МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РИЗИКІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, ефект, ефективність, чистий приведений дохід, індекс рентабельності, внутрішня норма рентабельності, дисконтований період окупності інвестицій

Анотація

Проведено дослідження теоретико-методичних підходів до оцінки ризику та ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств аграрного сектору. Шляхом вивчення наукових праць учених та їх опрацювання проведено узагальнення застосовуваних у зарубіжній та вітчизняній практиці показників оцінки ефективності інноваційної діяльності аграрних підприємств. У результаті дослідження методичних підходів до оцінки ефективності інноваційної діяльності за допомогою цілої низки показників з’ясовано їхні основні переваги та недоліки. Визначено критерії прийняття рішення про вкладення інвестицій у конкретний інноваційний проєкт для кожного з показників, обґрунтовано необхідність їх застосування у поєднанні з показниками фінансового стану підприємства, зокрема показниками ліквідності, платоспроможності, а також коефіцієнтами фінансової стійкості, ділової активності тощо. Запропоновані показники можуть бути застосовані для побудови портфеля інноваційних проєктів аграрних підприємств. Обґрунтовано подальші наукові дослідження в напрямі оцінки ефективності кількох інноваційних проєктів та їх порівняння під час вибору об’єктів вкладення коштів.

Посилання

Мезенцева Н.І., Мороз І.М. Інвестиційна діяльність в агропродовольчому виробництві України: регіональні аспекти : монографія. Київ : Обрії, 2011. 163 с.

Горшков Д. Об’єктивність ризиків і страхова реальність. Агробізнес сьогодні. Економічний гектар. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7798-obiektyvnist-ryzykiv-i-strakhova-realnist.html (дата звернення: 15.03.2021).

Мазур Н.А. Класифікація ризиків аграрного підприємства для цілей бухгалтерського обліку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Вип. 2. С. 1264–1268. URL: http://global-national.in.ua (дата звернення: 30.03.2021).

Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент. Житомир : ЖІТІ, 2001. 440 с.

Малиш І.А. Теоретико-методичні підходи до управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств аграрного сектору економіки. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2018. № 4. С. 165–175. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2018_4_18 (дата звернення: 16.03.2021).

Димченко О.В., Рудаченко О.О. Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств міського господарства». Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. 102 с.

Федотова І.В. Управління інноваціями : дистанційний курс підготовки фахівців зі спеціальності «Менеджмент» ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет. 2020. URL: https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=715 (дата звернення: 18.03.2021).

Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / Л.І. Михайлова та ін. ; вид. 2-е, доп. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 234 с.

Кравченко Н.А. Інвестиційна складова інноваційного розвитку. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpaeiv/2011_2/6.pdf (дата звернення: 15.03.2021).

Левченко Н.М., Носенко Д.К. Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємств. Вісник ХНУ. 2009. № 2. T. 1. С. 141–149.

Клименко О.В. Методика оцінки ефективності реальних інвестицій в Excel. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2013. № 10. С. 467–473. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/10846/1/78.pdf (дата звернення: 18.03.2021).

Understanding Financial Management: A Practical Guide. Guideline Answers to the Concept Check Questions . Chapter 8 Capital Budgeting. URL: https://www.blackwellpublishing.com/content/baker/CH08ConceptChecks.pdf (дата звернення: 21.03.2021).

Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник. Суми : Університетська книга, 2010. 334 с.

Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс : підручник / Б.М. Андрушків та ін. Тернопіль : Паляниця В.А., 2015. 1146 с.

Mezenceva N. I., Moroz I. M. (2011) Investycijna dijaljnistj v aghroprodovoljchomu vyrobnyctvi Ukrajiny: reghionaljni aspekty [Investment activity in agro-food production of Ukraine: regional aspects]. Kyiv: VGhL «Obriji». (in Ukrainian)

Ghorshkov D. Ob'jektyvnistj ryzykiv i strakhova realjnistj [Objectivity of risks and insurance reality]. Aghrobiznes sjoghodni. Rubryka Ekonomichnyj ghektar. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7798-obiektyvnist-ryzykiv-i-strakhova-realnist.html. (accessed 15 March 2021).

Mazur N.A. (2014) Klasyfikacija ryzykiv aghrarnogho pidpryjemstva dlja cilej bukhghaltersjkogho obliku [Classification of risks of an agricultural enterprise for accounting purposes]. Ghlobaljni ta nacionaljni problemy ekonomiky, vol. 2. pp. 1264-1268. URL: http://global-national.in.ua. (accessed 30 March 2021).

Kirejcev Gh.Gh. (2001) Finansovyj menedzhment [Financial management]. Zhytomyr: ZhITI. (in Ukrainian)

Malysh I. A. (2018) Teoretyko-metodychni pidkhody do upravlinnja innovacijno-investycijnoju dijaljnistju pidpryjemstv aghrarnogho sektoru ekonomiky [Theoretical and methodological approaches to the management of innovation and investment activities of enterprises in the agricultural sector of the economy]. Visnik KhNAU. Serija : Ekonomichni nauky, no. 4, pp. 165-175. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2018_4_18 (accessed 16 March 2021).

Dymchenko O.V., Rudachenko O.O. (2018) Konspekt lekcij z dyscypliny «Innovacijno-investycijna dijaljnistj pidpryjemstv misjkogho ghospodarstva» [Synopsis of lectures on the subject "Innovation and investment activities of municipal enterprises"]. Kharkiv: KhNUMGh im. O.M. Beketova. (in Ukrainian)

Fedotova I.V. (2020) Upravlinnja innovacijamy: dystancijnyj kurs pidghotovky fakhivciv zi specialjnosti «Menedzhment» [Innovation management: a distance training course in "Management"]. Kharkivsjkyj nacionaljnyj avtomobiljno-dorozhnij universytet. 2020. URL: https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=715 (accessed 18 March 2021).

Mykhajlova L.I. (2015) Innovacijnyj menedzhment [Innovation management]. Kyiv: Centr uchbovoji literatury. (in Ukrainian)

Kravchenko N. A. (2011) Investycijna skladova innovacijnogho rozvytku [Investment component of innovative development]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualjnoji vlasnosti. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpaeiv/2011_2/6.pdf. (accessed 15 March 2021).

Levchenko N. M.., Nosenko D. K. (2009) Analiz efektyvnosti innovacijnoji dijaljnosti pidpryjemstv [Analysis of the effectiveness of innovative activities of enterprises]. Visnyk KhNU, vol. 1, no. 2, pp. 141-149.

Klymenko O.V. (2013) Metodyka ocinky efektyvnosti realjnykh investycij v Excel [Methods for evaluating the effectiveness of real investments in Excel]. Ekonomichnyj visnyk NTUU «KPI» : zbirnyk naukovykh prac, no. 10, pp. 467–473. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/10846/1/78.pdf. (accessed 18 March 2021).

Understanding Financial Management: A Practical Guide. Guideline Answers to the Concept Check Questions. Chapter 8 Capital Budgeting. URL: https://www.blackwellpublishing.com/content/baker/CH08ConceptChecks.pdf. (accessed 21 March 2021).

Illjashenko S.M. (2010) Innovacijnyj menedzhment [Innovation management]. Sumy: VTD Universytetsjka knygha. (in Ukrainian)

Andrushkiv B.M. (2015) Upravlinnja innovacijnoju dijaljnistju: maghistersjkyj kurs [Innovation management: master's course]. Ternopil: FOP Paljanycja V.A. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 351
Завантажень PDF: 323
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Малиш, І. (2021). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РИЗИКІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (6), 81-88. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.6.9
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ