СТІЙКІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Т.О Макух ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Рівненський інститут» https://orcid.org/0000-0002-7120-7231
  • Л.П. Коробович ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» https://orcid.org/0000-0002-7327-2678
  • В.М. Рубан ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Рівненський інститут»
Ключові слова: сталий розвиток, забезпечення сталого розвитку, стійкість, стійкість підприємства, фактори стійкості підприємства

Анотація

Практичне значення сталого розвитку системи виражається в тому, що учасники господарського процесу отримують час і можливість для розроблення ефективної програми дій. Стійкість підприємства передбачає такий потенціал, який дає можливість отримувати гарантований прибуток, що дає змогу виконувати соціальні зобов'язання по відношенню до співробітників, модернізувати матеріально-технічну базу й адекватно реагувати на зміни ситуації на ринку. Формування і підтримка ключових факторів стійкості функціонування підприємства запропоновано розглянути як один із механізмів забезпечення сталого розвитку підприємства. Для цього досліджено сутність стійкості та вплив показників стійкості підприємства на його розвиток. Сталий розвиток підприємства як системи можливий за умови узгодженої роботи його складових елементів. У разі позапланових змін ключових показників у процесі функціонування підприємства може статися втрата його стійкості. Якщо процес торкнеться більшої частини підприємств, то це загрожує несприятливими наслідками для соціально-економічної ситуації в регіонах і країні загалом, адже ефективна і стабільна робота - найважливіша складова сталого економічного розвитку.

Посилання

Дейлі Г.Е. Сталий розвиток: визначення, принципи, політики. Науковий вісник. 2005. № 15.6. С. 27–39.

Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку / пер. з англ.: Інститут сталого розвитку. Київ : Інтелсфера, 2002. 312 с.

Гросул В.А., Мамаєва Г.С. Теоретичні підходи щодо визначення сутності стійкого розвитку підприємства. Сталий розвиток економіки. 2012. № 7. С. 104–107.

Герега О.В. Економічна стійкість підприємства та шляхи її реалізації. Інноваційна економіка. 2013. Вип. 5 (43). С. 57-59.

Степаненко А.В., Дронова О.Л., Кононенко О.Ю. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчально-методичний посібник. Київ : ДП «Прінт сервіс», 2016. 109 с.

Dejli G. E. (2005) Sustainable development: definitions, principles, policies. Science journal, no. 15.6, pp. 27–39.

Daly H. E. (2002) Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development. Kyiv: Intelsfera, p. 312.

Gerega O. V. (2013) Economic sustainability of the enterprise and ways of its implementation. Innovation Economy, no. 5, pp. 57–59.

Hrosul V. A. and Mamaieva H. S. (2012) Theoretical approaches to the definition of the essence of sustainable development of the enterprise. Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 7, pp. 104–107.

Stepanenko, A. V., and O. L. Dronova. Kononenko O.U. (2016).Current problems of sustainable development: educational and methodological manual. Kyiv: SE "Print Service", 109 p.

Переглядів статті: 25
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Макух, Т., Коробович, Л., & Рубан, В. (2023). СТІЙКІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 122-127. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.13
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ