ПОДАТКОВА ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІСКАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  • Н.В. Гавриленко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Ключові слова: податки, податкова логістика, податковий менеджмент, бюджет, податковедення, податкове право, бюджетний устрій, податкові потоки

Анотація

В статті розглянуто роль податкової логістики в системі управління податковими відносинами. Розширено межі традиційного розуміння податкової логістики, яка застосовується на мікрорівні. Податкову логістику визначено як діяльність, яка полягає в здійсненні управління податковими ресурсами держави відповідно до державного і бюджетного устрою. Реалізація фіскальної логістики здійснюється в системі фіскального менеджменту держави. На прикладі ієрархії управління податковими відносинами показано формування податкової логістики з мікрорівня до рівня філософського осмислення значущості податків у сучасному суспільстві. Сфера її впливу може охоплювати як всю систему обігу податків, так і безпосередньо, регіональний рівень, на якому ефективність її використання буде значно вищою, а це суттєвим чином підвисить мультиплікаційний ефект, який сприятиме підвищенню конкурентоздатності регіонів.

Посилання

Іванов Ю.Б. & Бережна Ю.В. Налоговая безопасность сущность и условия обеспечения. Экономика развития. 2010. № 2-54. С. 9–11.

Крисоватий А.І., Василевська Г.В. Новітня парадигма преференційного оподаткування : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 260 с.

Гавриленко Н.В. Податкова система : навч. Посіб. Львів : Новий Світ-2000, 2007. 328 с.

Гавриленко Н.В. Аналіз впливу податкового клімату на підприємницьку активність суб'єктів малого та середнього бізнесу. Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект. Колективна монографія. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. Кафедра обліку і аудиту. Том 1. 2013. Дніпропетровськ : «Герда». С. 346–356.

Havrilenko N., Hryshchenko O., Kozitska N. Вплив цифрових трансформацій на зміст фіскального адміністрування. Economy and Society. 2022. № 41. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1568

Дубовик О., Гавриленко Н. Доцільність стимулювання малого та середнього бізнесу. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 1. С. 15–17.

Enss, P. Tax Competition and Equalization with Asymmetric Regions. URL: http://libra.msra.cn/Publication/5646995/tax-competition-and-equalization-withasymmetric-regions

Гришина Л.О., Гавриленко Н.В., Гришина Н.В. Оцінка податкової ефективності програм підтримки малого і середнього бізнесу. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2014. Вип. 25. С. 193–198.

Havrilenko N., Hryshchenko O., Kozitska N. Вплив цифрових трансформацій на зміст фіскального адміністрування. Economy and Society. 2022. №. 41. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1568

Богдан Т. Фінансово-економічні наслідки війни. URL: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/550614_finansovoekonomichni_naslidki.html#:~:text=Експерти%20Світового%20банку%20і%20Єврокомісії,доларів

Іvanov Yu. B. & Berezhna Yu. V. (2010) Nalogovaya bezopasnost: sushchnost i usloviya obespecheniya [Tax security: essence and conditions of security]. Development economics, vol. (2-54), pp. 9–11. (in Ukrainian)

Krysovatyi A. I. (2013) Novitnia paradyhma preferentsijnoho opodatkuvannia [The latest paradigm of preferential tax]. Kyiv: Tsentr ushbovoi literatury. (in Ukrainian)

Havrylenko N. (2007) Podatkova systema: navch. posib [Tax system: textbook]. Lviv: Novyi Svit-2000. (in Ukrainian)

Havrylenko N. V. (Eds.) (2013) Analiz vplyvu podatkovoho klimatu na pidpryiemnytsku aktyvnist subiektiv maloho ta serednoho biznesu [Analysing the impact of the tax climate on the entrepreneurial activity of small and medium-sized businesses]. Suchasnyi bukhhalterskyi oblik, analiz i audyt: haluzevyi aspect : kolektyvna monohrafiia. Vol. 1, pp. 346–356. (in Ukrainian)

Havrilenko N., Hryshchenko O., Kozitska N. (2022) Vplyv tsyfrovykh transformatsii na zmist fiskalnoho administruvannia [The influence of digital transformations on the content of fiscal administration]. Economy and Society, no. 41. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1568 (in Ukrainian)

Dubovyk O., Havrylenko, N. (2013) Dotsilnist stymuliuvannia maloho ta erednoho biznesu [Expediency of stimulating small and medium business]. Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 1, pp. 15–17 (in Ukrainian)

Enss P. Tax Competition and Equalization with Asymmetric Regions. Available at: http://libra.msra.cn/Publication/5646995/tax-competition-and-equalization-withasymmetric-regions

Hryshyna L. O., Havrylenko N. V., Hryshyna N. V. (2014) Otsinka podatkovoi efektyvnosti prohram pidtrymky maloho i serednoho biznesu. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 25, pp. 193–198. (in Ukrainian)

Havrilenko N., Hryshchenko O., Kozitska N. (2022). Vplyv tsyfrovykh transformatsii na zmist fiskalnoho administruvannia [The influence of digital transformations on the content of fiscal administration]. Economy and Society, no. 41. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1568 (in Ukrainian)

Bohdan T. Finansovo-ekonomichni naslidky viiny. Available at: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/550614_finansovoekonomichni_naslidki.html#:~:text=Експерти%20Світового%20банку%20і%20Єврокомісії,доларів

Переглядів статті: 27
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Гавриленко, Н. (2023). ПОДАТКОВА ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІСКАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 218-223. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.24