoretichni` zasadi]. Actual problems of the sovereign government. Zbirn. sciences. prats. - VIP. 2 (62). - S. 17-20.

Decree of the President of Ukraine No. 341/2001 on the concept of sovereign regional policy. [Pro konczepczi`yu derzhavnoyi regi`onal`noyi poli`tiki]. [Electronic resource]. - Access mode https://www.president.gov.ua/en/documents/3412001-478. Date I look: 10.02.2020.

Переглядів статті: 491
Завантажень PDF: 355
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Нікітенко, С. (2020). РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 194-203. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/66
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА