ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, економічна стійкість, оцінка рівня економічної безпеки, конкурентоспроможність, світові індекси

Анотація

В статті проаналізовано вітчизняний досвід розрахунку рівня економічної безпеки, узагальнено та досліджено світову практику. Особлива увага автора спрямована на питання вивчення, аналізу світових методик, дослідженню їх переваг і недоліків. Метою статті є вивчення світового досвіду оцінки рівня економічної безпеки задля можливості аналізу та прогнозування важливих для України макроекономічних показників, підтримання належного рівня економічної безпеки. Доведено, що при оцінці рівня економічної безпеки держави доцільно застосовувати комплексний підхід: враховувати національний індекс економічної безпеки та індекси світових рейтингів. Це, в свою чергу, дозволить отримати достовірну і об’єктивну оцінку рейтингу країни в світовому вимірі, захистити національні інтереси, підтримати сталий економічний розвиток та конкурентоспроможність країни на світовій арені, підсилити економічну безпеку та економічну стійкість держави.

Посилання

Варналій З.С., Буркальцева Д.Д., Саєнко О.С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення. Київ : Знання України, 2011. 299 с.

Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку. Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. Київ, 2008. 48 с.

Геєць В.М. Концепція економічної безпеки України. Ін-т екон. прогнозування. Київ : Логос, 1999.

Жаліло Я.А. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. Київ : Сатсанга, 2001. 224 с.

Кизим М.О., Іванов Ю.Б., Губарєва І.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського Союзу. Фінанси України. 2018. № 4. С. 7–18.

Мартинюк В.П. Методичні підходи до розрахунку інтегрального показника економічної безпеки держави. Соціально-економічні проблеми і держава. 2014. Вип. 1 (10). С. 277–286. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14mvpebp.pdf

Харазішвілі Ю.М., Дронь Є.В. Прогнозування індикаторів, порогових значень та рівня економічної безпеки України у середньостроковій перспективі; аналіт. доп. Київ : НІСД, 2014. 117 с.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 р. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text.

Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року: Указ Президента України від 11 серпня 2021 р. № 347/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0048525-21#Text.

Hacker J.S., Huber Gr., Rehm Ph., Schlesinger M., Valletta R. The Economic Security Index (ESI). A New Measure of the Economic Security of American Workers and their Families. URL:: http://economicsecurityindex.org/assets/48pgplusCov_revised%20Aug%204.pdf

Кошиков Д.О. Зарубіжний досвід оцінювання економічної безпеки: основні підходи та можливості для України. Право і безпека. 2020. № 2 (77).

Волоснікова Н., Климова С., Губанова Н., Косич М., Яцина В. Напрями розвитку конкурентоспроможності України в умовах глобалізації. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2022. Том 4 (45).

Дернова І.А., Боровик Т.М., Кравченко Л.В. Глобальний вимір конкурентоспроможності України. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 42. С. 29–34.

The Global Competitiveness Report. URL: https://fdlx.com/politic/mir/100985-rejting-konkurentosposobnosti-ekonomik-stran-mira-2017-2018.html

Медіатека. URL : https://www.dw.com/uk https://www.dw.com/uk

Україна в рейтингу світового банку легкості ведення бізнесу URL : http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu

Індекс інвестиційної привабливості України тримається в нейтральній площині URL : https://finpost.com.ua/news/9159

Україна в Індексі економічної свободи-2017 додала 1,3 бала, але опустилася на 166-те місце. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/general/403745.html

The Global Innovation Index 2021. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf.

South Korea Leads World in Innovation as U.S. Exits Top Ten. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-03/south-korea-leads-world-in-innovation-u-s-drops-out-of-top-10

European Innovation Scoreboard 2021. URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45973

The Global Talent Competitiveness Index 2021 URL: https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/fr/gtci/GTCI-2021-Report.pdf

Global Talent Competitiveness Index 2019 URL: https://gtcistudy.com

Світовий економічний форум. URL : https://www.weforum.org

Інститут розвитку менеджменту URL: https://www.imd.org/research-knowledge/competitiveness/

The Global Competitiveness Index. The Global Competitiveness Report 2017-2018. 2018. URL: https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf

The Global Competitiveness Report Special edition 2020. How Countries are Performing on the Road to Recovery. 2020. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf?fbclid=IwAR0wqSch5BPNbnjswuyJTPgdsu_PE7MZyIpl0O9G1BUgn0d3VHtW UCUOu0Q

International Institute for Management Development. All criteria list. 2022. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release2022/all_criteria_list_wcy_2022.pdf

IMD World Competitiveness Center, (2021). IMD World Competitiveness ranking 2021. Country Profile: Ukraine. URL: https://wwwcontent.imd.org/globalassets/wcc/docs/wco/pdfs/countries-landingpage/UA.pdf

Varnaliy Z. S., Burkalʹtseva D. D., Sayenko O. S. (2011) Economic security of Ukraine: problems and priorities of strengthening. Kyiv: Znannya Ukrayiny, 299 p.

Vlasyuk O. S. (2008) Theory and practice of economic security in the system of economic science. Nats. in-t probl. mizhnar. bezpeky pry Radi nats. bezpeky i oborony Ukrayiny. Kyiv, 48 p.

Heyets V. M. (1999) Concept of economic security of Ukraine. In-t ekon. prohnozuvannya. Kyiv: Lohos.

Zhalilo Ya. A. (2001) National security strategy of Ukraine in the context of the experience of the world community. Kyiv: Sat·sanha, 224 p.

Kyzym M. O., Ivanov Yu. B., Hubaryeva I. O. (2018) Assessment of the level of economic security of Ukraine and the countries of the European Union. Finansy Ukrayiny, no. 4, pp. 7–18.

Martynyuk V. P. (2014) Methodical approaches to the calculation of the integral indicator of the economic security of the state. Socio-economic problems and the state, is. 1 (10), pp. 277–286. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14mvpebp.pdf

Kharazishvili Yu. M., Dron Ye. V. (2014) Forecasting indicators, threshold values and the level of economic security of Ukraine in the medium term; analit. dop. Kyiv: NISD, 117 p.

On Approval of the Methodological Recommendations for Calculating the Level of Economic Security of Ukraine: Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine of 29 October 2013, No. 1277. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text

Economic Security Strategy of Ukraine for the period up to 2025: Decree of the President of Ukraine of 11 August 2021 No. 347/2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0048525-21#Text

Hacker J. S., Huber Gr., Rehm Ph., Schlesinger M., Valletta R. The Economic Security Index (ESI). A New Measure of the Economic Security of American Workers and their Families. Economic Security Index. Available at: http://economicsecurityindex.org/assets/48pgplusCov_revised%20Aug%204.pdf

Koshykov D. O. (2020) Foreign experience of assessing economic security: main approaches and opportunities for Ukraine. Law and security, no. 2 (77).

Volosnikova N., Klymova S., Hubanova N., Kosych M., Yatsyna V. (2022) Directions of development of competitiveness of Ukraine in conditions of globalization. Finansovo-kredytna diyalʹnistʹ: problemy teoriyi ta praktyky, vol. 4 (45),

Dernova I. A., Borovyk T. M., Kravchenko L. V. (2020) Global dimension of competitiveness of Ukraine. Market infrastructure, is. 42, pp. 29–34.

The Global Competitiveness Report. Available at: https://fdlx.com/politic/mir/100985-rejting-konkurentosposobnosti-ekonomik-stran-mira-2017-2018.html

Media library. Available at: https://www.dw.com/uk https://www.dw.com/uk

Ukraine in the ranking of the World Bank for ease of doing business. Available at: http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu

Ukraine's investment attractiveness index remains in the neutral plane. Available at: https://finpost.com.ua/news/9159

In the Index of Economic Freedom-2017, Ukraine added 1.3 points, but fell to 166th place. Available at: https://ua.interfax.com.ua/news/general/403745.html

The Global Innovation Index 2021. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf

South Korea Leads World in Innovation as U.S. Exits Top Ten. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-03/south-korea-leads-world-in-innovation-u-s-drops-out-of-top-10

European Innovation Scoreboard 2021. Available at: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45973

The Global Talent Competitiveness Index 2021 Available at: https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/fr/gtci/GTCI-2021-Report.pdf

Global Talent Competitiveness Index 2019. Available at: https://gtcistudy.com

World Economic Forum. Available at: https://www.weforum.org

Institute of Management Development. Available at: https://www.imd.org/research-knowledge/competitiveness/

The World Economic Forum (2018) The Global Competitiveness Index. The Global Competitiveness Report 2017-2018. Available at: https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2 017%E2%80%932018.pdf

The World Economic Forum (2020) The Global Competitiveness Report Special edition 2020. How Countries are Performing on the Road to Recovery. Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf?fbclid=IwAR0wqSch5BPNbnjswuyJTPgdsu_PE7MZyIpl0O9G1BUgn0d3VHtW UCUOu0Q

International Institute for Management Development (2022) All criteria list. Available at: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release2022/all_criteria_list_wcy_2022.pdf

IMD World Competitiveness Center (2021) IMD World Competitiveness ranking 2021. Country Profile: Ukraine. Available at: https://wwwcontent.imd.org/globalassets/wcc/docs/wco/pdfs/countries-landingpage/UA.pdf

Переглядів статті: 46
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Луцик, Ю. (2023). ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 29-42. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.3
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ