ПРОБЛЕМА ДИСКОНТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ ПІДГОТОВКИ ТА ПРЕЗЕНТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ключові слова: фінансові ресурси, дисконтування, теперішня вартість, відсоткова ставка, фінансова звітність

Анотація

У статті розглянуто механізм дисконтування як невід’ємну передумову складання якісної фінансової звітності згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності. Якісна фінансова звітність необхідна для прийняття ефективних економічних рішень усіма суб’єктами, залученими до господарської діяльності. Дисконтування, як механізм приведення майбутньої вартості грошових потоків до теперішньої, тривалий час розглядався як чужий для вітчизняної практики та всіляко ігнорувався фахівцями. Дане дослідження доводить, що дисконтування є простим та корисним інструментом для складання доречної та правдивої фінансової звітності. В кінцевому випадку це веде до підвищення ефективності ринків капіталу та фінансових ринків, що реалізуються у довгостроковому економічному зростанні країни.

Посилання

Карпунь Н.І. Концепція вартості грошей у часі інвестиційних рішень. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. № 21(2). С. 201–207.

Міністерство фінансів України. Переклад міжнародних стандартів фінансової звітності 2022 року та Концептуальної основи фінансової звітності. 2023. URL: https://mof.gov.ua/uk/translation_of_international_financial_reporting_standards_2022_updated-576

Овчаренко В. Основні принципи, методика та проблеми складання консолідованої фінансової звітності за МСФЗ. Вісник МСФЗ. 2015. № 17. URL: https://product.ligazakon.ua/osnovni-principi-metodika-ta-problemi-skladannya-konsolidovano%D1%97-finansovo%D1%97-zvitnosti-za-msfz/

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Концептуальна основа фінансової звітності. 2018. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2019_RB_ConceptualFramework_ukr_AH.pdf

Міжнародний стандарт фінансової звітності 9. Фінансові інструменти. 2023. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IFRS_09_ukr_2022.pdf

Харламова, О.В. 10 правил дисконтування: шпаргалка для бухгалтера. 2022. URL: https://amsfo.com.ua/10-pravyl-dyskontuvannia/

Шепелюк В.А. Дисконтування як фінансовий інструмент вартісної оцінки об'єктів обліку: проблеми реалізації в умовах МСФЗ. Вчені записки Університету "КРОК". 2019. № 2(54). С. 80–84.

Колпакова Ю. Бухгалтерські зміни з 10.08.2022 року. 2022. URL: https://audit-invest.com.ua/articles/blog/buhgalterski-zminy-z-10-08-2022-roku

Karpun N. I. (2011) The concept of time value of money in the period of investment decisions. Scientific journal of NFTU of Ukraine, no. 21 (2), pp. 201–207.

Ministry of Finance of Ukraine (2023) Translation of international financial reporting standards and Conceptual framework of financial reporting as of 2022. Available at: https://mof.gov.ua/uk/translation_of_international_financial_reporting_standards_2022_updated-576

Ovacharenko B. (2015) The main principles, methodology and problems of preparation of consolidated financial statements according to IFRS. Journal of IFRS, no. 17. Available at: https://product.ligazakon.ua/osnovni-principi-metodika-ta-problemi-skladannya-konsolidovano%D1%97-finansovo%D1%97-zvitnosti-za-msfz/

International Accounting Standards Board (2018) Conceptual framework of financial reporting. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/2019_RB_ConceptualFramework_ukr_AH.pdf

IASB (2023) IFRS 9. Financial instruments. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/IFRS_09_ukr_2022.pdf

Kharlamova O. V. (2022) 10 rules of discounting: hint for accountants. Available at: https://amsfo.com.ua/10-pravyl-dyskontuvannia/

Shepeluk V. A. (2019) Discounting as finance instrument of measurement of accounting subjects: the problems of realization in the conditions of IFRS. Scientific notes of University “Krok”, no. 2 (54), pp. 80–84

Kolpakova Y. (2022) The accounting changes since 10 August 2022. Available at: https://audit-invest.com.ua/articles/blog/buhgalterski-zminy-z-10-08-2022-roku

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Липко, Н. (2023). ПРОБЛЕМА ДИСКОНТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ ПІДГОТОВКИ ТА ПРЕЗЕНТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 224-230. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.25