ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність, конкурентоспроможність, зовнішній ринок, чинники конкурентоспроможності

Анотація

Статтю присвячено дослідженню міжнародної конкурентоспроможності підприємств України. Визначено п’ять основних інструментів для досягнення успіху на зовнішніх ринках. Обґрунтовано та запропоновано основні елементи для міжнародної конкурентоспроможності фірми Також зазначено, що для оцінки потенційного попиту на певні товари необхідно враховувати деякі чинники. Ринковий потенціал необхідно аналізувати, спираючись на такі змінні, як розмір ринку, темпи зростання ринку, інтенсивність ринку, ємність ринкового споживання, комерційна інфраструктура, економічна свобода, ринкова сприйнятливість. Запропоновано шість ключових чинників та заходи впровадження, за якими підприємства повинні формувати свою конкурентоспроможність задля її підвищення на міжнародному ринку. Компанія, яка бажає зміцнитися на міжнародному ринку, повинна дотримуватися хоча б більшої частини запропонованих заходів. Чим більше компанія матиме конкурентних переваг, тим вище її конкурентоспроможність та ефективність на міжнародному ринку.

Посилання

Касич А.О., Глущенко Д.О. Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 65−70.

Михайленко О.В., Орлова К.Г. Система управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. № 13(2). С. 114–117.

Петрищева И.В. Особенности развития форм производственной кооперации различных предпринимательских структур. Народное хозяйство. Вопросы инновационного развития. 2011. № 1. С. 30–39.

Петрищева И.В. Синергический эффект при взаимодействии предприятий малого и крупного бизнеса. Инновационное образование и экономика. 2017. Т. 1. № 4. С. 87–89.

Скрябин О.О. Проблемы повышения конкурентоспособности малых предприятий. Молодой ученый. 2017. № 21. С. 473–475. URL: https://moluch.ru/archive/101/22912/ (дата обращения: 18.03.2021).

Терехов Д.С., Блідар О.В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства. Наука й економіка. 2016. № 2. С. 76–80.

Янков О.Г. Теоретичні, метотодологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств : монографія. Одеса : Атлант, 2017. 514 с.

Kasych A.O., Glushhenko D.O. (2016) Teoretychni ta praktychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva [Theoretical and practical aspects of enterprise competitiveness management]. Economy and state, no. 11, рр. 65-70.

Mykhajlenko O.V., Orlova K.Gh. (2017) Systema upravlinnja konkurentospromozhnistju produkciji pidpryjemstva [Enterprise product competitiveness management system]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, no. 13 (2), рр. 114–117.

Petrishheva I.V. (2011) Osobennosti razvitija form proizvodstvennoj kooperacii razlichnyh predprinimatel'skih struktur [Features of development of forms of production cooperation of various business structures]. National economy. Issues of innovative development, no. 1, рр. 30 – 39.

Petrishheva I.V. (2017) Sinergicheskij jeffekt pri vzaimodejstvii predprijatij malogo i krupnogo biznesa [Synergistic effect in the interaction of small and large businesses]. Innovative education and economics, vol. 1, no. 4. рр. 87 – 89.

Skrjabin O.O. (2017) Problemy povyshenija konkurentosposobnosti malyh predprijatij [Problems of increasing the competitiveness of small enterprises]. A young scientist, no. 21, рр. 473 475. URL https://moluch.ru/archive/101/22912/ (accessed 18 March 2021).

Terexov D.S., Blidar O.V. (2016) Strategichne upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryemstva [Strategic management of enterprise competitiveness]. Science and economics, no. 2, рр. 76–80.

Yankov O.G. (2017) Teoretychni, metotodologichni ta praktychni aspekty konkurentospromozhnosti pidpryemstv [Theoretical, methodological and practical aspects of enterprise competitiveness]. Odessa: Atlant. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 91
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Лєгостаєва, О. (2021). ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 43-48. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.5
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ