НАУКОВІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

  • Н.М. Рудік Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0002-6825-6729
Ключові слова: трудовий потенціал, формування, населення, природний рух

Анотація

У статті трудовий потенціал розглядається як найважливіша і найбільш динамічна складова економічного потенціалу країни де формування висококваліфікованої робочої сили є найефективнішим способом досягнення стабільного економічного зростання. Трудовий потенціал в Україні є нереалізованим, натепер його збереження на попередньому рівні є глобальним викликом для економіки, яка може стати економікою без людей. Оскільки трудовий потенціал є продуктом складних багаторівневих міжсистемних процесів, його відтворення розглядається в межах трьох основних систем: демографічної, науково-економічної і соціально-психологічної, які функціонуючи в безперервній взаємодії, формують зовнішню структуру, яка інтегрує в кінцевий продукт якості потенціалу. Тому вирішення проблем формування потенціалу, аналіз його матеріальної та інформаційної основи, визначення та розгляд закономірностей формування обсягів працездатного населення, зростають в своїй актуальності. У статті узагальнено наукові та досліджено практичні засади формування трудового потенціалу, перспективи розвитку, запропоновано заходи його ефективного використання в умовах посилення процесів євроінтеграції. Досліджено закономірності формування обсягів чисельності населення як вихідної бази визначення кількісних характеристик трудового потенціалу країни. Відмічена стабільна тенденція зменшення загальної чисельності населення України, яке з 1990 року скоротилося на 19,1%. Встановлено особливості формування обсягів працездатного населення, що свідчить про старіння і вимирання нації, та як результат, скорочення трудового потенціалу країни в перспективі.

Посилання

Бендасюк О.О. Особливості розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки. Регіональна економіка. 2010. № 1. С. 172–177.

Дуда С.Т. Трудовий потенціал України: Проблеми зайнятості та шляхи їх подолання. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. № 18. С. 125–128.

Корчевська Л.О. Якісна оцінка трудового потенціалу країн на основі кластерного аналізу. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 2. С. 188–193.

Шило К.М. Сутність та економічна природа категорії «Трудовий потенціал». Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2010. № 2(10). С. 101–106.

Козар В.В. Методологічні засади формування та використання трудового потенціалу регіону. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. №14. С. 128–134.

Бутко М.П. Методичні підходи до економічного оцінювання трудового потенціалу. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. №4. С. 24–30.

Bendasiuk О.О. Osoblyvosti rozvytku trudovoho potentsialu Ukrainy v umovakh perekhodu do innovatsiinoi modeli ekonomiky [Features of the Development of Ukraine’s Labor Potential under Conditions of Transition to an Innovative Model of Economy]. Rehionalna ekonomika. 2010. № 1. Pp. 172–177.

Duda S.T. Trudovyi potentsial Ukrainy: Problemy zainiatosti ta shliakhy yikh podolannia [Labor Potential of Ukraine: Employment Problems and the Ways to Overcome them]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2008. № 18. Pp. 125–128.

Korchevska L.O. Yakisna otsinka trudovoho potentsialu krain na osnovi klasternoho analizu [Qualitative Estimation of Labor Potential of Countries on the Basis of Cluster Analysis]. Aktualni problemy ekonomiky. 2006. № 2. Pp. 188–193.

Shylo K.M. Sutnist ta ekonomichna pryroda katehorii “Trudovyi potentsial” [The Essence and Economic Nature of the Category “Labor Potential”]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu. 2010. № 2(10). Pp. 101–106.

Kozar V.V. Metodolohichni zasady formuvannia ta vykorystannia trudovoho potentsialu rehionu [Methodological Foundations of the Formation and Use of Labor Potential of the Region]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 2015. №14. Pp. 128–134.

Butko M.P. Metodychni pidkhody do ekonomichnoho otsiniuvannia trudovoho potentsialu [Methodical Approaches to Economic Estimation of Labor Potential]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia. 2015. №4. Pp. 24–30.

Переглядів статті: 484
Завантажень PDF: 354
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Рудік, Н. (2020). НАУКОВІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 17-24. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/43
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ