РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ УКРАЇНИ З КАНАДОЮ В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ УГОДИ ПРО ЗВТ

Ключові слова: Угода про ЗВТ між Україною та Канадою, розвиток інтеграційного потенціалу України, зовнішньоторговельна політика, торговельна політика ЄС, торгівля товарами та послугами, сальдо торгівлі товарами та послугами, експорт послуг, імпорт послуг, види послуг, розширення Угоди про ЗВТ на сферу послуг

Анотація

На основі аналізу даних Державної служби статистики України розкрито особливості розвитку торгівлі послугами України з Канадою: представлено динаміку експорту, імпорту, сальдо та обсягів торгівлі товарами і послугами протягом 2016-2021 років. Висвітлено торговельну політику ЄС щодо торгівлі послугами та обгрунтовано необхідність збільшення експорту послуг нашої держави з огляду на тенденцію до зменшення питомої ваги експорту послуг в експорті товарів та послуг України; наголошено, що експорт послуг є одним із ключових факторів успішної реалізації інтеграційного потенціалу України як країни-кандидата в члени ЄС в контексті перспективи розширення Угоди про ЗВТ між Україною та Канадою на сферу послуг. Аналіз структури експорту та імпорту послуг дозволяє стверджувати, що економічна політика України має бути спрямована на їх значне як кількісне, так і якісне покращення. Однією із найбільш перспективних для реалізації інтеграційного потенціалу України слід вважати сферу надання високотехнологічних послуг, що вимагає відновлення промислового потенціалу країни шляхом залучення і раціонального використання інвестицій, переходу до інноваційного розвитку, запровадження стимулів для підвищення конкурентоспроможності переробних та високотехнологічних галузей національної економіки.

Посилання

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Канадою. URL: https://canada.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/94-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-kanadoju/ugoda-pro-vilnu-torgivlyu-mizh-ukrayinoyu-ta-kanadoyu

Canada-Ukraine FTA modernization: Summary of negotiated outcomes. URL: https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ukraine/summary-negotiated-resume-negocies.aspx?lang=eng

Україна та Канада переглянуть угоду про ЗВТ. URL: https://finclub.net/ua/news/ukraina-rozshyryt-uhodu-pro-zvt-z-kanadoiu.html

Шварц Д. Україна і Канада оновлять Угоду про вільну торгівлю: Шмигаль розповів, що це означає. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/ukrajina-i-kanada-onovlyat-ugodu-pro-vilnu-torgivlyu-shmigal-rozpoviv-shcho-ce-oznachaye-12215205.html

Зовнішня торгівля України у 2016–2021. Стат. зб. Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу (2000-2021). URL: https://www.ukrstat.gov.ua

Services in the EU’s trade strategy. Trade in services. (2022). URL: https://policy.trade.ec.europa.eu/help-exporters-and-importers/accessing-markets/goods-and-services/services_en

World Trade Organization (2023) URL: http://rtais.wto.org

Зовнішня торгівля послугами з країнами світу (за видами послуг) у 2021 році. URL: https://www.ukrstat.gov.ua

Uhoda pro vilnu torhivliu mizh Ukrainoiu ta Kanadoiu. Torhovelno-ekonomichne spivrobitnytstvo mizh Ukrainoiu ta Kanadoiu. [Agreement on free trade between Ukraine and Canada. Trade and Economic Cooperation between Ukraine and Canada]. Available at: https://canada.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/94-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-kanadoju/ugoda-pro-vilnu-torgivlyu-mizh-ukrayinoyu-ta-kanadoyu

Canada-Ukraine FTA modernization: Summary of negotiated outcomes. Available at: https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ukraine/summary-negotiated-resume-negocies.aspx?lang=eng

Ukraina ta Kanada perehlianut uhodu pro ZVT. [Ukraine and Canada to review the FTA agreement]. Available at: https://finclub.net/ua/news/ukraina-rozshyryt-uhodu-pro-zvt-z-kanadoiu.html

Shvarts D. Ukraina i Kanada onovliat Uhodu pro vilnu torhivliu: Shmyhal rozpoviv, shcho tse oznachaie. [Ukraine and Canada will modernize the Free Trade Agreement: Shmyhal told what this means]. Available at: https://www.unian.ua/economics/finance/ukrajina-i-kanada-onovlyat-ugodu-pro-vilnu-torgivlyu-shmigal-rozpoviv-shcho-ce-oznachaye-12215205.html

Zovnishnia torhivlia Ukrainy u 2016–2021. [Foreign trade of Ukraine in 2016-2021]. Stat. zb. Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua

Dynamika zovnishnoi torhivli posluhamy za krainamy svitu (2000-2021). [Dynamics of foreign trade in services by countries of the world (2000-2021)]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua

Services in the EUs trade strategy. Trade in services. (2022) Available at: https://policy.trade.ec.europa.eu/help-exporters-and-importers/accessing-markets/goods-and-services/services_en

World Trade Organization (2023). Available at: http://rtais.wto.org

Zovnishnia torhivlia posluhamy z krainamy svitu (za vydamy posluh) u 2021 rotsi. [oreign trade in services with countries of the world (by type of service) in 2021]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua

Переглядів статті: 40
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Радзієвська, С. (2023). РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ УКРАЇНИ З КАНАДОЮ В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ УГОДИ ПРО ЗВТ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 85-92. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.11
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ