ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • С.В. Коробка Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького https://orcid.org/0000-0001-7521-6306
Ключові слова: контролінг, упровадження, функції, методи, підприємство, управлінські рішення

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти впровадження контролінгу в систему управління підприємством. Відзначено, що глобалізація економіки, складність ведення підприємницької діяльності, впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку призвели до збільшення уваги до внутрішнього контролю та аудиту на рівні безпосереднього підприємства. Відзначено, що новою концепцією в системі управління є контролінг, який сприятиме забезпеченню економічної підтримки підприємства у цілому та ефективному його розвитку завдяки формуванню об'єктивної інформації про витрати та доходи. Завдання контролінгу полягає у визначенні для суб’єкта господарювання напряму докладання зусиль персоналом, який сприятиме його функціонуванню та подальшому розвитку. Визначено основні елементи, виділено функції, методи контролінгу та принципи організації й упровадження контролінгу. Питання організації контролінгу на підприємствах мають індивідуальний характер, який має враховувати обсяг та особливості його діяльності. Однією з важливих передумов упровадження контролінгу на підприємствах є зменшення управлінського ризику, а також розроблення механізму реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. Сьогодні система контролінгу ще недостатньо впроваджена в управлінську практику підприємств України, тому варто визначити пріоритети щодо напряму діяльності вітчизняних підприємств, можливості їх конкуренції з іноземними підприємствами в майбутньому та перспективи економічного розвитку, які дає впровадження системи контролінгу.

Посилання

Акєнтьєва О.Б., Журавльова Ю.А. Контролінг, як фактор підвищення ефективності управління підприємством. URL: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Economics/44704.doc.htm (дата звернення: 06.02.2021).

Ватченко О.Б., Прохорова А.С. Контролінг у системі управління підприємством. Економічний простір. 2016. № 116. С. 209–219. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_116_20 (дата звернення: 06.02.2021).

Говорушко Т.А. Теоретичні аспекти сутності контролінгу і різних його моделей. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 1. С. 7–10.

Зоріна О.А. Організація контролінгу в Україні: питання теорії та практики. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2828/1/61.pdf (дата звернення: 06.02.2021).

Лозовицький Д.С. Контролінг : навчальний посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2012. 239 с.

Контролінг. Вільна енциклопедія Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Контролінг (дата звернення: 06.02.2021).

Ліпич Л.Г., Гадзевич І.О. Контролінг у системі антикризового управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 722. С. 377–381. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12490/1/72_377-381_Vis_722_menegment.pdf (дата звернення: 06.02.2021).

Малицький А.А. Структуризація організаційно-економічного механізму управління підприємством торгівлі в умовах ринку. Торгівля і ринок України. 2009. № 27. С. 198–205.

Михайличенко Н.М., Токарева А.О. Проблеми та перспективи впровадження контролінгу як сучасного інструменту управління підприємством. Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. 2017. № 1. С. 176–181. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdgma_2017_1_27 (дата звернення: 06.02.2021).

Станіславчук О. Гнучкий контролінг як елемент антикризового управління підприємством. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_28/Statti/22PDF.pdf (дата звернення: 06.02.2021).

Akientieva O.B., Zhuravlova. Yu.A. Kontrolinh, yak faktor pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia pidpryiemstvom [Controlling as a factor in improving the efficiency of enterprise management]. URL: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Economics/44704.doc.htm (accessed 06 February 2021).

Vatchenko O.B., Prokhorova A.S. (2016) Kontrolinh u systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Controlling in the enterprise management system] Ekonomichnyi prostir, no. 116, pp. 209  219. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_116_20. (accessed 06 February 2021).

Hovorushko T.A. (2011) Teoretychni aspekty sutnosti kontrolinhu i riznykh yoho modelei [Theoretical aspects of the essence of controlling and its various models]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no. 1, pp. 7  10.

Zorina O. A. Orhanizatsiia kontrolinhu v Ukraini: pytannia teorii ta praktyky [Organization of controlling in Ukraine: questions of theory and practice] URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2828/1/61.pdf. (accessed 06 February 2021).

Lozovytskyi D. S. (2012) Kontrolinh [Kontrolinh]. Lviv: LvDUVS. (in Ukrainian)

Kontrolinh. [Kontrolinh] Vilna entsyklopediia “Vikipediia”: URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Kontrolinh (accessed 06 February 2021).

Lipych L.H., Hadzevych I.O. (2012) Kontrolinh v systemi antykryzovoho upravlinnia [Controlling in the crisis management system]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", no. 722, pp. 377–381. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12490/1/72_377-381_Vis_722_meneg-ment.pdf (accessed 06 February 2021).

Malytskyi A. A. (2009) Strukturyzatsiia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia pidpryiemstvom torhivli v umovakh rynku [Structuring the organizational and economic mechanism of trade enterprise management in market conditions]. Torhivlia i rynok Ukrainy: zb. nauk. prats. Donetsk: Vyd-vo DonNUET, no. 27, pp. 198  205.

Mykhailychenko N. M., Tokareva A. O. (2017) Problemy ta perspektyvy vprovadzhennia kontrolinhu yak suchasnoho instrumentu upravlinnia pidpryiemstvom [Problems and prospects of introduction of controlling as a modern tool of enterprise management]. Nauchnyi vestnyk Donbasskoi hosudarstvennoi mashynostroytelnoi akademyy, no. 1, pp. 176-181. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdgma_2017_1_27 (accessed 06 February 2021).

Stanislavchuk O. Hnuchkyi kontrolinh yak element antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Flexible controlling as an element of crisis management of the enterprise]. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_28/Statti/22PDF.pdf (accessed 06 February 2021).

Переглядів статті: 597
Завантажень PDF: 288
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Коробка, С. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (5), 65-71. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ