ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

  • Р.І. Шаравара Відокремлений структурний підрозділ Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» https://orcid.org/0000-0001-8386-4549
Ключові слова: нормативно-правове регулювання, банківський нагляд, інституційне регулювання, макропруденційне та мікропруденційне регулювання, Національний банк України, імперативне регулювання

Анотація

У статті розглянуто особливості нормативно-правового та економічного регулювання банківської системи України через призму інтеграції у світовий фінансовий простір. Проаналізовано особливості сформованої в Україні системи банківського нагляду та визначено необхідність переходу від інституційного регулювання до макропруденційного та мікропруденційного типів впливу. Сформовано основні завдання та пріоритети головного регулятора на ринку банківських послуг України – Національного банку України. Визначено ключові показники ефективності регулювання банківської системи в Україні. Регулювання банківської діяльності в Україні є складовою частиною загальної системи імперативного регулювання держави. Наголошено на необхідності під час реформування системи нормативно-правового регулювання враховувати загальноєвропейські директиви, рекомендації, регламенти у фінансовій сфері.

Посилання

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / пер. с англ. А.Н. Нестеренко. Москва, 1997. 180 с.

Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Київ, 2000. 248 с.

Костюченко О.А. Правові аспекти банківської діяльності : посібник з проблем банківського права. Київ : Криниця, 2003. 320 с.

Базель ІІ: проблеми та перспективи використання в національних банківських системах : монографія / за ред. А.О. Єпіфанова, І.О. Школьник. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. 261 с.

Туляй Е.Ю. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации. Томск : HTJI, 2010. 184 с.

Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку : монографія. Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД ; УАБС НБУ, 2008. 348 с.

Nort D. (1997) Instituty, institutsional'nyye izmeneniya i funktsionirovaniye ekonomiki [Institutions, Institutional Change and Economic Performance]. Moscow: Fond ekonomicheskoy knigi «Nachala». (in Russian)

Krotyuk V.L. (2000) Natsionalʹnyy bank – tsentr bankivsʹkoyi systemy Ukrayiny [National Bank - the center of the banking system of Ukraine]. Kyiv: In Yure. (in Ukrainian)

Kostyuchenko O.A. (2003) Pravovi aspekty bankivsʹkoyi diyalʹnosti: posibnyk z problem bankivsʹkoho prava [Legal aspects of banking: a guide to banking law]. Kyiv: Krynytsya. (in Ukrainian)

Yepifanova A.O., Shkolʹnyk I.O. (ed.) (2011) Bazelʹ II: problemy ta perspektyvy vykorystannya v natsionalʹnykh bankivsʹkykh systemakh [Basel II: problems and prospects for use in national banking systems]. Sumy: DVNZ «UABS NBU». (in Ukrainian)

Tulyay E.Y. (2010) Finansovo-pravovoye regulirovaniye bankovskoy deyatel'nosti v Rossiyskoy Federatsii [Financial and legal regulation of banking in the Russian Federation]. Tomsk: HTJI. (in Russian)

Shkolʹnyk I.O. (2008) Finansovyy rynok Ukrayiny: suchasnyy stan i stratehiya rozvytku [Financial market of Ukraine: current state and development strategy]. Sumy: VVP «Mriya-1» LTD; UABS NBU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 349
Завантажень PDF: 312
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Шаравара, Р. (2021). ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (5), 58-64. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ