УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА НАВЧАННЯ ЯКІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК КЛЮЧОВІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ

Ключові слова: управління персоналом, навчання, якість, туризм, формування якості послуг, туристичне підприємство

Анотація

Роль управління персоналом та його навчання як ключових складових у формуванні якості обслуговування в сфері туризму важко переоцінити. Зосереджуючись на взаємодії між управлінням персоналом і якісним обслуговуванням, у статті аналізуються стратегії та методи управління персоналом, спрямовані на підвищення рівня обслуговування та задоволення клієнтів. Велика увага приділяється процесам навчання, їх ролі у підготовці персоналу до роботи у туристичної галузі. У статті ретельно проаналізовано аспекти управління якістю в туристичних підприємствах, визначено їх особливості та ключові характеристики. Охарактеризовано сутність поняття «якість» та розглянуто різноманітні її види. Виходячи з цього, туристичні підприємства визнано не лише як надавачі послуг, але і як творці продукції, яка повинна ідеально відповідати попиту споживача.

Посилання

Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг: yавчальний посібник. Рекомендовано МОНУ. Київ : Знання, 2011. 351с.

Клімова А.М. Професійна компетентність персоналу як складова успіху туристичного підприємства. Агросвіт. 2020. № 11. С. 115–120.

Бігдан М.Г., Карлик Ю.Ю. Пряма залежність якості туристичних послуг від ефективного управління персоналом. Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. 2012. № 2. С. 6.

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015. IDT) Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.

Пилипенко Г.М., Смєсова В.Л., Безугла Л.С., Бондаренко Л.А. Теоретико-методологічні аспекти визначення якості послуг у туристичному бізнесі. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2023. № 1(81). С. 150–156.

Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 № 324/95-ВР. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1995_09_15/Z950324.html

Александрова С.А. Детермінанти розвитку туризму : колективна монографія. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 159 с.

Третьяк О.П. Сучасні персонал-технології у системі управління персоналом на підприємстві. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.4. С. 389–397.

Кустріч Л.О., Кустріч В.І. Інновації в системі управління персоналом. Економіка та держава. 2022. № 4. С. 34–38

Волянська-Савчук Л.В. Використання сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій в розвитку корпоративної культури на підприємстві. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2018. № 2 (45). С. 189–196.

Kudla N. (2011) Marketynh turystychnykh posluh: navchalnyi posibnyk. K: Znannia. (in Ukrainian)

Klimova A. (2020) Profesiina kompetentnist personalu yak skladova uspikhu turystychnoho pidpryiemstva. Ahrosvit, no. 11, pp. 115–120. (in Ukrainian)

Bihran M., Karlyk Yu. (2012) Pryama zalezhnist yakosti turystychnykh posluh vid efektyvnoho upravlinnia personalom. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia: Ekonomichni nauky, no. 2, p. 6. (in Ukrainian)

DSTU ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015. IDT) Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv [Quality management systems. Basic provisions and glossary of terms]. (in Ukrainian).

Pylypenko H. M., Smesova V. L., Bezuhla L. S., Bondarenko L. A. (2023) Teoretyko-metodolohichni aspekty vyznachennia yakosti posluh u turystychnomu biznesi. Ekonomichnyi visnyk Dniprovskoi politekhniky, no. 1(81), pp. 150–156. (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro turizm» vid 15.09.1995 No. 324/95-VR. Avaolable at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1995_09_15/Z950324.html (in Ukrainian)

Oliksandrova S. A. (2018) Determinanty rozvytku turyzmu: kolektyvna monohrafiia. Kharkiv : KhNUMH im. O.M. Beketova. (in Ukrainian)

Tretiak O. P. (2014) Suchasni personal-tekhnolohii u systemi upravlinnia personalom na pidpryiemstvi. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, is. 24.4, pp. 389–397. (in Ukrainian)

Kustrich L. O., Kustrich V. I. (2022) Innovatsii v systemi upravlinnia personalom. Ekonomika ta derzhava, no. 4, pp. 34–38. (in Ukrainian)

Volianska-Savchuk L. V. (2018) Vykorystannia suchasnykh kompiuternykh ta informatsiinykh tekhnolohii v rozvytku korporatyvnoi kultury na pidpryiemstvi. Naukovo-vyrobnychiy zhurnal «Biznes-navihator», no. 2 (45), pp. 189–196. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 31
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Юрченко, С. (2023). УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА НАВЧАННЯ ЯКІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК КЛЮЧОВІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 170-175. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.19
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ