ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Д.В. Ковальов Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0002-3672-7063
Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, постіндустріальна економіка, трансформація структури зайнятості

Анотація

В статті систематизовано сучасні негативні тенденції формування та розвитку ринку праці. Надано характеристику рівня зайнятості та економічної активності населення з розподілом за видами економічної діяльності, за статтю та місцем проживання, віковими групами, за освітою, а також проаналізовано попит та пропозицію робочої сили за професійними групами у 2014–2018 рр. На основі проведеної оцінки встановлено, що проблемою у Херсонській області залишається значний професійно-кваліфікаційний дисбаланс на ринку праці. Проведені дослідження довели, що основними причинами такого дисбалансу є структурні диспропорції в національній економіці, зміни статево-вікової структури населення, відсутність механізму забезпечення наступності поколінь за окремими професіями. Спостерігається досить низький рівень зайнятості сфер обслуговування самої людини.

Посилання

Онікієнко В.В. Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи: монографія / В.В. Онікієнко, Л.М. Ємельяненко, Л.Г. Ткаченко. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – 286 с.

Маршавін Ю. М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу: монографія / Ю. М. Маршавін. – К.: Альтерпрес, 2011. – 396 с.

Чернявська Ю. Б. Економічні важелі механізму державного регулювання ринку праці в Україні / Ю. Б. Чернявська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №8 (75). – С. 104-105.

Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання: аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, К. А. Кононенко, В. М. Яблонський та інш.; за заг. Ред. Я. А. Жаліла. – К.: НІСД, 2014. – 132 с.

Статистичний щорічник Херсонської області за 2017 рік / За ред. В.А. Вознюка. – Херсон: Головне управління статистики у Херсонській області. 2018. – 452 с.

Сергій О. Гендерний аспект ринку праці України / О. Сергій, А. Рандіна // Управління трудовими ресурсами. – 2010. – №5. – С. 35–36.

Близнюк В.В. Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання. Український соціум. 2016. 3(58). С. 58–71.

Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В. Гейця та ін.; НАН України. Київ, 2015. 336 с.

Onikiinko, V.V. Yemelianenko, L.M. and Tkachenko, L.H. (2007), Rozvytok rynku pratsi Ukrainy: tendentsii ta perspektyvy Development of the Ukrainian labor market: trends and prospects, RVPS Ukrainy NAN Ukrainy, Kyiv, p. 286.

Marshavin, Yu. M. (2011), Rehuliuvannia rynku pratsi Ukrainy: teoriia I praktyka systemnoho pidkhodu Development of the Ukrainian labor market: trends and prospects, Alterpres, Kyiv, p. 286.

Cherniavska, Yu. B. (2007), “Economic levers of the mechanism of state regulation of the labor market in Ukraine”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 8 (75), pp. 104–105.

Zhalilo, Ya. A. and others (2014), Systemna kryza v Ukraini: peredumovy, ryzyky, shliakhy podolannia Systemic crisis in Ukraine: preconditions, risk, ways of overcoming, NISD, Kyiv, p. 132.

Vozniuk, V.A. (2017), Statystychnyj schorichnyk Khersons'koi oblasti za 2017 rik Statistikal Yearbook of Kherson Oblast for 2017, Holovne upravlinnia statystyky u Khersons'kij oblasti, Kherson.

Serhii, O. and Randina, A. (2010), “Gender aspect of the labor market of Ukraine”, Upravlinnia trudovymy resursamy, vol. 5, pp. 35–36.

Blizniuk, V.V. (2016), “Labor market of Ukraine: historical challenges and new tasks “. Ukrains'kiy sotsium, 3(58), pp. 58–71.

Geits, V. (2015), “ Innovative Ukraine 2020: national report”. NAN, Kyiv.

Переглядів статті: 462
Завантажень PDF: 359
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Ковальов, Д. (2020). ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 159-167. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/61
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА