ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНЯ ДОХОДНОСТІ ГОТЕЛЮ НА ОСНОВІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЦІН В УМОВАХ СЕЗОННОГО КОЛИВАННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ НОМЕРНОГО ФОНДУ

Ключові слова: рівень доходності, доходність готелю, диференціація вартості проживання, оптимізація цін

Анотація

У статті запропоновано технологію оптимізації рівня доходності готелю на основі диференціації вартості проживання в умовах сезонного коливання коефіцієнту завантаження номерного фонду. Технологія дає змогу управляти прибутковістю підприємства, збільшувати його ефективність функціонування, що є актуальним у сучасних умовах готельного бізнесу. Для реалізації даної технології сформовано математичну модель, яка дає змогу порівняти річний дохід готелю за диференційованих цін на послуги розміщення з річним доходом готелю від реалізації послуг гостинності за стабільної середньої ціні та стабільного середнього коефіцієнту завантаження номерного фонду. Окрім того, технологія оптимізації рівня доходності передбачає два варіанти її реалізації, а саме: попередню оцінку, тобто здійснення диференціації цін на основі завантаження готелю без урахування категорій номерів; уточнюючу оцінку, тобто здійснення диференціації цін на основі завантаження окремих категорій номерів готелю. Вибір варіанту залежить від того, яка необхідна точність розрахунків. Представлену технологію можна рекомендувати для використання в навчальному процесі, а також для практичної діяльності підприємств готельного бізнесу.

Посилання

Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : навчальний посібник. Київ : Знання України, 2002. 358 с.

Мальська М.П., Мандюк Н.Л. Основи маркетингу у туризмі : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 336 с.

Миронов Ю.Б., Новицька-Колодіна А.О. Методика оптимізації цінової політики підприємств рекреаційного туризму. Молодь і ринок. 2005. № 1(11). С. 106–109.

Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту : навчальний посібник. Київ : КОНДОР, 2005. 408 с.

Скопень М.М., Сукач М.К. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2010. 336 с.

Ahafonova L.H., Ahafonova O. YE. (2002) Turyzm, hotelnyi ta restorannyi biznes: tsinoutvorennia, konkurentsiia, derzhavne rehuliuvannia [Tourism, hotel and restaurant business: pricing, competition, government regulation]. Kyiv: Znannia Ukrainy. (in Ukrainian)

Malska M. P., Mandiuk N. L. (2016) Osnovy marketynhu u turyzmi [Fundamentals of marketing in tourism]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Myronov Yu.B., Novytska-Kolodina A.O. (2005) Metodyka optymizatsii tsinovoi polityky pidpryiemstv rekreatsiinoho turyzmu [Methods of optimizing the pricing policy of recreational tourism enterprises]. Molod i rynok, no. 1 (11), pp. 106-109.

Rohliev Kh.I. (2005) Osnovy hotelnoho menedzhmentu [Fundamentals of hotel management]. Kyiv: KONDOR. (in Ukrainian)

Skopen M.M., Sukach M.K. (2010) Informatsiini systemy i tekhnolohii marketynhu v turyzmi [Information systems and marketing technologies in tourism]. Kyiv: KARAVELA. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 342
Завантажень PDF: 253
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Скопень, М., & Красавцева, Л. (2021). ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНЯ ДОХОДНОСТІ ГОТЕЛЮ НА ОСНОВІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЦІН В УМОВАХ СЕЗОННОГО КОЛИВАННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ НОМЕРНОГО ФОНДУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (5), 83-89. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.10
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ