МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТВОРЕННЯ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ РІТЕЙЛУ ЗА УМОВ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

  • С.Ю. Боліла Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон – Кропивницький https://orcid.org/0000-0002-9689-6774
Ключові слова: сфера рітейлу, маркетинг, інструменти маркетингу, процес управління маркетингом, цифрові засоби маркетингу

Анотація

У статті обґрунтовано важливість маркетингового підходу до побудови успішної моделі бізнесу підприємства сфері торгівлі в нестабільних умовах. На прикладі провідного гравця вітчизняної сфери рітейлу розглянуто процес здійснення його торгівельної діяльності з метою досягнення конкурентних переваг. Розкрито основні маркетингові інструменти, на які спирається підприємство та які надають можливість впливати на лояльність споживачів та забезпечувати стійкість рітейлора щодо реальних та потенційних конкурентних загроз в умовах клієнтоірєнтованої економіки. Наголошено на необхідності комплексного управління маркетинговою діяльністю торговельного підприємства шляхом впровадження цифрових засобів маркетингу для підвищення ступеню налагодження, автоматизації бізнес - процесів, їх швидкодії та забезпечення побудови довготривалих відносин з клієнтами на принципах взаємодії та партнерства. Зазначено важливість інтегрованих СМR-систем для створення та ефективного функціонування баз клієнтів в напрямку підвищення прихильності покупців до рітейлера.

Посилання

Бойчук І.В., Спрямованість діяльності підприємств на маркетингову концепцію. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2021. № 64. С. 103–107.

Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Дж. Основи маркетингу / пер. с англ. .Київ : Діалектіка-Вільямс, 2020. 880 с.

Kotler F., Iwan S. and Hermawan K. Marketing 5,0. Technology for humanity. Copyrigt. John Wiley& Sons, Inc., 2021

Савіна С.С. Тенденції розвитку сучасних концепцій маркетингу. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6393 (дата звернення: 22.05.2023).

Дайновський Ю.А. Актуальні проблеми теорії і практики вітчизняного маркетингу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 215–218.

Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст / за заг. ред. д.е.н., проф. Н. В. Карпенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 252 с.

Миколайчук І.П., Силкіна Ю.О. Сучасні тренди розвитку мережевого ритейлу в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2019. Вип. 57. С. 39–46.

Шиндировський І.М. Торговельне підприємництво та особливості його сучасного стану. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2022. № 70. С. 76–82.

Боліла С.Ю. Маркетингові аспекти діяльності підприємства сфери рітейлу в сучасних реаліях. Таврійський науковий вісник. 2023. № 16. C. 100–107. URL: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/366/345

Офіційний сайт мережі магазинів «Червоний маркет». URL: https://chervonyi.com.ua/

Кращі компанії 2021 року. URL: https://rau.ua/novyni/rau-awards-2021-krashhi/

Boychuk I. V. (2021) Orientation of enterprises activities on the marketing concept [Orientation of the activities of enterprises on the marketing concept]. Herald of Lviv University of Trade and Economics. Economic Sciences, no. 64, рр. 103–107. (in Ukrainian)

Kotler F., Armstronh H., Vonh V. and Sonders Dzh. (2020) Osnovy marketynha [Basics of marketing] / per. s anhl. Kyiv: Dyalektyka-Vyliams, 880 p. (in Ukrainian)

Kotler F., Iwan S. and Hermawan K. (2021) Marketing 5,0. Technology for humanity. Copyrigt. John Wiley& Sons, Inc. (in English)

Savina S. S. Tendentsii rozvytku suchasnykh kontseptsij marketynhu [Trends in the development of modern marketing concepts]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6393 (in Ukrainian) (accessed November 22, 2023).

Dajnovskyj Yu. A. (2016) Aktualni problemy teorii i praktyky vitchyznianoho marketynhu [Actual problems of the theory and practice of domestic marketing]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 1, рр. 215–218. (in Ukrainian)

Karpenko N. V. (2016) Marketynhova diialnist pidpryiemstv: suchasnyj zmist [Marketing activities of enterprises: modern content]. Kyiv: TsUL, 252 р. (in Ukrainian)

Mykolaichuk I. P. and Silkina Yu. O. (2019) Suchasni trendy rozvytku merezhevoho ryteilu v Ukraini [Modern trends of network retail development in Ukraine]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 57, pp. 39–46. (in Ukrainian)

Shindyrovsky I. M. (2022) Torhovelne pidpryiemnytstvo ta osoblyvosti ioho suchasnoho stanu [Commercial entrepreneurship and features of its current state]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 70, pp. 76–82. (in Ukrainian)

Bolila S. Yu. (2023) Marketynhovi aspekty diialnosti pidpryiemstva sfery riteilu v suchasnykh realiiakh [Marketing aspects of retail business activity in modern realities]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia Ekonomika, vol. 16, pp. 100–107. Available at: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/366/345 (in Ukrainian) (accessed November 20, 2023).

Ofitsiinyi sait “Chervonyi market” [Official website of "Red Market"]. Аvailable at: https://chervonyi.com.ua/ (in Ukrainian) (accessed November 18, 2023).

Krashchi kompanii 2021 roku [The best companies of 2021]. Аvailable at: https://rau.ua/novyni/rau-awards-2021-krashhi/ (in Ukrainian) (accessed November 18, 2023).

Переглядів статті: 34
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Боліла, С. (2023). МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТВОРЕННЯ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ РІТЕЙЛУ ЗА УМОВ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА . Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 62-73. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.6
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ